boto retorn a inici
MENÚ

NORMATIVA SOBRE EL CULTIU DE CÀNEM, QUÈ HEM DE SABER?

Dijous, 14 de març 2019

Darrerament hi ha moltes consultes respecte a les varietats permeses en el cultiu de cànem, així com els permisos necessaris per tal de poder fer plantacions d’aquest cultiu. Aquestes, varien en funció de l’ús del cultiu. En el cas que aquest sigui per a l’obtenció de gra o fibra per a ús industrial, la competència com en d’altres cultius és del Departament d’Agricultura, ara bé, el cultiu de cànem per qualsevol altra finalitat és competència de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) https://www.aemps.gob.es/home.htm.

Què ens cal saber?

1.-Cultiu de cànem per a l’obtenció exclusivament de gra o fibra per a ús industrial:

Pel que fa als tràmits i permisos per al cultiu de cànem industrial, no cal cap permís específic, els únics requisits que cal complir són:

Tot i que no és obligatori, es recomana comunicar la seva sembra a l’ajuntament del municipi corresponent i als cossos policials, especialment si la plantació es fa a prop d’un nucli urbà.

2.-Cultiu de cànem destinat a altres finalitats:

El cultiu de cànem per a l’obtenció d’essències, extractes, olis, CBD, etc, encara que s’utilitzin llavors inscrites en la llista espanyola de varietats comercials o al catàleg comú de varietats de la unió europea i que tinguin continguts de THC inferiors al 0,2%, requereix una sol·licitud i l’autorització prèvia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios AEMPS.

Podeu trobar més informació a la seva pàgina web: https://www.aemps.gob.es/home.htm  Dades de contacte: https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm  

Pel que fa als possibles dubtes del destí de la producció, cal tenir en compte que quan el cultiu de cànem es fa amb finalitats de producció de gra o fibra, aquest es cultiva i recol·lecta d’acord als usos i costums agrícoles d’aquest cultiu. Tot i així, pot passar que el productor de cànem cultivat de forma tradicional no tingui manera de saber si el cànem s’acabarà destinant a altres usos no autoritzats, per la qual cosa, seria convenient que en l’albarà i la factura de venda s’indiqués el destí de la producció. D’aquesta manera, en cas d’un ús indegut del producte, aquests documents de venta, podrien eximir-lo de responsabilitat.

D’altra banda, el cultiu del cànem destinat altres finalitats normalment es realitza en condicions  diferents a les de pràctiques agrícoles tradicional (per exemple, cultius forçats en hivernacle o interior, amb multiplicació vegetativa, recol·lecció de parts concretes de la planta diferents del gra madur o la fibra…). Aquest tipus de cultius, ja indiquen  una alta probabilitat que la producció es dedicarà a “altres usos” i, per tant, en cas de no tenir el permís de l’AEMPS, tot i tenir albarans o factures de venta que indiquin un ús de gra o fibra industrial, els productors podrien no quedar exempts de responsabilitat.


ANNA GOUTAN

Servei d’Ordenació Agrícola
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Telèfon 93 409 20 90 / 973 24 99 04

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram