boto retorn a inici
MENÚ

SEMBRADORES AMB EQUIPS D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS GRANULATS: INSCRIPCIÓ I REQUERIMENTS D’INSPECCIÓ

Dilluns, 27 de febrer 2023

Els equips per a l’aplicació de microgrànuls s’usen per a la distribució de fitosanitaris en forma sòlida. Els principals components són una o diverses tremuges, un dispositiu per al control del dosificació i un sistema per a la distribució del fitosanitari. Hi ha equips dissenyats per a l’aplicació en bandes i altres per al tractament en tota la superfície. Un exemple de tractaments en bandes són els equips muntats en les sembradores, que apliquen fitosanitari en forma de microgrànuls en el moment de la sembra. En aquest cas, s’ha de tenir en compte  que s’ha d’inscriure l’equip d’aplicació de productes fitosanitaris al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i passar les pertinents inspeccions de l’equip.

La inscripció en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola

Quan adquirim una sembradora nova, en el cas que apliquin productes fitosanitaris mitjançant un distribuïdor de microgrànuls, la inscripció de l’equip d’aplicació és obligatòria al ROMA, d’acord amb l’article 16 i l’Annex II del RD 448/2020, de 10 de març, de caracterització i registre de la maquinària agrícola. La inscripció s’ha de realitzar mitjançant el tràmit telemàtic corresponent.

Els passos a seguir, s’inicien amb la sol·licitud d’inscripció, en què s’ha d’adjuntar tota la documentació necessària que enumera el Web:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/6850_Registre-Oficial-de-Maquinaria-Agricola-ROMA

Si la documentació aportada pel fabricant i/o distribuïdor (declaració de conformitat CE, factura,  Targeta d’inspecció tècnica de vehicles –ITV- o certificat de característiques tècniques)  és independent per la sembradora i per l’equip d’aplicació de fitosanitaris (EAPF), com a mínim, s’haurà d’inscriure al ROMA l’EAPF. Tot i això, és recomanable realitzar també la inscripció de la Sembradora.

En el cas que el fabricant no disposi de tota documentació específica per l’equip d’aplicació de fitosanitaris (EAPF), s’haurà de realitzar la inscripció de la sembradora al Registre, i en l’apartat observacions de la sol·licitud, indicar que també es desitja inscriure un distribuïdor de microgrànuls adjuntant la documentació disponible que es disposi.

En aquest darrer cas, des del Registre territorial corresponent es realitzaran dos inscripcions per aquest equip, per una banda una inscripció com a sembradora, i per l’altra una inscripció com equip distribuïdor de microgrànuls, amb dos certificats d’inscripció independents.

La inspecció de l’equip de tractaments

Pel que fa a l’equip distribuïdor de microgrànuls, d’acord l’Ordre ARP/372/2015, de 18 de desembre i el Reial Decret (RD) 1702/2011, de 18 de novembre, aquest equip periòdicament haurà de superar favorablement una inspecció realitzada per una Estació d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) autoritzada per operar a Catalunya.

La relació d’estacions ITEAF es poden consultar en el Web:

https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/relacio_estacions_iteaf

L’objectiu de la inspecció periòdica dels EAPF és avaluar l’estat i funcionament de l’equip, per aconseguir una correcta aplicació fitosanitària en els conreus agrícoles. Amb la inspecció es vol assegurar que l’equip compleixi amb la normativa de seguretat i amb la normativa mediambiental, a fi i efecte de protegir tant a l’aplicador com a l’entorn agrícola.

El resultat de les inspeccions, dutes a terme per les Estacions amb materials inerts com per exemple el cautxú, són enviades als òrgans competents de les comunitats autònomes, que en fan el seguiment  pertinent, actualitza la informació al ROMA.

Els principals requeriments per superar favorablement la inspecció són els següents:

En primer lloc, amb la presencia de l’operador i prèviament a la realització de la inspecció, l’inspector comprovarà d’idoneïtat del lloc on portar-la terme i revisarà que no hi hagi defectes visibles en l’aparell, i realitzarà una pre-inspecció avaluant el elements de seguretat, bastidor, neteja de l’equip, transmissió de potència i part mòbils.

Durant la inspecció, les comprovacions més destacades es poden desglossar en set apartats.

FUITESComprovació d’absència de fuites en dipòsits, conduccions associades, o en qualsevol altre element de l’equip. A més, amb l’equip en funcionament i amb tots els distribuïdors aplicant, es comprova que el producte fitosanitari no impacta amb cap part de l’equip.
TREMUJA/TREMUGESHan d’estar instal·lades de manera adequada i que les juntes de les connexions ajustin correctament i no presentin defectes visibles. La tapa no ha de poder obrir-se de manera involuntària i s’ha d’adaptar bé i estar en bon estat; sense deformacions. Es comprova que és possible buidar fàcilment, recollint el contingut sense risc de contaminació de l’operador ni del medi ambient; i que l’operari hi pot accedir de manera segura. En el cas que l’equip d’aplicació disposi de dispositiu d’agitació o de dispositiu tancat de transferència de producte fitosanitari, es comprova que  funciona correctament, i si hi ha juntes, que estiguin en bon estat.
SISTEMES DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓSi el mecanisme de dosificació està accionat per una roda motriu de la pròpia màquina, es comprova que tot el dispositiu funciona correctament i no presenta defectes visibles. La part interna del mecanisme, com la roda dentada, també ha d’estar en bon estat. En el cas de sistemes de regulació d’obertura variable, es comprova que l’obertura màxima, intermèdia i mínima corresponen a les especificacions del fabricant. El material de fabricació dels dosificadors ha de ser compatible amb el producte aplicat. Tots els dispositius de control han de funcionar correctament i que tots els comandaments necessaris durant l’aplicació siguin accessibles des del lloc de control de la màquina. També es comprova si es poden obrir i tancar simultàniament tots els distribuïdors de producte.
CONDUCCIONS RIGIDES I FLEXIBLESLes conduccions no han de presentar plecs excessius ni corrosió o abrasió per contacte amb les superfícies circumdants. També revisar que no presentin defectes com ara un desgast excessiu de la superfície ni talls. Les conduccions han d’estar muntades de manera que no s’acumuli producte en el seu interior. Cal detectar també possibles obstruccions entre la sortida del dosificador i els distribuïdors.
SISTEMES D’APLICACIÓ (CANONADES, CUES DE PEIX, DISCS…)La distància entre els dispositius d’aplicació i l’objectiu del tractament, que normalment és el sòl, s’ha de poder ajustar d’acord amb les especificacions del fabricant. Tots els dispositius de sortida del producte han d’estar en bon estat. En el cas de sortides en forma de cua de peix, els conductes interns d’aquests dispositius han de poder ajustar-se per a aconseguir una distribució correcta del producte.
DISTRIBUCIÓRespecte a la uniformitat de distribució serà necessari disposar d’unes bosses o recipients per a recollir els microgrànuls en cadascuna de les sortides. La mesura de la quantitat de producte aplicada no ha de realitzar-se amb producte fitosanitari, sinó amb un material de característiques similars, que no presenti riscos per a l’operari. La mesura ha de realitzar-se durant el temps equivalent a una longitud de tractament de 100 m, o en el seu cas, durant el temps que permeti recollir un mínim de 100 g de producte per sortida. L’equip ha d’ajustar-se d’acord amb les instruccions del fabricant i no desviar-se més d’un 10% del valor mig. En el cas de sistemes de distribució amb assistència d’aire, el material ha de recollir-se en un recipient que no obstrueixi el flux d’aire. El ventilador ha de funcionar correctament, que no estiguin danyats els components i que la velocitat de gir i la pressió d’aire disponible s’ajusta a les especificacions del fabricant. El dispositiu Venturi del sistema de distribució ha de ser operatiu i no presentar obstruccions. Les sortides de producte han d’estar situades correctament d’acord amb el disseny de l’equip i es comprova que l’altura de treball es pugui ajustar correctament.

La necessitat de realitzar la inscripció i les inspeccions periòdiques dels equips està justificada per la constatació de l’existència d’un percentatge elevat d’equips que presenten problemes tècnics i disfuncions. A més, el funcionament defectuós dels equips pot suposar una menor eficàcia del tractament, un increment dels costos de l’aplicació i un major risc de contaminació ambiental.

Per finalitzar, cal recordar que només es poden utilitzar per a usos professionals aquells EAPF nous, o aquells que, en cas de tenir més de 5 anys, disposin d’una inspecció favorable vigent per part d’una estació ITEAF. A banda les aplicacions fitosanitàries realitzades s’han d’anotar el quadern corresponent, indicant l’equip amb que s’han realitzat.

Per a més informació

Centre de Mecanització Agrària: cma.accioclimatica@gencat.cat  973 24 98 46


AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

  • Francesc Solanelles

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram