L’objectiu de l’agricultura moderna es basa en la conservació dels recursos naturals per a la protecció del medi ambient, optimitzant costos i assolint una producció adequada, tant en la qualitat com en la producció. Per arribar a complir tots aquests objectius, van sorgint tècniques alternatives de conreu. Entre aquestes tècniques hi ha el strip till, un punt entremig entre la sembra directa i el conreu tradicional.

 
Què és el strip till?

És una tècnica de conreu en bandes. L’objectiu principal és preparar, solament, una línia de sembra d’entre 5 i 20 cm, creant un llit en la línia on es diposita l’adob i  la llavor. La terra entre les línies de sembra no es toca i es manté coberta pels residus. El strip till és un sistema de conreu de camp que combina aspectes del no conreu o sembra directa amb el conreu tradicional en tota la superfície.

 
Avantatges del strip till
 • A l’hora de sembrar, aquesta tècnica permet la utilització d’una sembradora convencional.
 • Respecte al conreu tradicional, al reduir la superfície treballada, es redueixen els costos generalitzats, sobretot en el gasoil, i els costos en fertilització ja que al dipositar l’adob en línia, està molt més localitzat.
 • Els resultats de rendiment són semblants en comparació amb altres sistemes de conreu.
 • Es redueix l’erosió del sòl perquè la major part del sòl roman cobert de residus de cultiu durant tot l’any.
 • Es conserva millor l’estructura del sòl i la humitat entre les fileres.
 • Es redueix el carboni emès a l’atmosfera.
 
Recomanacions d’ús del strip till
 • Utilitzar un sistema GPS RTK per poder realitzar correctament la sembra en banda.
 • Planificar-se adequadament i informar-se sobre les diferencies respecte al conreu tradicional com per exemple, la forma de gestionar els residus, la utilització de maquinària específica, els fitosanitaris i adobs específics a utilitzar, etc.
 • A l’hora d’aplicar aquesta tècnica en pendent, seguir les corbes de nivell per no generar canals d’escorrentia.
 • Si en la parcel·la hi ha talps, aquesta tècnica pot afavorir els danys produïts al cultiu donat que els talps seguiran la banda treballada trobant totes les arrels.
 • Tenir en compte el tipus de sòl on es realitzaran les bandes. En sòls argilosos, no és recomanable donat que en obrir la terra després és molt difícil tancar-la si el temps no acompanya. En altres tipus de sòls, s’ha d’evitar que es formin cavitats o porus excessivament grans que impedeixin que l’arrel es formi bé.
Composició mecànica del cultivador de bandes

Respecte a la maquinària necessària, cada fabricant té els seus propis dissenys, però la idea és comuna i disposa dels següents elements:

 • Disc obridor per tallar els residus vegetals.
 • Trencador de terrosos de variats dissenys que fa la tria en funció de l’agressivitat o volum de terrossos en superfície.
 • Rella i rodet per descompactar i acondicionar el sòl.
 • Sistemes de seguretat i d’ajustos en profunditat de treball, de separació entre línies, d’inclinació de les dents, etc.

La velocitat recomanada de treball pels fabricants és alta, sent per sobre dels 8 km / h fins als 12 km / h.

 
Per a més informació

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

Alex Estadella

Centre de Mecanització Agrària

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin