Qualitat de la colza: Quins paràmetres cal tenir en compte ?

Qualitat de la colza: Quins paràmetres cal tenir en compte ?

El període de formació del gra i la recol·lecció són moments decisius per a la qualitat de la colza. El principals requeriments de qualitat són el contingut en greix (superior al 40 %), la humitat de gra (inferior al 9 %) i la presència d’impureses (inferior al 2...
La qualitat de l’aigua en el reg de conreus extensius

La qualitat de l’aigua en el reg de conreus extensius

L’aigua té una gran capacitat de dissoldre substancies. Aquestes poden tenir un origen natural (substrat litològic) o induïda per les activitats humanes (abocaments, emissions i vessaments). La qualitat de l’aigua per al reg agrícola depèn de diverses característiques...