boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE COLZA CONVENCIONAL. RESULTATS DE LES COMARQUES DE L’INTERIOR DE GIRONA

Dimecres, 30 d'agost 2023

Durant les campanyes 2021, 2022 i 2023 s’han assajat els híbrids de colza convencional AMBASSADOR, ARCHITECT, ARTEMIS, DIFFUSION, DK EXPEDIENT, ES AMADEO, ES IMPERIO, FELICIANO KWS, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI i RYTHMIE, trobant-se diferències significatives entre si en la producció, essent les més productives ES IMPERIO, ARTEMIS, etc. La varietat més precoç ha estat RYTHMIE seguida de DK EXPEDIENT i HILLICO, dues varietats que a més, són les que han presentat un contingut més elevat en greix.

Durant la campanya 2022-23, s’han assajat 39 híbrids de colza a la localitat de Fornells de la Selva (el Gironès), a l’interior de Girona. D’aquestes varietats, les convencionals que s’han avaluat un mínim de 2 anys són AMAZZONITE, AMBASSADOR, ARCHITECT, ARTEMIS, COLUMBIA, DIFFUSION, DK EXPEDIENT, ES AMADEO, ES CAPELLO, ES IMPERIO, FELICIANO KWS, HILLICO, HOSTINE, INV1770, LG AVIRON, MELODIE, PT303, RGT JAKUZZI, RYTHMIE i TRIATHLON.

A la Figura 1 es mostren els índexs productius plurianuals de les varietats colza respecte a la varietat testimoni ES IMPERIO

Figura 1. Índexs productius plurianuals respecte el testimoni ES IMPERIO de varietats de colza d’hivern assajades a l’Interior de Girona les campanyes 2020, 2021, 2022 i 2023.

S’han observat diferències de producció significatives entre les varietats assajades. En quatre anys es pot destacar la producció d’ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE, ES AMADEO, ARCHITECT, RGT JAKUZZI i DIFFUSION. En tres anys ARTEMIS, RHYTMIE, AMBASSADOR, FELICIANO KWS i amb només 2 anys d’assaig HOSTINE, INV1170, AMAZONNITE, etc.

En el moment d’escollir la varietat de colza que a sembrar es recomana considerar, a part de la producció, també altres variables agronòmiques, com el cicle, el contingut en greix, etc.

Les varietats que han presentat una data d’inici de floració més precoç han estat RYTHMIE, DK EXPEDIENT i HILLICO, mentre que la més tardana ha estat ARTEMIS (Figura 2). Cal tenir en compte que s’ha d’evitar la sembra massa precoç en les zones temperades i fredes d’aquelles varietats que tenen un major risc  d’unes dates d’emissió de les tiges i d’inici de la floració massa precoces (RYTHMIE, DK EXPEDIENT, HILLICO, etc.). Pel contrari, en les zones més càlides cal evitar la sembra massa tardana de les varietats de cicle més llarg.

Figura 2. Data mitjana de l’inici de floració respecte a la varietat testimoni (ES IMPERIO) de les varietats de colza d’hivern assajades les campanyes 2021, 2022 i 2023.

A la Figura 3 es mostra el contingut en greix mitjà de totes les varietats de colza assajades les campanyes 2021, 2022 i 2023. Aquest ha variat significativament entre les varietats avaluades, destacant entre les que han donat els continguts més alts DK EXPEDIENT, HILLICO, etc. Pel contrari, els valors més baixos els han obtingut FELICIANO KWS, ES IMPERIO, etc..

Figura 3. Contingut en greix de les varietats de colza d’hivern assajades les campanyes 2021, 2022 i 2023.

A la Taula 1 es mostra la classificació de les varietats de colza d’hivern en funció d’alguns dels principals paràmetres agronòmics. A més dels paràmetres comentats anteriorment, es pot destacar que les varietats que han mostrat una major altura han estat AMAZZONITE i FELICIANO KWS.

Taula 1. Classificació de les varietats de colza d’hivern, assajades com a mínim les campanyes 2022 i 2023 a l’Interior de Girona, en funció dels principals paràmetres agronòmics.
Figura 3. Assaig de varietats de colza de Fornells de la Selva (el Gironès), al final de la floració.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram