L’objectiu de l’agricultura moderna es basa en la conservació dels recursos naturals per a la protecció del medi ambient, optimitzant costos i assolint una producció adequada, tant en la qualitat com en la producció. Per arribar a complir tots aquests objectius, van sorgint tècniques alternatives de conreu. Entre aquestes tècniques hi ha el strip till, un punt entremig entre la sembra directa i el conreu tradicional.

 
Què és el strip till?

És una tècnica de conreu en bandes. L’objectiu principal és preparar, solament, una línia de sembra d’entre 5 i 20 cm, creant un llit en la línia on es diposita l’adob i  la llavor. La terra entre les línies de sembra no es toca i es manté coberta pels residus. El strip till és un sistema de conreu de camp que combina aspectes del no conreu o sembra directa amb el conreu tradicional en tota la superfície.

 
Avantatges del strip till
 • A l’hora de sembrar, aquesta tècnica permet la utilització d’una sembradora convencional.
 • Respecte al conreu tradicional, al reduir la superfície treballada, es redueixen els costos generalitzats, sobretot en el gasoil, i els costos en fertilització ja que al dipositar l’adob en línia, està molt més localitzat.
 • Els resultats de rendiment són semblants en comparació amb altres sistemes de conreu.
 • Es redueix l’erosió del sòl perquè la major part del sòl roman cobert de residus de cultiu durant tot l’any.
 • Es conserva millor l’estructura del sòl i la humitat entre les fileres.
 • Es redueix el carboni emès a l’atmosfera.
 
Recomanacions d’ús del strip till
 • Utilitzar un sistema GPS RTK per poder realitzar correctament la sembra en banda.
 • Planificar-se adequadament i informar-se sobre les diferencies respecte al conreu tradicional com per exemple, la forma de gestionar els residus, la utilització de maquinària específica, els fitosanitaris i adobs específics a utilitzar, etc.
 • A l’hora d’aplicar aquesta tècnica en pendent, seguir les corbes de nivell per no generar canals d’escorrentia.
 • Si en la parcel·la hi ha talps, aquesta tècnica pot afavorir els danys produïts al cultiu donat que els talps seguiran la banda treballada trobant totes les arrels.
 • Tenir en compte el tipus de sòl on es realitzaran les bandes. En sòls argilosos, no és recomanable donat que en obrir la terra després és molt difícil tancar-la si el temps no acompanya. En altres tipus de sòls, s’ha d’evitar que es formin cavitats o porus excessivament grans que impedeixin que l’arrel es formi bé.
Composició mecànica del cultivador de bandes

Respecte a la maquinària necessària, cada fabricant té els seus propis dissenys, però la idea és comuna i disposa dels següents elements:

 • Disc obridor per tallar els residus vegetals.
 • Trencador de terrosos de variats dissenys que fa la tria en funció de l’agressivitat o volum de terrossos en superfície.
 • Rella i rodet per descompactar i acondicionar el sòl.
 • Sistemes de seguretat i d’ajustos en profunditat de treball, de separació entre línies, d’inclinació de les dents, etc.

La velocitat recomanada de treball pels fabricants és alta, sent per sobre dels 8 km / h fins als 12 km / h.

 
Per a més informació

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

Alex Estadella

Centre de Mecanització Agrària

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

extensius logo blanc
Youtube Twitter Email

AVÍS LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACITAT

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin