boto retorn a inici
MENÚ

ASSESSOR EN FERTILITZACIÓ, EN QUINS CASOS ÉS NECESSARI ?

Dijous, 19 de desembre 2019

Amb l’entrada en vigor del Decret 153/2019, les explotacions agrícoles,  si superen una determinada superfície, han de disposar d’una persona assessora en fertilització que s’encarregui de la planificació de l’adobatge. (veure fitxa tècnica)

Un pla de fertilització és una previsió de les aportacions de fertilitzants que es faran per a cada una de les parcel·les de l’explotació i per tant cal, segons el cultiu a sembrar, establir una estratègia de maneig que permeti fer les aportacions de nutrients en el moment adequat i en les quantitats adequades. Aquesta estratègia necessita la integració de diverses variables, com poden ser les característiques de la parcel·la (tipus de sòl, anàlisi de nutrients,…), les condicions meteorològiques de la zona on es trobi ubicada la parcel·la (pluviometria, temperatura, …) i l’històric dels cultius establerts (extraccions previstes de nitrogen, fòsfor i potassi, rendiments obtinguts en anteriors campanyes,…). Aquestes variables són les que fan que cada parcel·la sigui diferent i, per tant, hagi de rebre un maneig diferenciat.

Tanmateix, en determinats supòsits, també es requereix disposar d’una persona assessora en fertilització per realitzar tasques que permetin justificar fer aplicacions diferents a les que estableix el Decret, com ara redactar un informe tècnic quan es vulguin aplicar dosis de nitrogen superiors a les màximes permeses o signar una declaració responsable de la supervisió del mostreig del sòl, entre altres (veure fitxa tècnica).

Qui pot fer d’assessor en fertilització

Atenent al Decret, pot fer assessorament en fertilització una persona tècnica que disposi d’alguna d’aquestes titulacions: enginyeria agrònoma, enginyeria tècnica agrícola, màster en enginyeria agronòmica, màster en gestió de sòls i aigües, grau en enginyeria agrícola i grau en enginyeria agrària i alimentària.

Ara bé, si la persona titular de l’explotació agrícola disposa d’una titulació LOE o LOGSE de grau mitjà o superior que conté formació relacionada amb la fertilització o altres titulacions equivalents (veure Annex 16.2), el Decret l’eximeix d’haver de disposar d’assessorament extern i ella mateixa pot redactar el seu pla de fertilització o fer les tasques que permetin justificar altres aplicacions.

La tasca d’assessorament la pot fer el propi titular de l’explotació agrícola si disposa de la titulació requerida, contractant el servei a una persona assessora acreditada o a través de l’entitat a la que pertany l’explotació si aquesta disposa de personal tècnic assessor.

Com donar-se d’alta com a persona assessora en fertilització

Les persones que vulguin exercir l’activitat d’assessorament en fertilització han de presentar una comunicació al DARP a través del següent enllaç: tràmit comunicació persona assessora en fertilització.

Transitorietat per algunes explotacions agrícoles

El Decret 153/2019 estableix una transitorietat fins a l’any 2022 en l’obligació de disposar d’assessorament en fertilització, que dependrà del percentatge de terres de què l’explotació agrícola disposa en zona vulnerable A, zona vulnerable B o en zona no vulnerable:

NÚRIA CANUT

Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DARP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram