boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES INSPECCIONS TÈCNIQUES EAPF (POLVORITZADORS) 2022.

Dijous, 30 de març 2023

Les Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), volen assegurar que l’equip de tractaments fitosanitaris, com a màquina agrícola, compleixi amb tota la normativa de seguretat envers l’operador i amb la normativa mediambiental, a fi i efecte de protegir tant a l’aplicador com a l’entorn agrícola. De fet, l’any 2022 amb un 25% d’inspeccions desfavorables, es reflecteix la necessitat i utilitat d’aquestes inspeccions per fer una correcta posta a punt de l’equip.

INTRODUCCIO

La inspecció obligatòria dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) està regulada per l’ORDRE ARP/372/2015, de 18 de desembre, i el Reial Decret (RD) 1702/2011, de 18 de novembre, i d’acord amb l’article 8 i l’annex II de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix un marc d’actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

L’objectiu de la inspecció periòdica és avaluar l’estat i funcionament de l’equip d’aplicació de fitosanitaris, per aconseguir una correcta aplicació fitosanitària, i protegir tant a l’aplicador com al medi ambient.

Des de finals del 2016, tots els EAPF han d’estar inspeccionats i no es podem realitzar aplicacions amb equips que no disposin d’una inspecció favorable vigent. La inspecció s’ha de renovar cada 3 anys, i els EAPF nous han de passar la 1a inspecció abans dels 5 anys des de la data de compra.

Es important destacar que previ a la inspecció, els EAPF mòbils (polvoritzadors) han d’estar registrats al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), d’acord amb el RD 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinaria agrícola.

LES ESTACIONS D’INSPECCIÓ D’EQUIPS

Tal com estableix el RD 1702/2011, les inspeccions les fan les estacions tècniques d’inspecció d’equips d’aplicació de fitosanitaris (ITEAF). Les ITEAF estan autoritzades pels òrgans competents de les comunitats autònomes. A Catalunya treballen actualment un total de 18 ITEAF, 5 autoritzades per l’òrgan competent de Catalunya, i la resta pels d’altres comunitats autònomes. Les ITEAF han de disposar d’un director i dels inspectors necessaris per a totes les unitats mòbils, vehicles equipats amb el material suficient per a la realització de les inspeccions. El personal de les ITEAF ha hagut de superar el curs de formació corresponent, a més de disposar de la formació acadèmica prèvia o de l’experiència professional adequada.

Les inspeccions es duen a terme seguint la metodologia que es descriu als manuals d’inspeccions d’equips d’aplicació de fitosanitaris, basats en els requeriments de la sèrie de normes tècniques d’inspeccions UNE EN-ISO 16122:2015.

Si el resultat de la inspecció es favorable, l’estació ITEAF proporciona al titular de l’equip el corresponent certificat d’inspecció i l’etiqueta autoadhesiva que ha de situar-se en un lloc visible de l’equip. Aquesta etiqueta indica l’any en què com a màxim s’ha de tornar a passar la pròxima inspecció (cada 3 anys a partir del 2020).

A banda, cada estació ITEAF tramet a l’administració un resum sobre la identificació de la màquina (codi d’inspecció, inscripció al ROMA, etc.), la data i el resultat de la inspecció, així com els defectes detectats, en cas de ser desfavorable, entre altres camps.

Per assegurar la qualitat de la feina, des del Centre de Mecanització Agrària del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha establert un programa de seguiment i control de les estacions ITEAF. Es comprova que la realització de les inspeccions s’ajusti al que estableix el manual d’inspeccions i que es fan servir els equips de mesura adequats.

EVOLUCIÓ DE LES INSPECCIONS I SITUACIÓ ACTUAL

A la figura 1 es pot veure l’evolució del nombre d’inspeccions als equips d’aplicació mòbils fetes anualment. El nombre  d’inspeccions favorables es considera que correspon al nombre total de màquines inspeccionades donat que pràcticament la totalitat d’inspeccions desfavorables passen a favorables en arreglar-se la inconformitat. En la gràfica es pot veure un màxim d’inspeccions fetes a l’any 2016, coincidint amb la data límit establerta per la directiva d’ús sostenible. Durant el 2021 també va haver un altre màxim en el nombre d’inspeccions, que coincidia amb la renovació de les inspeccions fetes el 2016.

Respecte l’any 2022, a 31 de desembre hi havia un total de 23.716 equip d’aplicació registrats al ROMA que havien de passar la inspecció. D’aquests, més d’un 77% havien passat com a mínim una inspecció. Actualment, però, el 63% (57% el 2021) dels equips tenen la inspecció vigent, i en consten 3.396 amb la inspecció caducada. Les accions que es fan per fomentar les inspeccions inclouen reunions anuals amb el sector agrari, enviament de cartes als titulars de les màquines pendents d’inspeccionar i un pla de control per part del Agents Rurals, que inclou el control dels polvoritzadors treballant al camp i inspeccions als titulars de les màquines inscrites als ROMA que no han passat cap inspecció.

A part dels equips d’aplicació que s’inscriuen al ROMA, cal recordar que també hi ha els que s’utilitzen en hivernacles, en aeronaus i en locals tancats (tractaments de post collita i de llavors de sembra), que tenen el seu propi registre. Fins ara s’han inspeccionat pocs equips d’aquests grups. Per això s’està fent tot un seguit d’actuacions per tal de fomentar-les, com per exemple, edició de material divulgatiu, comunicacions al sector i, més endavant, un control pels Agents Rurals, com el que fan en els equips mòbils.

ANALISI DEL RESUTAT DE LES INSPECCIONS

S’ha fet un estudi dels defectes que presenten els polvoritzadors d’ús agrícola en el moment de la inspecció. S’han tingut en compte les inspeccions fetes a Catalunya durant el 2022. Cal tenir present que molts equips d’aplicació, abans de presentar-se a la inspecció, ja s’han revisat de manera més o menys completa. Els defectes, generalment visuals, que s’han observat cal suposar que ja s’han corregit abans de l’inici de la inspecció, de manera que el percentatge real de màquines defectuoses probablement és superior al que indiquen els resultats de la inspecció. A més, també és possible que algun equip, al qual se li van detectar defectes de fàcil solució durant la inspecció, no s’hagi comptabilitzat al grup de desfavorables, ja que es reparava al mateix moment.

A la figura 2 es mostren els defectes que apareixen amb més freqüència a les inspeccions, a partir de les dades obtingudes per l’any 2022 a REGITEAF, la plataforma del Ministeri d’Agricultura on es registren totes les inspeccions.

D’acord amb les dades que fan constar les estacions Iteaf,  s’indiquen els percentatges dels 5 defectes més freqüents. La resta (10 defectes)  s’han agrupat amb la denominació d’altres pels polvoritzadors d’ús agrícola, que corresponen a la majoria de les inspeccions fetes.

figura 2 Percentatge de defectes de les inspeccions desfavorables dels polvoritzadors d’ús agrícola

Destaquen els defectes relacionats amb els elements de seguretat, com les proteccions de la presa de força i d’altres elements mòbils, així com els ventiladors en els polvoritzadors hidropneumàtics.

Un altre grup important de defectes són els que tenen a veure amb el manòmetre. Pot ser que la divisió de l’escala o la mida del manòmetre no siguin correctes o, el cas més freqüent, que els errors de lectura siguin superiors als permesos.

També destaquen els defectes que afecten als broquets, normalment deguts a que el cabal mesurat durant la inspecció es desvia excessivament del cabal nominal del model de broquet o de la mitjana dels cabals de tots els broquets muntats en la màquina del mateix tipus. Els defectes que fan referencia al dipòsit es deuen principalment a que l’indicador de nivell no es pot llegir correctament. En el cas dels filtres, pot ser que els polvoritzadors no tinguin els que exigeix la norma tècnica o bé que tinguin defectes en la malla o la junta, que no permeten un filtratge correcte.

CONCLUSIONS

Abans de finalitzar el 2016, tots els equips d’aplicació de fitosanitaris per a usos professionals havien d’estar inspeccionats obligatòriament. Tot i això, actualment hi ha encara al voltant d’un 22% de les màquines inscrites al ROMA, que no han passat cap inspecció, i per tant no poden utilitzar-se per realitzar aplicacions fitosanitàries. Les màquines amb inspecciones caducades, tampoc es poden utilitzar fins que no s’hagin tornat a inspeccionar.

La major part d’inspeccions realitzades correspon a polvoritzadors hidràulics i hidropneumàtics. En aquests grups, actualment les màquines amb defectes detectats durant la inspecció són al voltant del 25%. A la vista d’aquests resultats, cal continuar insistint en la necessitat de fer les inspeccions, per l’efecte positiu en la millora de l’estat de les màquines, tal com es mostra en aquest article.

Per altra banda, la descripció que s’ha fet dels principals defectes que es troben en les inspeccions pot servir d’orientació per a la revisió periòdica i la millora de l’estat de manteniment dels equips d’aplicació per part dels seus titulars, de manera que les màquines estiguin en bones condicions, no només en el moment de la inspecció, sinó també quan es fan els tractaments.

En els següents enllaços es pot consultar informació respecte a les inspeccions i l’autorevisió dels equips:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag04_centre_mecanitzacio_agraria/documents/fitxers_estatics/fulls_informatius/num.7-2008.pdf

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag04_centre_mecanitzacio_agraria/documents/fitxers_estatics/fulls_informatius/num.1-2008.pdf

Per a més informació

Centre de Mecanització Agrària: [email protected]  973 24 98 46


AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

  • Francesc Solanelles

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram