boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA. CAMPANYA 2023

Dilluns, 29 d'abril 2024

Després de 3 anys d’assaig hi ha un conjunt de varietats que han mostrat un millor comportament productiu entre les que destaquen AVRIL i PANORAMIX.

INTRODUCCIÓ

Gràcies al recolzament del DAAC, es duen a terme diferents activitats experimentals en soja de les que forma part aquest assaig. A continuació es presenten els resultats de l’assaig  de cicles curts en SEGONA data de sembra, aquest tipus de sembres van darrera un primer cultiu d’hivern i s’implanten durant la segona quinzena de juny o molt a principis de juliol.

Taula 1. Material vegetal establert als assaigs de material vegetal en segona data de sembra. Cicles curts. Campanya 2023. Sucs (el Segrià)

PRODUCCIÓ

A la taula 2 es mostren els resultats productius plurianuals de les campanyes 2021, 2022 i 2023 combinats amb els de la campanya 2023 a la dreta de la taula. Les varietats AVRIL (+28%) i PANORAMIX (+19%), les dos de cicle I, han estat les varietats que han mostrat un millor comportament en segona data de sembra després de tres anys d’assaig, sense diferències estadísticament significatives entre elles.

Taula 2. Assaig de varietats de soja. Segona data de sembra, cicles curts. Anàlisi de la producció plurianual i de l’última campanya. Rendiments mitjans per varietat, índex sobre tractament testimoni (T) i test de separació de mitjanes. Localitat de Sucs (Segrià). Regadius de Lleida. Actualitzat campanya 2023.

(T) Varietat testimoni. Cicle I. Cicle 0. Cicle 000.

* Test Edwards & Berry (α = 0.05)

QUALITAT DEL GRA.

A la taula 3 es mostren els resultats de qualitat del gra de les varietats assajades la campanya 2023. Un any més el contingut de proteïna en el gra ha estat superior al 40% en totes les varietats, assolint un contingut mitjà del 42,8%. Les varietats amb un contingut de proteïna més elevat la campanya 2023 van ser ES WARRIOR, ES COMPETITOR, PANORAMIX, ELEONORA, ISIDOR i RGT SPEEDA.

Taula 3. Assaig de varietats de soja. Segona data de sembra, cicles curts. Anàlisi de la qualitat del gra. Valors dels diferents paràmetres mitjans per varietat, índex sobre tractament testimoni (T) i test de separació de mitjanes. Localitat de Sucs (Segrià). Regadius de Lleida. Campanya 2023.

Com es mostra en la figura 1, el contingut de proteïna en el gra varia entre campanyes, entre dates de sembra i cicles de cultiu, en els darrers 3 anys s’han assolit mitjanes en aquest paràmetre superiors en cicles curts en segona data de sembra respecte a les primeres sembres.

Figura 1. Contingut de proteïna del gra mitjà dels assaigs. Localitat de Sucs (Segrià). Regadius de Lleida. Campanyes 2021, 2022 i 2023.

Després de tres anys d’assaig veiem que hi ha varietats com RGT SPEEDA i LUNA, que arriben amb humitats del gra a collita inferiors a altres varietats. També hi ha varietats com RGT SPEEDA i ISIDOR entre d’altres, que mostren pesos de 1000 grans interessants, com es mostra a la figura 2.

Figura 2. Humitat del gra en el moment de la collita i pes de 1000 grans. Valors mitjans per varietat. Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021, 2022 i 2023.

Les varietats RGT SPEEDA i PANORAMIX destaquen, entre d’altres, pel seu bon contingut de proteïna en el gra després de tres campanyes en assaig, també hi ha varietats com CHIAKI i AVRIL que presenten uns continguts més alts de greix en el gra que altres varietats, com podem veure a la figura 3.

Figura 3. Contingut de proteïna i greix del gra. Valors mitjans per varietat. Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021, 2022 i 2023.

El contingut de proteïna és un paràmetre a tenir en compte, sobre tot si volem destinar la collita a alimentació humana on ens solen demanar continguts de proteïna elevats, per sobre del 40%. 

PARÀMETRES AGRONÒMICS

Si ens fixem en la data d’inici de floració i en la durada del període de floració de les últimes 3 campanyes (veure figura 4), hi ha varietats com CHIAKI i RGT SPEEDA que mostren una major precocitat en l’inici de la floració. La varietat AVRIL ha estat la varietat que ha presentat una durada de la floració més perllongada en aquests tres anys d’assaig. Com es mostra a la figura 5, la durada de la floració també pot variar entre campanyes.

Figura 4.  Inici de floració i durada de la floració (dies respecte la varietat Isidor). Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021, 2022 i 2023.

Figura 5. Durada de la floració de la varietat testimoni ISIDOR (dies) corresponents a la campanya 2021, 2022 i 2023. Assaigs de varietats en segona data de sembra, cicles curts. Sucs (el Segrià).

Figura 6.  Alçada de planta i inserció de la primera beina (cm). Assaigs de varietats de cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021, 2022 i 2023.

Un paràmetre a tenir en compte en el cultiu de la soja és l’alçada d’inserció de la primera beina, a la figura 6 es mostra que varietats com ISIDOR, AVRIL i CHIAKI independentment de l’alçada de planta que puguin presentar després de tres anys d’assaig han estat les que han mostrat una alçada d’inserció de la 1a beina més interessant.

Com podem veure en la figura 7 en les tres últimes campanyes les segones dates de sembra han presentat alçades d’inserció de la primera beina superiors a les sembres més primerenques de mitjana.

Figura 7.  Alçada d’inserció de la primera beina (cm). Assaigs de varietats. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021, 2022 i 2023.

Figura 8.  Stay green (0-5) i pèrdua de fulla en el moment de la collita (%). Assaigs de varietats de cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021, 2022 i 2023.

Com es mostra en la figura 8, després de tres anys d’assaig CHIAKI destaca per mostrar un baix Stay green i per tant una major precocitat en la senescència de la planta. Per altra banda en el moment de la collita la gran majoria de  les varietats mostren un percentatge de pèrdua de fulla elevat, arribant algunes varietats com CHIAKI a superar el 90%.

Es pot consultar totes les dades a l’apartat de resultats de les Xarxes de varietats a extensius.cat: https://extensius.cat/xarxes-de-varietats/


AUTORS

  • Josep Anton Betbesé

  • Aitor Melero

  • Ezequiel Arqué

  • Santolino Jordi

  • Teresa Font

  • Andrea López

  • Galotta Maria Florencia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram