boto retorn a inici
MENÚ

MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG

Dimecres, 25 de març 2020

Una instal·lació de reg en parcel·la es dissenya tenint en compte les especificitats de cada finca i conreu, garantint un subministrament d’aigua i adob amb la màxima eficiència i uniformitat. L’objectiu del manteniment és assegurar al llarg del temps aquestes condicions inicials de subministrament i alhora maximitzar la durada dels components que formen part de la instal·lació.  

El pla de manteniment hauria de ser específic de cada instal·lació i hauria de preveure una sèrie d’operacions i controls generals a realitzar, principalment: 

Manteniment del capçal de reg 

El capçal de reg està integrat per una sèrie d’equips que permeten el bombament, el filtrat, l’aplicació de fertilitzants i el control de la instal·lació, posant l’aigua en condicions òptimes a disposició de la xarxa de distribució. A continuació es citen les principals operacions de manteniment específiques dels diferents equips: 

  1. Equip de bombament 

b. Sistema de filtratge 

Fotografia 1. Neteja manual d’un filtre d’anelles amb aigua a pressió.
Fotografia 2. Neteja manual d’un filtre d’anelles amb aigua a pressió. 

c. Automatismes 

 d. Fertirrigació 

  e. Ventoses 

Manteniment de la xarxa de distribució 

La xarxa de distribució, formada per una sèrie de canonades, accessoris i elements de control, és l’encarregada de transportar l’aigua des del capçal de reg fins als emissors, els quals la lliuren al sòl de forma controlada.  Les principals operacions de manteniment són: 

Abans inici de la temporada de reg 

Durant la temporada de reg 

Després de la temporada de reg 

Prevenció de l’obturació d’emissors  

Els elements més sensibles de la xarxa de distribució són els emissors. En el cas de no dur a terme un manteniment adequat, es poden obturar, ja sigui per partícules minerals (sorres, llims o argiles), per partícules orgàniques (algues, bacteris, arrels, insectes o restes de materials de la instal·lació) o per partícules químiques (principalment precipitats de calci, ferro o fertilitzant). Per evitar aquestes obturacions s’ha de realitzar un manteniment, que pot ser preventiu o correctiu.  

*Manteniment preventiu 

Amb l’objectiu d’evitar l’obturació dels emissors, cal dur a terme un maneig adequat del reg i la fertirrigació, netejant el sistema després de cada aplicació d’adob i aplicant de forma periòdica àcids i altres substàncies químiques, per evitar precipitats, i proliferació d’algues i bacteris.  

*Manteniment correctiu 

Amb l’objectiu d’eliminar les obturacions, s’aplicaran productes químics (àcids, clor i altres substàncies) i si és necessari es canviarà el degoter. No és aconsellable intentar netejar l’emissor passant un filferro per l’orifici de sortida ja que es pot malmetre i en el cas dels degoters autocompensants, és probable que es perfori la membrana. 

Les aplicacions d’àcids tenen com objectiu prevenir, cas del manteniment preventiu, i evitar, manteniment correctiu, els precipitats de sals, principalment de calci i fertilitzants. La periodicitat de l’aplicació serà en funció del tipus de l’aigua i del maneig de la fertirrigació (1-2 vegades a l’any). Els àcids més utilitzats són: Fosfòric 60%, Clorhídric 33% o Nítric 60%. En ocasions les obturacions poden ser degudes a l’efecte d’algues i bacteris (formant biofilms). En aquest cas es pot realitzar un tractament químic, principalment cloració o aplicació de peròxid d’hidrogen. En el cas de la cloració aquesta sol realitzar-se amb hipoclorit sòdic, amb el que caldrà tenir la precaució de no injectar-lo conjuntament amb àcids o fertilitzants, ja que es pot despendre clor en forma gasosa que és altament tòxic.  També s’ha de tenir en compte que els  tractaments sobre el biofilm poden provocar el despreniment de plaques sòlides que s’han d’eliminar pel final dels laterals. 

XAVIER GUIXÀ

Infraestructures.cat

AUTORS

  • Joan Serra

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram