boto retorn a inici
MENÚ
MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS EN LA CAMPANYA DE SEGA
Les tasques de recol·lecció del cereal comporten un risc elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries. Cada any el Agents Rurals en col·laboració amb del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, inicien una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs […]
EL QUADERN INTEGRAT D’EXPLOTACIÓ
El Quadern Integrat d’Explotació és una eina proporcionada pel DACC que serveix per a registrar electrònicament diferents  activitats que es realitzen en una explotació agrícola en matèria de tractaments fitosanitaris, fertilització, regs, collita ... per introduir informació de les explotacions que s’hagi de consignar per […]
FRACCIÓ LÍQUIDA DE PURINS APLICADA MITJANÇANT EL REG
Les dejeccions ramaderes són un fertilitzant orgànic de qualitat, però la intensificació de la ramaderia en determinades zones del territori comporta la necessitat de buscar alternatives de maneig més sostenibles. Algunes de les solucions passen per tractar les dejeccions ramaderes i obtenir productes diferents que […]
QUIN MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL PODEM UTILITZAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA ?
Des de l’1 de gener de 2022 s'aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament  Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell. Es tracta d’un Reglament de base que es completa amb varis reglaments […]
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES EN EL CONREU DEL BLAT DE MORO
El desherbatge químic permet obtenir eficàcies altes en el control de les herbes, però pot comportar efectes perjudicials, derivats del seu impacte toxicològic sobre les persones i el medi. Cada vegada hi ha més interès en aquelles estratègies que fan possible la reducció de l’ús […]
CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE GIRA-SOL
És un cultiu que en els darrers temps a agafat més  interès per què té uns requeriments hídrics inferiors a un blat de moro i perquè els preus actuals el fan una opció amb més rendibilitat. En les zones de secà on és possible establir-lo, […]
ELS PREUS DELS FERTILITZANTS I VALOR DE L’ANÀLISI DE SÒL EN L’OPTIMITZACIÓ ECONOMICA DE LA NOSTRA EXPLOTACIÓ
En un context de preus d’adobs minerals encara elevat tot i que en davallada, el pes de la despesa en fertilització dels nostres cultius representa un percentatge important en el total de la inversió. Repassem aquestes xifres i donem sentit a la importància de l’anàlisi […]
DESHERBATGE QUÍMIC A BANDES EN EL BLAT DE MORO
1. L’APLICACIÓ D’HERBICIDES A BANDES  És una de les principals tecnologies de desherbatge que, conjuntament amb el control mecànic de les herbes, permet reduir substancialment la quantitat d’herbicida que s’aplica per unitat de superfície. Es pot realitzar en cultius sembrats a línies separades entre 70 […]
RESULTATS DE LES INSPECCIONS TÈCNIQUES EAPF (POLVORITZADORS) 2022.
Les Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), volen assegurar que l'equip de tractaments fitosanitaris, com a màquina agrícola, compleixi amb tota la normativa de seguretat envers l'operador i amb la normativa mediambiental, a fi i efecte de protegir tant a l'aplicador com a […]
SEMBRADORES AMB EQUIPS D'APLICACIÓ DE FITOSANITARIS GRANULATS: INSCRIPCIÓ I REQUERIMENTS D'INSPECCIÓ
Els equips per a l'aplicació de microgrànuls s'usen per a la distribució de fitosanitaris en forma sòlida. Els principals components són una o diverses tremuges, un dispositiu per al control del dosificació i un sistema per a la distribució del fitosanitari. Hi ha equips dissenyats […]
PRÀCTIQUES PER AFAVORIR LA BIODIVERSITAT ALS ARROSSARS
La font de riquesa que suposen els arrossars per a la societat és molt gran, tant des del punt de vista agrícola com mediambiental i social. Els serveis ecosistèmics dels arrossars van des d’una font d’alimentació bàsica fins a un reservori de biodiversitat (aus, amfibis, […]
PRÀCTIQUES AGRONÒMIQUES PREVENTIVES PER REDUIR LES INFESTACIONS INICIALS D’HERBES EN EL BLAT DE MORO
1. LES PRINCIPALS MESURES  Algunes pràctiques culturals contribueixen a reduir el banc de llavors de la flora arvense que potencialment pot ésser més perjudicial pel conreu. Entre aquestes, es pot mencionar: La rotació de cultius El treball del sòl previ a la implantació del blat […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram