boto retorn a inici
MENÚ

EL CULTIU DEL SORGO PER A GRA I FARRATGER COM UNA ALTERNATIVA A LA MANCA D’AIGUA

Dijous, 30 de març 2023

El cultiu del sorgo té unes necessitats d’aigua de reg inferiors a les del blat de moro. A la pràctica, implica que amb 2 a 4 regs per inundació, es pot aconseguir una productivitat acceptable.

Material vegetal: sorgo per a gra

El sorgo per a gra es destina principalment a l’alimentació animal, principalment monogàstrics. Les varietats actualment registrades, presenten un contingut en tanins inferior al 0,3%, assegurant el seu valor energètic però també augmentant la sensibilitat del cultiu als danys per ocells.

Figura 1. Varietats de sorgo per a gra i criteris d’elecció.

Material vegetal: sorgo farratger

En cultius de secà s’utilitzen principalment poblacions locals i varietats no híbrides de sorgo i habitualment es realitza un sol dall.

Les varietats híbrides de sorgo x sorgo, presenten major desenvolupament vegetatiu, el preu de la llavor és major i la densitat de sembra menor (10-14 kg/ha – 250.000 llavors/ha).

Les varietats d’híbrids de sorgo x sorgo del Sudan, presenten una major capacitat de rebrot i la seva densitat de sembra és de 35-40 kg/ha.

Els sorgos farratgers bmr (nervi central de fulla marró), presenten menor contingut en lignina i en FND, major digestibilitat de la matèria seca, rendiments similars o lleugerament inferiors a les varietats convencionals i són interessants en vaques de llet.

Els sorgos farratgers sensibles al fotoperíode (SF), no inicien la emissió de la panícula fins que la duració del dia és inferior 12 hores i 20 minuts, permeten retardar la data d’aprofitament i acumular tota la producció en un sol dall, sovint són bmr, presenten un major contingut en lignina i per tant menor digestibilitat.

Sembra

En el sorgo per a gra, la densitat de sembra és de 20-40 llavors/m2, que es correspon a 12-15 kg/ha. En les sembres més precoces, les densitats de sembra seran més baixes, de 20-30 llavors/m2. En les sembres més tardanes i en els terrenys més frescals o de regadiu, les densitats de sembra seran més altes, de 30-40 llavors/m2.

La sembra es realitzarà quan la temperatura del sòl en superfície sigui superior a 12ºC mitjançant una sembradora tipus monogrà, entre 2 i 4 cm de fondària, i a una separació entre files de 50 a 75 cm.

Reg

Pel que fa a l’aplicació de reg, es recomana, en funció de la disponibilitat d’aigua:

Durant el període d’emissió de la panícula i la floració és quan el sorgo és més sensible a l’estrès hídric. Si es dona estrès hídric entre l’estadi de 8 fulles i el final de l’encanyat es pot penalitzar l’aparició de les panícules i afectar el rendiment.

Figura 2. Necessitats d’aigua en funció de l’estadi fenològic.

Fertilització

Les necessitats en nutrients són inferiors al blat de moro tot i que altes. És un cultiu de baixa exigència en fòsfor (P) i mitjana en potassi (K). La correcta nutrició en potassi (K), reforça les plantes front episodis d’estrès hídric. Un excés de N en estadis inicials pot afavorir un desenvolupament vegetatiu excessiu i un major consum d’aigua.

Figura 5. Necessitats en nutrients (kg N, P205 i K20/t gra o farratge matèria seca), rendiment per a gra i rendiment farratger

Control de males herbes

Es tracta d’un cultiu molt sensible a la competència de les males herbes en els primers estadis. El maneig de les males herbes es pot realitzar mitjançant mètodes de control químic i desherbatge mecànic.

Taula 1. herbicides i altres mètodes de control que es poden utilitzar en sorgo.

Plagues i malalties

Pel que fa a les principals plagues i malalties que afecten al cultiu, en destaquen:


AUTORS

  • Joan Serra

    IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram