PERÍODES D’APLICACIÓ DE FERTILITZANTS: UNA DECISIÓ IMPORTANT

Escollir el moment per a fertilitzar és una tasca extremadament important de cara a aprofitar al màxim els nutrients que s’apliquen i alhora mirar de reduir-ne les pèrdues. Lligat amb això, cal conèixer que el nitrogen és un element molt soluble en aigua, cosa que el...

EL NOU DECRET SOBRE LA GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ DEL SÒL I DE LES DEJECCIONS RAMADERES

Recentment s’ha publicat el Decret 153/2019 que actualitza la normativa sobre com s’ha de gestionar la fertilització dels cultius, i especialment les dejeccions ramaderes, en l’àmbit agrari. La nova regulació afecta tant les zones declarades vulnerables a la...

VARIETATS DE COLZA. INDICACIONS PER A LA CAMPANYA 2019-2020

La colza és una de les opcions més interessants per a introduir en les rotacions de la major part dels nostres secans. A més del seu cicle de cultiu similar al del cereal d’hivern i de poder cultivar-se amb la mateixa maquinària que aquest, aquesta espècie és un...

QUINES LLAVORS PODEM UTILITZAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA?

En producció ecològica cal utilitzar llavors i materials de reproducció vegetativa ecològiques. Actualment, el mercat de llavor ecològica s’està desenvolupant mica en mica, però en alguns cultius l’oferta és força reduïda. On podem trobar llavors ecològiques?. Quins...

CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE LA COLZA

La colza és un cultiu complex en el qual hem de prendre decisions per al control de les males herbes fins i tot abans de triar la varietat a sembrar.  La superfície conreada amb colza no ha deixat d'augmentar en els darrers anys. Les principals raons són:l'increment...

Els tractaments contra les plagues de l’alfals

L’alfals (Medicago sativa) és un cultiu molt habitual en les rotacions de cultius extensius en les zones de regadiu de Catalunya. El seu aprofitament és bàsicament farratger i el farratge s’aconsegueix mitjançant talls periòdics de la massa vegetativa, la qual després...

RECOMEX 2019: Inscripcions obertes

Un any més, i gràcies a la col·laboració de diferents organismes del sector, us presentem aquesta jornada on es presentaran algunes de les problemàtiques més importants en els cultius extensius d’hivern. Es posarà especial èmfasi en novetats i innovacions que hi ha al...

APROVAT EL NOU DECRET DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DEJECCIONS RAMADERES. QUÈ HAS DE SABER ? 

Nou DECRET 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats de fonts agràries. El 05/07/2019 es va aprovar el nou decret 153/2019...

La gestió dels nitrats al sòl en el cultiu de blat de moro

El blat de moro (Zea Mays L.) (anomenat també, moresc, panís i dacsa) és un cultiu anual de gran importància pel gran nombre d’usos i aplicacions que se’n deriven del seu gra. Els productors de blat de moro estan obligats a utilitzar els fertilitzants nitrogenats de...

La matèria orgànica, aspecte clau en la qualitat del sòl agrícola

Les principals característiques que interessen quan es parla de qualitat d’un sòl per un ús agrícola estan vinculades a la presència de matèria orgànica. Però, d’on prové la matèria orgànica? Quina funció té en el sòl i com el millora?   ALGUNES FUNCIONS DE LA...

APRÈN A UTILITZAR L’EINA DE RECOMANACIONS DE REG DE RURALCAT

Un dels pilars en la gestió correcta de l’aigua de reg és determinar quines són les necessitats de reg dels cultius i quina programació de reg s’ajusta a aquestes necessitats. Per a poder programar el reg existeix diferents models de càlcul o eines de decisió que...

DESHERBATGE ENTRE CULTIUS

Una vegada finalitzada la sega dels cereals d’hivern, pèsol  o colza, és moment de començar a plantejar-se el desherbatge dels rostolls i de començar a dissenyar i implementar les estratègies de desherbatge del cultiu següent que, en aquesta època, passen per la...

El rovell groc, de nou present en moltes parcel·les

S’ha detectat l’atac d’aquest fong en diverses zones productores, en les varietats més susceptibles: IDALGO, CALIFA SUR, NOGAL, etc. Aquests darrers anys s’ha confirmat la presència de noves races, que afecten a varietats fins fa poc resistents. Recorda que és una...

Desherbatge del blat de moro en post-emergència

Ho podem aconseguir amb mètodes mecànics o amb l’ús herbicides. En el mercat existeix una àmplia i renovada oferta d’herbicides que permeten el control també de les espècies que potencialment ofereixen una major dificultat (canyota, soja borda, serrana, etc.)....

Nitrogen per incrementar proteïna

Per tenir més proteïna en el gra del cereal d’hivern, i per tant més qualitat i més preu a l’hora de vendre’l, cal aplicar entre 10 i 70 kg de N/ha abans de l’espigat. Els adobs més indicats són els que tenen un contingut elevat de N nítric, com el nitrat amònic...

Comunica la presència i elimina les plantes de Teosinte

Aquest és un avantpassat silvestre del blat de moro que es té constància de la seva presència com a mala herba a Catalunya des del 2014. En les parcel·les afectades cal eliminar-ne les plantes, evitar la sembra de blat de moro o sorgo, etc. Si tens constància de la...

Primers atacs de rovell groc en blat

A finals de febrer, durant el període d’afillament, ja s’han observat els primers atacs, fet que fa preveure que pugui ésser un any problemàtic. Aquesta malaltia és una de les més agressives que pot afectar al blat tou, per la qual cosa cal vigilar els camps i estar...

Compte amb les plagues de la colza

Amb la represa vegetativa a finals d'hivern augmenta el risc de l’atac d’algunes plagues. En els seguiments de trampes ja hem detectat el vol d’adults dels corcs de la tija a la Catalunya Central; Per altra banda, ja es comença a observar en algunes parcel·les la...

Blat de moro amb baix contingut en fumonisines

Per reduir el risc de contaminació s’han de cultivar varietats poc susceptibles amb resistència als barrinadors (transgèniques), efectuar sembres precoces, no demorar en excés la data de recol·lecció, etc. Les micotoxines, i en particular les fumonisines, afecten la...

Primera cobertora mineral en cereal d’hivern

Si no s’han aplicat purins en cobertora, ara és el moment de fer la primera aportació mineral. La dosi oscil·larà entre els 0 i els 100 kg N/ha depenent de la zona, la parcel·la i el maneig de la fertilització realitzat fins el moment. Les aplicacions fraccionades de...