boto retorn a inici
MENÚ

VOLS RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA? PLA RENOVE 2023

Dijous, 29 de juny 2023

Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs, així com per millorar la protecció ambiental i l’eficàcia i seguretat en la producció primària, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha convocat els ajuts per la renovació de maquinària agrària (Ordre, de 22 de juny).

Des del 7 de juliol, i fins al 15 de setembre de 2023, es poden sol·licitar els ajuts per la renovació de la maquinària agrària.

Tant si ets una persona física, una empresa privada o una agrupació d’agricultors inclosos a l’article 3 del Reial Decret 1055/2021, de 30 de novembre , et pots acollir a aquests ajuts, sempre que es compleixi amb els requeriments i obligacions que s’hi estableixen.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica del MAPA, i adjuntar-hi la documentació relacionada en l’article 7. Les sol·licituds d’ajut seran ateses per rigorós ordre de presentació al sistema electrònic de gestió del MAPA, i fins que s’esgotin els més de 9 milions d’euros disponibles.

RENOVE Maquinaria Agrícola – Inicio (gestionrenove.es)

Els tractors i màquines noves s’han d’haver comprat a partir del dia 25 de juny de 2023 i han d’estar prèviament inscrites al Regsitre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) en el moment de la sol·licitud de l’ajut.

Atès que les sol·licituds d’inscripció al ROMA no es tramiten al moment, es recomana presentar les sol·licituds d’inscripció al Registre, amb tota la documentació pertinent, des del dia 26 de juny i abans que s’iniciï el termini de sol·licituds.

Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). gencat.cat

Quines màquines agrícoles són subvencionables?

La subvenció es concedeix per un únic tractor o màquina nova per beneficiari i convocatòria. Així mateix, la màquina nova ha de substituir una màquina ja existent que s’acredita que es retira.

Els tipus de màquines objecte d’ajut són:

Els requisits que ha de complir la maquinària nova, entre d’altres, estableixen que els tractors i les màquines agrícoles a adquirir, caldrà seleccionar-les de les que es troben relacionades en la pàgina web del MAPA, en la que es farà la sol·licitud de l’ajut. Tant els tractors com les màquines agrícoles estaran identificades mitjançant la seva marca, model i, si s’escau, pel tipus variant, versió, i sistema de localització de purí.

Quins són els requisits de la maquinària a desballestar?

Per acollir-se a la subvenció, s’haurà de desballestar una màquina antiga, la qual ha d’estar en condicions d’ús i no d’abandonament, d’acord amb la ITV, en aquells casos que sigui aplicable.  Es permet que la ITV estigui caducada durant un període inferior o igual a 2 anys des de la data de sol·licitud. En el cas dels tractors s’accepta que no tinguin una estructura de protecció homologada.

Compromís d’entregar la maquinària a desballestar en un centre autoritzat (RD 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil).

Complir amb l’antiguitat d’acord amb la data d’inscripció al ROMA:

S’ha de realitzar la baixa al ROMA i al Registre de Vehicles, i el corresponent desballestament abans del 15 de novembre del 2023.

Quin és l’import de la subvenció?

L’import és variable en funció de la màquina agrícola o el tipus de tractor:

Si tens clar que vols renovar pròximament maquinària subvencionable, no esperis a l’últim moment, doncs els fons estatals es distribuiran per ordre d’entrada de les sol·licituds fins a esgotar-los. L’import de l’ajut és de 9.545.350 euros, diferenciant-se dues línies d’ajuts:

L’any 2022, no es van esgotar els fons disponibles per la línia d’altres màquines agrícoles subvencionables.

Per mes informació

Ayudas para la renovación de la maquinaria agrícola (mapa.gob.es)

Ajuts a la maquinària i equips . Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)


AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

  • Núria Montagut

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram