boto retorn a inici
MENÚ

EL TRACTAMENT A BANDES AMB PRODUCTES FITOSANITARIS

Dimecres, 26 de juny 2024

En les aplicacions a bandes no s’aplica el producte a tota la superfície, sinó solament a zones localitzades, com poden ser a les línies de sembra, de plantació o sota la fila dels arbres. Per exemple, en el cas de les aplicacions en blat de moro, es pot aplicar herbicida directament sobre la línia de sembra, a una separació entre 70 i 75 cm i en una amplada d’aplicació que pot variar entre 20 i 35 cm. La dosis de producte en la zona polvoritzada és la mateixa que quan es realitza l’aplicació en tot el terreny, però la quantitat total aplicada és menor, ja que es redueix la superfície d’aplicació.

En el cas dels cultius extensius, els equips d’aplicació a bandes acostumen a anar muntats sobre altres equips, com poden ser les sembradores o les binadores, i s’aplica el producte fitosanitari a la vegada que es realitza alguna altra labor.

El funcionament d’aquests equips és el mateix que els equips hidràulics o els equips centrífugs segons sigui el cas, amb determinades adaptacions segons les característiques del cultiu i la zona a tractar.

En el cas de les aplicacions en cultius herbacis, com per exemple el blat de moro, per realitzar l’aplicació en preemergència d’herbicides en la línia del cultiu en el moment de la sembra, el broquet se sol situar a una alçada entre 10 i 20 cm del sòl.

Així mateix, com tots els equips hidràulics o polvoritzadors, per poder-se utilitzar s’han d’inscriure al ROMA i s’han d’inspeccionar per avaluar el seu estat i funcionament, i així aconseguir una correcta aplicació de fitosanitaris i protegir tant l’aplicador com l’entorn agrícola.

Avantatges

Limitacions

La reducció d’herbicides aconseguida

L’aplicació de l’herbicida a bandes permet disminuir la quantitat d’herbicida aplicat. Per exemple, en el cas del blat de moro aquesta reducció pot variar entre el 50 i el 80% depenent de la separació entre files (70 – 75 cm) i de l’amplada de la banda tractada (20 a 35 cm).

Reducció de l’herbicida segons l’amplada de la banda de l’aplicació i la separació entre línies de sembra.

Els usos dels equips d’aplicació de fitosanitària a bandes

En cultius extensius és comú incorporar l’equip de polvorització a la sembradora i realitzar aplicacions de preemèrgencia, en el mateix moment de la sembra. Una altra opció, és muntar l’equip a una binadora i aplicar l’herbicida a postemergència, mentre es realitza un desherbatge mecànic entre les línies de sembra.

L’aplicació es realitza en cada línia amb un broquet si l’herbicida es dirigeix perpendicularment sobre el cultiu o la línia de sembra, o varis (2 o 3) broquets si s’aplica lateralment. Generalment, les aplicacions amb un sol broquet es duen a terme a preemergència, i les aplicacions laterals a postmergència, quan el propi cultiu presenta un cert creixement i podria impedir un bona cobertura de l’aplicació.

Aplicació perpendicular i lateral a bandes. Adaptació de Teejet.

En cultius arboris i arbustius, la major part de les aplicacions herbicides es realitzen en bandes a sota de la fila d’arbres i el tipus de polvorització més utilitzada és la hidràulica, encara que també es pot fer servir la centrífuga, especialment per a herbicides que admeten aplicacions a molt baix volum.

Condicions d’ús

  1. Condicions ambientals

Les aplicacions s’han dur a terme en moments que no hi hagi situacions climàtiques extremes (sequera, entollament o gelada), quan les temperatures siguin moderades, la humitat superior al 50% i faci poc vent. D’aquesta manera augmentarà l’eficiència de l’aplicació. També és important que no hi hagi previsions de fortes pluges en els propers dies per a evitar la pèrdua del producte, la qual cosa reduiria molt l’eficiència del tractament i augmentaria el risc d’afectació al medi ambient. En resum:

En el cas que l’equip d’aplicació vagi muntat sobre un altre equip, la potència mínima requerida i les velocitats de treball vindran condicionades per aquest tipus d’equip. Les pressions de treball dependran dels broquets, però s’acostuma a treballar amb unes pressions d’entre 2 i 5 bars pels broquets de ventall i entre 5 i 10 bars pels broquets cònics.

Els broquets més utilitzats en aquests equips són els de tipus ventall per a les aplicacions perpendiculars i els cònics en les aplicacions laterals.

Per a més informació

Centre de Mecanització Agrària: [email protected]  973 24 98 46


AUTORS

  • Jordi Tugues

    Centre de Mecanització Agrària

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram