boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA. CAMPANYA 2022.

Dilluns, 29 de maig 2023

Després de 2 anys d’assaig hi ha un conjunt de varietats que han mostrat un millor comportament productiu format per PANORAMIX, AVRIL i P18A02. Aquestes diferències s’hauran de confirmar en properes campanyes.

INTRODUCCIÓ

Gràcies al recolzament del DAAC, es duu a terme diferents activitats experimentals en soja de les que forma part aquest assaig. A continuació es presenten els resultats dels assaigs en SEGONA data de sembra. Aquests resultats cal interpretar-los amb prudència, ja que només corresponen a dues campanyes i calen un mínim de 3 anys d’assaig per comprovar el comportament i adaptació d’una varietat a una zona determinada.

Taula 1. Material vegetal establert als assaigs de material vegetal en SEGONA data de sembra. Cicles curts. Campanya 2022. Sucs (el Segrià)

PRODUCCIÓ

A la taula 2 es mostren els resultats productius plurianuals de les campanyes 2021 i 2022 combinats amb els de la campanya 2022 a la dreta de la taula. Les varietats PANORAMIX (+33%), AVRIL (+32%), P18A02 (+25%) les tres de cicle I, han estat les varietats que han mostrat un millor comportament en segona data de sembra després de dos anys d’assaig, sense diferències estadísticament significatives entre elles.

Taula 2. Assaig de varietats de soja. Segona data de sembra, cicles curts. Anàlisi de la producció plurianual i de l’última campanya. Rendiments mitjans per varietat, índex sobre tractament testimoni (T) i test de separació de mitjanes. Campanya 2021 i 2022.

QUALITAT DEL GRA

A la taula 3 es mostren els resultats de qualitat del gra de les varietats assajades la campanya 2022. Pot ser un dels fets més destacables és un contingut de proteïna més elevat que en passades campanyes, com podem veure també en la figura 1.

Taula 3. Assaig de varietats de soja. Segona data de sembra, cicles curts. Anàlisi de la qualitat del gra. Valors del
diferents paràmetres mitjans per varietat, índex sobre tractament testimoni (T) i test de separació de mitjanes.
Campanya 2022.
Figura 1. Contingut de proteïna del gra mitjà dels assaigs. Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.

Després de dos anys d’assaig veiem que hi ha varietats com ISIDOR i LUNA, que tot i ser de cicle I
arriben a collita amb humitats del gra a collita inferiors a altres varietats. També hi ha varietats com
RGT SPEEDA, ISIDOR, ES ADVISOR i P1802 entre d’altres que mostres pesos de 1000 grans interessants,
com es mostra a la figura 2.

Figura 2. Humitat del gra en el moment de la collita i pes de 1000 grans. Valors mitjans per varietat. Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.
Figura 3. Contingut de proteïna i greix del gra. Valors mitjans per varietat. Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.

Les varietats ES ADVISOR, PANORAMIX, RGT SPEEDA i ISIDOR destaquen, entre d’altres, pel seu bon contingut de proteïna en el gra després de dues campanyes en assaig, també hi ha varietats com AVRIL, i LUNA que presenten uns continguts més alts de greix en el gra que altres varietats, com podem veure a la figura 3.

El contingut de proteïna és un paràmetre a tenir en compte, sobre tot si volem destinar la collita a alimentació humana on ens solen demanar continguts de proteïna elevats, per sobre del 40%.

PARÀMETRES AGRONÒMICS

Si ens fixem en la data d’inici de floració i en la durada del període de floració (veure figura 4), hi ha varietats com P91M10 i ES ADVISOR que mostren una major precocitat en l’inici de la floració. La varietat PR91M10 també ha estat la varietat que ha presentat una durada de la floració més perllongada en aquests dos anys d’assaig. Com es mostra a la figura 5, la durada de la floració també pot variar entre campanyes.

Figura 4. Inici de floració i durada de la floració (dies respecte la varietat Isidor). Cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.
Figura 5. Durada de la floració de la varietat testimoni ISIDOR (dies) corresponents a la campanya 2021 i 2022. Assaigs de varietats en segona data de sembra, cicles curts. Sucs (el Segrià).
Figura 6. Alçada de planta i inserció de la primera beina (cm). Assaigs de varietats de cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.

Un paràmetre a tenir en compte en el cultiu de la soja és l’alçada d’inserció de la primera beina i a la figura 6 es mostra que varietats com P18A02, PR91M10, AVRIL i ANNETTE independentment de l’alçada de planta que puguin presentar després de dos anys d’assaig han estat les que han mostrat una alçada d’inserció de la 1a beina més interessant.
Com podem veure en la figura 7 en les dues últimes campanyes les segones dates de sembra han presentat alçades d’inserció de la primera beina superiors a les sembres més primerenques de mitjana.

Figura 7. Alçada d’inserció de la primera beina (cm). Assaigs de varietats. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.
Figura 8. Stay green (0-5) i pèrdua de fulla en el moment de la collita (%). Assaigs de varietats de cicles curts, 2a data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanyes 2021 i 2022.

Com es mostra en la figura 8, després de dos anys d’assaig CHIAKI, ES ADVISOR i ISIDOR destaquen per mostrar un baix Stay green i per tant una major precocitat en la senescència de la planta. Per altra banda en el moment de la collita la gran majoria de les varietats mostren un percentatge de pèrdua de fulla elevat, arribant algunes varietats com RGT SPEEDA i AVRIL a superar el 90%.


Es pot consultar totes les dades a l’apartat de resultats de les Xarxes de varietats a extensius.cat: https://extensius.cat/xarxes-de-varietats/


AUTORS

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Santolino Jordi

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Galotta Maria Florencia

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram