COM PODEN AFECTAR ALS CULTIUS D’HIVERN LES TEMPERATURES ANORMALMENT ALTES DEL MES DE MAIG ?

El mes de maig s’ha registrat un període amb temperatures màximes molt altes, superiors en molts casos a 30°C, que és probable hagin afectat la productivitat i la qualitat dels conreus extensius d’hivern per a gra. El component del rendiment més afectat seria el pes...

MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS EN LA CAMPANYA DE SEGA

Les tasques de recol·lecció del cereal comporten un risc elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries. Cada any el Agents Rurals en col·laboració amb del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, inicien una extensa campanya on...

L’IMPACTE DE PREUS EN ELS CEREALS

En els últims temps les notícies s’han omplert de paraules com: guerra, Ucraïna, Rússia, electricitat, gas, cereals, preu just.... però com ens està afectant? La inquietud en el sector productor ja va començar amb la pandèmia de COVID-19, i de manera més accentuada...

Amaranthus palmeri: DETECCIÓ DE LOTS DE BLAT DE MORO PROCEDENTS DEL BAIX EMPORDÀ AMB PRESÈNCIA DE LLAVORS D’AQUESTA MALA HERBA

Fins al moment no es tenia constància de cap parcel·la infestada per aquesta mala herba invasora a la zona. Cal extremar les precaucions per tal de detectar el focus i poder actuar ràpidament per evitar-ne la dispersió. El Servei de Sanitat Vegetal del DACC en el marc...

ELS DANYS DE FRED DEGUTS A LES GELADES D’INICIS D’ABRIL CADA VEGADA SÓN MÉS EVIDENTS EN ALGUNES ZONES PRODUCTORES

A principis del mes d’abril s’han enregistrat varis dies amb temperatures molt baixes, que han produït diferents danys als cultius. La incidència és molt variable depenent de l’espècie i la varietat, la zona de cultiu, la intensitat i durada de les glaçades, l’estadi...

Diabrotica virgifera: DISTRIBUCIÓ A CATALUNYA, CICLE DE VIDA I MÈTODES DE CONTROL

A finals del mes de juny de l’any passat es va detectar per primera vegada a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en un camp de blat de moro a la demarcació de Lleida. Els danys principals i més severs són causats per les larves, que s’alimenten de...

LA DIABRÒTICA: UNA PLAGA DEL PANÍS QUE ALGUN DIA HAVIA D’ARRIBAR

La diabròtica, Diabrotica virgifera virgifera, és un petit escarabat de la família dels crisomèlids (Coleoptera: Chrysomelidae), com ho són també l’escarabat de la patata, la oulema dels cereals o la galeruca de l’om. És d’origen centreamericà on els seus hostes...

RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC

La soja s’adapta molt bé com a segon cultiu en una rotació anual degut a que el seu cicle ens permet arribar a collita al mes l’octubre amb un contingut d’humitat del gra més reduït que altres cultius com el blat de moro. En el conjunt de varietats assajades no s’han...

COMPORTAMENT DE LA SOJA EN DIFERENTS MARCS DE SEMBRA

El marc de sembra o separació entre files en el cultiu de la soja, en determinades ocasions no és una qüestió menor i ens pot facilitar el maneig del cultiu. Amb els resultats obtinguts fins la campanya 2021 en diversos assaigs de marc sembra duts a terme, la sembra a...

PAC 2023-2027: CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Un dels principals elements de la nova Política Agrària Comuna per al 2023 – 2027 és la introducció de plans estratègics a escala dels Estats membres: els governs podran adaptar les intervencions a les necessitats agràries i en cooperació amb les diferents regions. A...

EVITEM ELS INSECTICIDES EN ELS CAMPS DE COLZA EN FLORACIÓ

Any rere any, el Servei de Sanitat Vegetal a Girona rep avisos i denúncies d’apicultors com a conseqüència de l’elevada mortalitat d’abelles de la mel durant la floració de la colza, que és l’època en què les abelles i altres insectes pol·linitzadors visiten les flors...

RESULTATS INSPECCIONS TÈCNIQUES EAPF. PUNTS DE MILLORA

A partir dels resultats d'inspeccions d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) realitzats a Catalunya, es pot afirmar que el percentatge de polvoritzadors amb defectes abans de la inspecció és important i, per tant, aquestes inspeccions aconsegueixen una...

L’IMPACTE DE PREUS EN ELS CEREALS

En els últims temps les notícies s’han omplert de paraules com: guerra, Ucraïna, Rússia, electricitat, gas, cereals, preu just.... però com ens està afectant? La inquietud en el sector productor ja va començar amb la pandèmia de COVID-19, i de manera més accentuada...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin