Durant aquest mes la colza es troba en l’estadi fenològic de floració. Existeixen diferents plagues que poden afectar-la, com son:  el  Corc de la tija (Ceutorhynchus napi), Corc de les síliqües (Ceutorhynchus assimilis), Pugons (Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi, Myzus persicae), etc.  Els productes que s’utilitzen per al seu control son normalment a base de piretrines (deltametrin, cipermetrin, lambda  cialotrin etc.). Cal recordar que les piretrines poden afectar a les abelles. De fet, s’ha detectat mortalitat d’abelles en diferents zones properes a camps de colza en floració. Actualment no es te constància de cap producte fitosanitari que es pugui utilitzar durant la floració en colza. Per tant com a norma general queda prohibit l’ús de productes fitosanitaris durant la floració de la colza. En cas de dubte consulteu amb el vostre tècnic. SERVEI DE SANITAT VEGETAL