boto retorn a inici
MENÚ

NOU ROMA. CANVIS I ACTUALITZACIÓ

Dilluns, 27 de juliol 2020

La maquinària agrícola constitueix un mitjà de producció que s’ha fet imprescindible en l’activitat agrària, depenent en molts casos la rendibilitat de les explotacions del bon ús d’aquesta en les operacions agrícoles mecanitzades. En una agricultura respectuosa amb el medi ambient és necessari utilitzar màquines que en el seu disseny i fabricació s’hagin tingut en compte una sèrie de requisits mínims, sense oblidar el seu equipament amb una sèrie de dispositius que minimitzin el risc d’accident per als seus usuaris i la resta de població.

És per això, que hi ha una extensa reglamentació que regula els diferents equips que intervenen en la mecanització agrària, tant per a quantificar adequadament els censos de maquinària, com per a garantir que compten amb els elements de protecció adequats i que a la vegada doni compliment als requisits mediambientals.

En el present article es detallaran les novetatsi un recordatori del més transcendent que aporta el nou Reial decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola elaborat per la necessitat d’incorporar canvis d’acord amb les noves reglamentacions.

Àmbit d’aplicació

Es poden inscriure al ROMA: tractors agrícoles i forestals, motocultors, tractocarros, la maquinària agrícola automotriu, portadores, maquinària agrícola remolcada i remolcs agrícoles, la maquinària suspesa acoblada al tractor. La relació de maquinària agrícola esmentada ha d’estar dedicada a l’activitat agrària, dins d’una explotació agrària (agrícola, ramadera o forestal).

Obligatorietat d’Inscripció de maquinària al ROMA

Es considera obligatòria la inscripció al ROMA dels tancs (cisternes) de distribució de purins, dels accessoris de distribució localitzada de purins i els possibles elements o sensors que pugui portar el tanc (cisterna) i que permeten gestionar o millorar la seva distribució.

No es pot inscriure les màquines estacionàries i màquines portàtils portades a mà, llevat els polvoritzadors d’arrossegament manual (carretó) amb dipòsit de més de 100 litres.

La resta de màquines agrícoles obligades a registrar-se al ROMA es troben en l’annex II del RD 448/2020, de 10 de març.

Potència

La potència d’inscripció del tractor i de les màquines agrícoles equipades amb motor (maquinària automotriu) s’acreditarà amb la targeta d’inspecció tècnica de vehicles (ITV), d’acord amb el RD 750/2010, de 4 de juny.

Condicions de seguretat

Amb la finalitat de minimitzar els riscos tan per als usuaris com per a la circulació vial, tota la maquinària agrícola en l’àmbit d’aplicació del RD 448/2020, de 10 de març, ha de complir uns requeriments mínims:

 1. Els tractors, motocultors, tractocarros, maquinària agrícola automotriu, maquinària agrícola remolcada i remolcs han de complir amb el Reial Decret (RD) 750/2010, de 4 de juny i les seves modificacions posteriors i el RD 2028/1986, de 6 de juny i les seves modificacions posteriors, o en el cas de tractors, remolcs agrícoles i màquines agrícoles remolcades amb el Reglament (UE) núm.167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles agrícoles o forestals, i a la vigilància del mercat en els esmentats vehicles.Entre els remolcs agrícoles o les màquines agrícoles remolcades estan els equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF), equips de distribució de fertilitzants (minerals i orgànics) i tancs (cisternes) de purins.
 2. La resta de màquines agrícoles han de complir amb el RD 1644/2008, de 10 d’octubre pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
Estructures de seguretat en cas de bolcada

Els tractors estan obligats a anar equipats amb un bastidor o cabina oficialment homologats, d’acord amb els criteris i requeriments recollits en el Reglament (UE) núm. 167/2013. Les dates inicials de l’obligatorietat d’equipar aquestes estructures de protecció es recullen a l’annex I del RD 488/2020, de 10 de març.

Els tractors agrícoles que tinguin una antiguitat igual o superior a 40 anys (segons la data de primera inscripció en el ROMA) i que no disposin d’una estructura de protecció homologada, no es podran donar de baixa pels motius següents:

 1. Transferència del sector agrari a obres i serveis
 2. Canvi de titular, a excepció de les herències.
 3. Baixa temporal.

No es podran inscriure en el ROMA aquells tractors agrícoles usats procedents d’altres Estats membres i que no disposin d’estructura de protecció homologada.

Fases d’emissions contaminants en vehicles usats procedents d’altres Estats membres o d’importació

No es podran registrar els tractors usats procedents d’altres Estats membres de la Unió Europea, que s’hagin posat en servei amb anterioritat al 30 de juny de 2001 en el seu país d’origen.

No es podran registrar les màquines automotrius usades procedents d’altres Estats membres de la Unió Europea, que s’hagin posat en servei amb anterioritat al 31 de desembre de 1998 en el seu país d’origen.

Si es tracta de tractors o màquines agrícoles automotrius usades procedents de tercers països, hauran de disposar de l’homologació de tipus CE atorgada en qualsevol estat membre de la Unió Europea, o sol·licitar la corresponent homologació al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, d’acord amb la fitxa tècnica unificada que incorpora les dades de l’estructura de protecció d’acord amb el Reial Decret 750/2010, de 4 de juny.

Marca de Qualitat

Les empreses de maquinària agrícola de manera voluntària podran sol·licitar al MAPA la realització de proves d’assaigs per tal d’obtenir la Marca de Qualitat per a les seves màquines agrícoles.

La marca de qualitat tindrà una validesa de 5 anys.

Inscripció de les màquines agrícoles
Baixa de les màquines agrícoles
 1. Amb la sol·licitud de baixa, el sol·licitant haurà de presentar la fitxa tècnica on consti el seu pas a vehicle històric.
 2. La màquina causarà baixa definitiva sense possibilitat de rehabilitació.
 3. La màquina en cap cas podrà realitzar tasques agrícoles d’ús productiu.
 1. La màquina haurà de tenir una antiguitat mínima de 25 anys. Es podrà acreditar l’antiguitat mitjançant la data de primera inscripció en el ROMA (o matriculació a trànsit) o algun document que acrediti la data de fabricació (p. ex: fitxa tècnica).
 2. La màquina causarà baixa definitiva sense possibilitat de rehabilitació.
 3. La màquina en cap cas podrà realitzar tasques agrícoles d’ús productiu.

Quan es sol·liciti l’alta d’un EAPF que es troba de baixa temporal, el titular disposarà d’un termini de 2 mesos per acreditar que disposa d’una inspecció favorable. Si passat el termini, no es realitza aquesta acreditació, la màquina es donarà de baixa d’ofici i es comunicarà a l’interessat.

Es podrà donar de baixa d’ofici als EAPF, prèvia comunicació al titular:

 1. quan no pugui acreditar que ha passat la inspecció.
 2. quan una vegada caducada la data d’inspecció, no s’ha tornat a passar en eltermini de 6 mesos.

Es podrà donar de baixa d’ofici, prèvia comunicació al titular, pel que fa a:

 1. Tractors de més de 40 anys
 2. Màquines agrícoles automotrius de més de 25 anys.

Els requeriments que es demanen als titulars de les màquines agrícoles per a realitzar la inscripció al ROMA, es troben en l’article 17.4 del RD 448/2020,de 10 de març, i la documentació a presentar, tan en la inscripció com en la baixa de la maquinaria agrícola, està especificada en l’article 18 del RD 448/2020, de 10 de març.

Disposició transitòria primera. Inscripció d’adobadores en ús

Permet la inscripció al ROMA de les màquines contemplades en l’annex II, lletra i) : equips de distribució de fertilitzants remolcats o suspesos, de qualsevol capacitat o pes, en concret, les adobadores, no inscrits amb anterioritat, encara que aquests no disposin del certificat de característiques, de la declaració de conformitat CE o de la factura de compra, mitjançant una declaració signada pel titular de la màquina, en la qual es reflecteixin les dades identificatives: marca, model, número de bastidor, tipus de distribució de l’adob i any d’adquisició de la màquina. Si la màquina no disposa de número de bastidor (o sèrie), el ROMA l’assignarà un número identificatiu només als efectes del seu registre.

Disposició transitòria segona

En aquesta disposició es contempla que els EAPF en ús, no inscrits amb anterioritat, tindran com a termini de presentació de la declaració responsable fins al 31/12/2020, és a dir durant aquest any. Per tant, a partir d’aquesta data ja no es podrà inscriure els EAPF en ús que no disposin de la documentació sol·licitada d’acord amb el RD 448/2020, de 10 de març.

La declaració responsable es presentada en el cas de no disposar: de certificat de característiques, declaració de conformitat CE o de la factura de compra.

Per mes informació

Centre de Mecanització Agrària   973 24 98 46

AUTORS

 • Alex Estadella

  Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram