boto retorn a inici
MENÚ

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE PER COMPRAR UN TRACTOR AGRÍCOLA DE SEGONA MÀ ?

Dimecres, 28 de juliol 2021

La venda de tractors agrícoles de segona mà suposa aproximadament el 70% dels 2.095 tractors que van vendre l’any passat a Catalunya. A part dels tràmits pertinents, com el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit (DGT), el primer pas per regularitzar la situació del tractor agrícola serà sol·licitar el canvi de titular en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).

En aquest article es descriu com s’ha de presentar aquesta sol·licitud, quina documentació cal adjuntar i també quines són les novetats que s’apliquen en la tramitació arran de la publicació del Reial decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola

Inscripcions en el ROMA

L’any passat, a causa de la COVID-19, es va produir una disminució del nombre de tràmits relacionats amb les inscripcions de tractors en el ROMA. Tot i això, en els darreres anys es venen realitzant unes 3.500 inscripcions anuals, 1.000 corresponen a tractors nous, i la resta a tractors usats. Al 2020 es van inscriure per canvi de titularitat 1.958 tractors de segona mà.

Canviar de nom un tractor en el ROMA

En aquest moments els tràmits relacionats amb el ROMA només es poden realitzar de forma telmàtica. Per poder sol·licitar el canvi de titular, el comprador del tractor haurà d’accedir a la pàgina de tràmits https://seu.gencat.cat , a l’apartat Tràmits buscar mitjançant el cercador el tràmit: “Registre Oficial de Maquinària Agrícola” i seleccionar el tràmit del ROMA. Un cop seleccionat, s’obrirà una pantalla en què apareixen les diferents sol·licituds que es poden presentar. En aquest cas, caldrà seleccionar la opció de Canvi de titular. Aquesta tramitació comporta el pagament d’una taxa de 36,70 €.

Per fer el tràmit, no és necessari que el venedor presenti una sol·licitud de baixa del tractor ja que aquesta baixa es fa d’ofici i s’acredita mitjançant la factura de compra o el contracte de compravenda que s’adjunta a la sol·licitud de canvi de titular.

Si el comprador és de fora de Catalunya, el venedor haurà de sol·licitar la baixa mitjançant la sol·licitud Donar de baixa del Registre i seleccionar el motiu Baixa per canvi de titular (destinació màquina a una altra comunitat autònoma). Posteriorment, el comprador haurà de sol·licitar la inscripció per canvi de titular en la província corresponent al seu municipi d’explotació.

Documentació a presentar

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de canvi de titular per la compra d’un tractor és:
– Factura de compra o contracte de compravenda. Si es tracta d’un contracte de leasing o renting, factura de compra i contracte.
– Fitxa tècnica del tractor (targeta ITV).
– Mandat de representació o document d’atorgament de representació, quan la sol·licitud estigui signada per una entitat autoritzada o mandatari.

Acreditació de la titularitat

No tothom que compra un tractor agrícola el pot inscriure al seu nom en el ROMA. Per poder tramitar el canvi de titular és necessari que el comprador desenvolupi una activitat agrària o presti serveis agraris tal com s’estableix en l’article 17.4 del RD 448/2020 , i que pertanyi principalment a algun dels grups següents:

– Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat agrària sempre que tinguin una DUN vigent presentada al DACC, estiguin inscrits en el Registre d’explotacions ramaderes o acreditin una activitat forestal .
– Persones físiques o jurídiques que desenvolupin la prestació de serveis agraris, o es dediquen al lloguer de maquinària agrària.
– Cooperatives agràries, societats agràries de transformació, titularitats compartides i altres agrupacions agràries.

Que s’ha de fer quan el tractor té una antiguitat igual o superior a 40 anys

El nou RD estableix certes limitacions per realitzar transmissions de tractors de més de 40 anys que no comptin amb elements de protecció amb l’objectiu de renovar el parc agrari per garantir la seguretat laboral del treballador i millors condicions de protecció ambiental en els treballs agrícoles.

En el cas que el tractor tingui una antiguitat igual o superior a 40 anys i no disposi d’estructura de protecció homologada, no es podran realitzar aquests tràmits:

– Pas del sector agrari a obres i serveis
– Canvi de titularitat
– Baixa temporal

La única opció per poder realitzar els tràmits serà acreditant que el tractor porta incorporada una estructura de protecció homologada, ja sigui mitjançant la modificació de la fitxa tècnica o la presentació d’un certificat fet per la empresa que ha muntat la estructura de protecció homologada indicant les dades de l’estructura i del tractor.

Cal remarcar que el ROMA només acceptarà aquelles estructures de protecció que estiguin homologades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Per poder cercar aquesta informació, el Ministeri disposa d’una base de dades on es pot consultar les estructures homologades per a cada model de tractor:

https://www.mapa.gob.es/app/Tractores/TracCon.aspx

Per tant, si no es pot acreditar que el tractor porta una estructura de protecció homologada, en el cas d’una sol·licitud de canvi de titular, el comprador no el podrà inscriure al seu nom en el ROMA.

Per mes informació

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

  • Laia Colomé

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram