ELS DANYS DE FRED DEGUTS A LES GELADES D’INICIS D’ABRIL CADA VEGADA SÓN MÉS EVIDENTS EN ALGUNES ZONES PRODUCTORES

A principis del mes d’abril s’han enregistrat varis dies amb temperatures molt baixes, que han produït diferents danys als cultius. La incidència és molt variable depenent de l’espècie i la varietat, la zona de cultiu, la intensitat i durada de les glaçades, l’estadi...

Diabrotica virgifera: DISTRIBUCIÓ A CATALUNYA, CICLE DE VIDA I MÈTODES DE CONTROL

A finals del mes de juny de l’any passat es va detectar per primera vegada a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en un camp de blat de moro a la demarcació de Lleida. Els danys principals i més severs són causats per les larves, que s’alimenten de...

LA DIABRÒTICA: UNA PLAGA DEL PANÍS QUE ALGUN DIA HAVIA D’ARRIBAR

La diabròtica, Diabrotica virgifera virgifera, és un petit escarabat de la família dels crisomèlids (Coleoptera: Chrysomelidae), com ho són també l’escarabat de la patata, la oulema dels cereals o la galeruca de l’om. És d’origen centreamericà on els seus hostes...

RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC

La soja s’adapta molt bé com a segon cultiu en una rotació anual degut a que el seu cicle ens permet arribar a collita al mes l’octubre amb un contingut d’humitat del gra més reduït que altres cultius com el blat de moro. En el conjunt de varietats assajades no s’han...

COMPORTAMENT DE LA SOJA EN DIFERENTS MARCS DE SEMBRA

El marc de sembra o separació entre files en el cultiu de la soja, en determinades ocasions no és una qüestió menor i ens pot facilitar el maneig del cultiu. Amb els resultats obtinguts fins la campanya 2021 en diversos assaigs de marc sembra duts a terme, la sembra a...

PAC 2023-2027: CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Un dels principals elements de la nova Política Agrària Comuna per al 2023 – 2027 és la introducció de plans estratègics a escala dels Estats membres: els governs podran adaptar les intervencions a les necessitats agràries i en cooperació amb les diferents regions. A...

EVITEM ELS INSECTICIDES EN ELS CAMPS DE COLZA EN FLORACIÓ

Any rere any, el Servei de Sanitat Vegetal a Girona rep avisos i denúncies d’apicultors com a conseqüència de l’elevada mortalitat d’abelles de la mel durant la floració de la colza, que és l’època en què les abelles i altres insectes pol·linitzadors visiten les flors...

RESULTATS INSPECCIONS TÈCNIQUES EAPF. PUNTS DE MILLORA

A partir dels resultats d'inspeccions d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) realitzats a Catalunya, es pot afirmar que el percentatge de polvoritzadors amb defectes abans de la inspecció és important i, per tant, aquestes inspeccions aconsegueixen una...

LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA DEL PANÍS EN COBERTORA

Introducció El blat de moro ocupa a Catalunya unes 40.000 ha, la gran majoria als regadius de Lleida i Girona, i és un dels cultius herbacis que proporciona més marge brut, sobretot quan acompanyen els preus, si bé, té uns elevats costos de producció (Lloveras i...

REQUISITS I EQUIPS PER UNA FERTILITZACIÓ DE PRECISIÓ

Dins una parcel·la agrícola, sovint s’observen zones de producció diferenciada. El cultiu no es comporta igual (creixement, producció, nivell d’estrès,…) en diferents zones de la parcel·la. Delimitar i caracteritzar aquestes zones, permet definir quines són les...

EVOLUCIÓ DE LA LLAVOR PRECINTADA A CATALUNYA

A nivell mundial, el sector productor de llavors està altament regulat i controlat per les administracions existents. Catalunya disposa d’un sector productor de llavor precintada important, consolidat i estable. Sector que anualment posa a disposició dels agricultors...

REDUCCIÓ DE LABOREIG EN EL CULTIU DEL PANIS

El panís, juntament amb l’alfals, és un dels cultius principals als regadius de la vall de l'Ebre. Els sistemes de preparació del sòl són intensius i basats en diverses passades de maquinària amb eines de volteig (arreus de pales i grades de discos), labors verticals...

RESULTATS DE QUALITAT DE LA PLANTACIÓ PILOT DE LLÚPOL

L’obtenció de llúpol de qualitat, determinada per les reïnes, olis i polifenols existents a l’inflorescència femenina i especialment a la lupulina en el moment de la collita, és fonamental per aconseguir un llúpol adequat per la seva comercialització. Aquesta qualitat...

ELS TALPONS, UN PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUCIÓ

El talpó comú o rata talpera (Microtus duodecimcostatus) és una espècie de rosegador que es troba ben distribuïda per tota la península Ibèrica i França. Viu preferentment en espais oberts, com camps de conreu i de fruiters on causa importants danys. Tots ens hem...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin