boto retorn a inici
MENÚ

EXPERIÈNCIES AMB TRACTAMENTS FUNGICIDES EN BLAT I ORDI

Dilluns, 29 de març 2021

Els tractaments fungicides són habituals tant en ordi com en blat. Cal tenir clar quan cal tractar i quines són les matèries actives més eficaces. Amb el resultat d’aquests assaigs podem observar que només cal tractar en cas de ser necessari i en el cas del blat amb una afectació de rovell important els fungicides de la família dels Triazols mostren una bona eficàcia.

La passada campanya 2020, l’IRTA amb col·laboració amb Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. i ACTEL, va plantejar dos assaigs d’avaluació d’eficàcia de tractaments fungicides amb diversos productes comercials, un en ordi i un altre en blat. Els productes fungicides utilitzats van ser similars en ambdós assaigs. Es van comparar 7 productes comercials i un tractament en blanc o testimoni, sense cap producte aplicat (taula 1). Els dos assaigs es van plantejar en microparcel·les de 10 m2 i tres repeticions, i es van dur a terme en condicions de regadiu a Sucs (Lleida). L’assaig de blat es va establir amb la varietat Califa Sur i el d’ordi amb la varietat Gustav.

Taula 1. Relació de tractaments.

ASSAIG DE FUNGICIDES EN BLAT

A continuació es detallen els resultats més rellevants observats amb incidència sobre el rendiment final del cultiu.

Figura 1. Assaig de tractaments fungicides en blat. Rendiments mitjans per tractament (kg/ha al 13% humitat).

TEBULUQ, ELATUS ERA i TRUNFO MAX han estat els tractaments fungicides que han resultat amb un millor comportament productiu, sense diferències significatives entre ells, SYSTIVA en tractament de llavor i FLEXITY no han mostrat millor comportament que el testimoni sense tractar.

Figura 2. Assaig de tractaments fungicides en blat. Pes específic (kg/hl) mitjà del gra per tractament .

TEBULUQ, ELATUS ERA i TRUNFO MAX han estat els tractaments fungicides que han resultat amb un millor pes específic, sense diferències significatives entre ells, SYSTIVA en tractament de llavor i FLEXITY no han mostrat millor comportament que el testimoni sense tractar.

Figura 3. Assaig de tractaments fungicides en blat. Pes de 1000 grans (g) mitjà per tractament.

TEBULUQ, ELATUS ERA i TRUNFO MAX han estat els tractaments fungicides que han resultat amb un millor pes de 1000 grans, sense diferències significatives entre ells.

Figura 4. Assaig de tractaments fungicides en blat. Incidència de rovell groc (Puccinia striiformis) per tractament.

La patologia fúngica amb més incidència observada a l’assaig ha estat el rovell groc (Puccinia striiformis). Les condicions meteorològiques van afavorir una aparició primerenca d’aquesta malaltia i després una evolució creixent fins al final del cicle del blat. En les condicions de l’assaig aquesta malaltia ha estat un factor limitant per un correcte desenvolupament del cultiu fent disminuir el rendiment pràcticament a la meitat. Els tractaments que han mostrat un millor control sobre aquesta patologia, en aplicació única, han estat els que han presentat millors resultats en aquest assaig.

Hem de tenir en compte que en aquest assaig només s’ha fet una aplicació fungicida a l’aparició de la fulla bandera. Més tard s’ha observat l’aparició de símptomes de la malaltia, fins i tot en els tractaments que han presentat una eficàcia més elevada.

En les condicions de l’assaig, en què la incidència del rovell groc ha estat el factor limitant pel bon desenvolupament del cultiu del blat, els fungicides que incorporen matèries actives de la família dels Triazols en la seva formulació, han mostrat una millor eficàcia en el control d’aquesta patologia.

ASSAIG DE FUNGICIDES EN ORDI

A continuació es detallen els resultats més rellevant observats, amb incidència sobre el rendiment final del cultiu.

Figura 5. Assaig de tractaments fungicides en ordi. Rendiments mitjans per tractament (kg/ha al 13% humitat).

En les condicions de l’assaig no es van poder observar diferències estadísticament significatives entre els diferents tractaments i el testimoni sense tractar a nivell de producció final, ni en la resta dels paràmetres valorats en l’assaig relacionats amb el rendiment final.

Taula 2. Incidència mitjana de cendrosa, rincosporiosi i helmintosporiosi al final del cicle. Valoracions mitjanes (Escala 0-9) per tractament ordenades per nivell de incidència observada.

Durant el transcurs de la campanya, en aquest assaig, s’ha observat una aparició primerenca d‘helmintosporiosi, però amb una severitat baixa que ha estat present durant tot el cicle. Per altra banda només s’ha observat l’aparició de cendrosa a final de cicle i una presencia testimonial de rincosporiosi també a finals del cicle, sense incidència aparent sobre el rendiment.

Els resultats d’aquest assaig ens mostren clarament que només cal tractar en cas que sigui necessari. Els tractaments sistemàtics amb fungicides sense símptomatologia visible d’infecció no estan justificats.

AUTORS

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Antoni López

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Àngel Arcaya

  Agroserveis d'Almacelles SCCL

 • Maria Manresa

  ACTEL

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram