En producció ecològica cal utilitzar llavors i materials de reproducció vegetativa ecològiques. Actualment, el mercat de llavor ecològica s’està desenvolupant mica en mica, però en alguns cultius l’oferta és força reduïda. On podem trobar llavors ecològiques?. Quins passos hem de fer si no hi ha disponibilitat de llavors ecològiques de la varietat que volem sembrar?

En producció ecològica les llavors i els materials de reproducció vegetativa han de ser d’origen ecològic certificat. No obstant això, la normativa europea de producció ecològica preveu que, en determinades situacions, i de manera excepcional, es pugui autoritzar l’ús de llavors i de patates de sembra no ecològiques, sempre que no estiguin tractades amb productes fitosanitaris no permesos en producció ecològica.

Una de les primeres tasques que cal tenir en compte a l’hora de programar un cultiu ecològic és el d’aprovisionar-se de la llavor necessària amb la suficient antelació. Cal recordar que es pot guardar una part del gra ecològic de la collita anterior com a llavor, sempre que sigui per autoconsum en la pròpia explotació. En cas que necessitem comprar llavor, és important anticipar-se i realitzar les comandes de llavor ecològica amb suficient temps. En cas que la varietat desitjada no es trobi disponible al mercat ecològic, caldrà presentar una sol·licitud d’ús de llavor no ecològica al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

 
On podem trobar llavor ecològica?

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) disposa d’una base de dades de llavors ecològiques on es pot consultar l’oferta disponible procedent dels proveïdors ecològics de l’Estat espanyol. Podeu consultar aquesta base de dades a l’adreça següent:

https://www.mapa.gob.es/app/EcoSem/consultasemillas.aspx

La base de dades permet fer la cerca del material disponible per tipus d’espècie, per grup de conreu, per varietat, així com pels diferents proveïdors inscrits. En el cas que hi hagi disponibilitat de llavor ecològica de la varietat que es vol sembrar, l’agricultor s’haurà de posar en contacte amb el proveïdor que consta a la base de dades, per tal de fer la comanda del material.  

 
Què hem de fer si no hi ha disponibilitat al mercat ecològic de la varietat desitjada?

Si després de consultar la base de dades de llavors ecològiques del MAPA es comprova que no hi ha disponibilitat de la varietat que es vol sembrar, s’haurà de presentar una sol·licitud per l’autorització d’ús de llavor no ecològica al CCPAE.

Podeu descarregar-vos el model de sol·licitud clicant a aquí.

 
En quins casos podem demanar una autorització per l’ús de llavor no ecològica?

Es pot sol·licitar l’ús de llavor no ecològica al CCPAE, abans de la seva sembra, en els següents supòsits:

   • Quan en la base de dades de llavors ecològiques del MAPA no consti cap varietat disponible de l’espècie que es vol sembrar.
  1.  
   • Quan en la base de dades del MAPA hi hagi disponibilitat de llavor ecològica de la varietat que es vol emprar, però cap dels proveïdors no pot realitzar el lliurament abans de la sembra o plantació. En aquest cas, l’agricultor haurà d’adjuntar a la sol·licitud d’ús de llavor no ecològica, un correu electrònic o qualsevol altre document justificatiu del proveïdor, on aquest indiqui la impossibilitat de lliurar el material.
  2.  
   • Quan la varietat desitjada no consti a la base de dades de llavors del MAPA, o aquesta consti com a no disponible, però si que hi hagi altres varietats de la mateixa espècie disponibles, el sol·licitant haurà de justificar que cap de les varietats inscrites no són adequades per al seu cultiu. En aquest cas, caldrà afegir una breu argumentació en l’apartat Justificació de la impossibilitat d’obtenir llavor i material de reproducció vegetativa ecològic de la sol·licitud, el motiu pel qual cap de les varietats que figuren a la base de dades no resulten adequades.
  3.  
   • Per motius d’investigació, assaigs de proves de camp a petita escala o per conservació de varietats. Amb la sol·licitud, caldrà adjuntar un informe explicant les dades i objectiu de l’assaig, la localització del cultiu (municipi, polígon, parcel·la, recinte SIGPAC), els mitjans tècnics i humans, així com el calendari de l’assaig.

En qualsevol dels casos, en la sol·licitud caldrà detallar el nom de l’espècie i varietat, la quantitat (kg o unitats) i indicar per quin dels anteriors supòsits es justifica la sol·licitud d’ús de llavor no ecològica.

En el cas de les barreges de llavors per a diferents usos (com per exemple barreges per a prats, per adob en verd, etc.), caldrà detallar la composició i percentatge de les diferents espècies que la composen (indicant el nom i la varietat de cada espècie).

En el cas de soja i blat de moro, a la sol·licitud caldrà adjuntar el Formulari per al control d’OGM (FR157) i un certificat del productor/elaborador de la llavor que garanteixi que aquesta no és OGM.

Podeu descarregar-vos el formulari per al control d’OGM des del web del CCPAE o clicant aquí.

 
Quins requisits han de tenir les llavors no ecològiques utilitzades en producció ecològica?

Les llavors no ecològiques han de complir els reglaments vigents de producció i comercialització de llavors i no han d’haver estat tractades amb cap producte fitosanitari diferent dels permesos a l’annex II del R(CE) 889/2008.

En qualsevol cas caldrà conservar la factura de compra de les llavors, així com les seves etiquetes, que hauran d’estar a disposició dels serveis d’inspecció del CCPAE.

 

Per a més informació, consulteu al web pae.gencat.cat

NÚRIA ARMENGOL

Unitat de Producció Agrària Ecològica

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin