boto retorn a inici
MENÚ

COM FERTILITZAR EL BLAT DE MORO EN COBERTORA; UNA DECISIÓ QUE CAL RAONAR

Dimecres, 22 de maig 2019

Per optimitzar la producció del blat de moro és necessari aplicar N mineral en cobertora i, en la mesura del possible, fraccionar la dosi a aplicar en diverses aportacions, preferiblement a través del reg. Us oferim unes orientacions generals i us recomanem utilitzar Eines d’Ajuda a la Decisió per obtenir recomanacions més ajustades a cada cas particular.

Les necessitats en nitrogen (N) del blat de moro acostumen a ser altes, especialment quan les produccions són elevades. Per optimitzar les produccions és important aplicar N en cobertora, quan el cultiu té un creixement elevat i, conseqüentment, unes necessitats elevades de nutrients. En aquest butlletí i aquest Dossier Tècnic s’hi pot trobar informació general (nutrients, tipus d’adob, condicionants, etc.) sobre la fertilització del blat de moro.

La dosi de N que cal aportar en cobertora depèn del maneig general del cultiu, la disponibilitat de N en el sòl, etc. A títol orientatiu, en les figures següents es fan recomanacions de fertilització en cobertora en funció de les aplicacions de dejeccions ramaderes, la producció esperada, el tipus de reg i el contingut en nitrat de l’aigua.

Recomanació (*) de fertilització nitrogenada (kg N/ha) en cobertora del blat de moro:

(*) En Zones Vulnerables hi ha limitacions sobre la dosi de N que es pot aplicar a cada cultiu, tant pel que fa al N mineral, com el que prové de fonts orgàniques i el total.

El fraccionament de la dosi en 2-4 aportacions (entre 4 fulles i floració) és l’estratègia més adequada quan el sistema de reg o la maquinària que s’utilitza ho permeten.

Es recomana utilitzar Eines d’Ajuda a la Decisió per optimitzar la fertilització del blat de moro en cada parcel·la o situació. FertiNext és un programa informàtic que permet estimar el balanç de nutrients d’una parcel·la, en diferents moments del cicle i amb informació de maneig fàcil d’obtenir, i establir recomanacions de fertilització adaptades a cada cas. De forma complementària, conèixer el contingut en nitrat del sòl abans de realitzar l’aportació de cobertora pot permetre afinar més la recomanació.

Quan es fan 3-4 aportacions, per decidir la darrera aportació de N es poden utilitzar diferents sensors (manuals, en tractor, satèl·lits, drons,…) per avaluar l’estat nutricional del cultiu en aquell moment i ajustar les aplicacions tardanes de N.

AUTORS

  • Francesc Domingo

    IRTA Mas Badia

  • Elena González

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram