boto retorn a inici
MENÚ

TRACTAMENTS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS A DOSIS INFERIORS A LES QUE FIGUREN A LES ETIQUETES I EN EL FULL DE REGISTRE

Dimarts, 29 de juny 2021

En l’agricultura, sovint es produeixen situacions en les quals els aplicadors de productes fitosanitaris tenen interès en tractar a dosis més baixes que la dosi establerta a l’etiqueta i en el full de registre de productes fitosanitaris, com és el cas de principi de campanya, quan la superfície foliar del conreu (massa vegetal) és menor que en plena campanya, o quan es fan tractaments ens zones concretes i específiques d’una superfície de conreu (agricultura de precisió), entre d’altres. A banda, aquesta pot ser una bona pràctica per reduir la quantitat de productes fitosanitaris que s’apliquen al medi.

El Reglament (CE) 1107/2009 relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, detalla en l’article 31 els requisits relatius a la comercialització i utilització que han de constar en qualsevol autorització de producte fitosanitari, que són:

• La dosi màxima per hectàrea a cada aplicació
• El període entre la darrera aplicació i la collita
• El número màxim d’aplicacions a l’any

En aquest article també es detallen altres requisits i restriccions que es podran incloure en les autoritzacions dels productes fitosanitaris.

La Directiva 2009/128/CE d’ús sostenible dels plaguicides, en el seu annex III “Principis generals de la GIP” i el RD 1311/2012 d’ús sostenible dels productes fitosanitaris, en el seu Annex I, indiquen el següent:

“Los usuarios profesionales deberán limitar la utilización de productos fitosanitarios y otras formas de intervención a los niveles que sean necesarios, por ejemplo, mediante la reducción de las dosis, de la frecuencia de aplicación o mediante aplicaciones fraccionadas, teniendo en cuenta que el nivel de riesgo que representan para la vegetación debe ser aceptable y que no incrementan el riesgo de desarrollo de resistencias en las poblaciones de organismos nocivos”

Es conclou, per tant, que les dosis establertes a les etiquetes i en el full de registre de productes fitosanitaris han de ser considerades dosis màximes que no poden ser sobrepassades i que els tractaments a dosis inferiors de la màxima establerta no es consideren una no conformitat d’acord amb la normativa vigent. Cal tenir en compte, però, que quan es registra un producte fitosanitari, les dosis indicades a les etiquetes són les que han demostrat ser eficaces per a controlar el problema fitosanitari i es recomana als aplicadors de productes fitosanitaris i assessors en gestió integrada de plagues que s’assegurin que les dosis amb les que tracten són eficaces i que no afavoreixen el risc de desenvolupar resistències.


SERVEI DE SANITAT VEGETAL

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram