boto retorn a inici
MENÚ

CONEIXES LES OBLIGACIONS I BONES PRÀCTIQUES PEL CULTIU DE BLAT DE MORO MODIFICAT GENÈTICAMENT ?

Dilluns, 20 de gener 2020

El blat de moro modificat genèticament es cultiva a Catalunya des del 1998 i actualment ocupa una superfície de més del 50% del total. Cal conèixer les condicions i les obligacions normatives que s’han de complir per produir-lo i les bones pràctiques que s’han de seguir per tal de conservar l’efectivitat d’aquesta tecnologia i permetre una bona convivència d’aquest cultiu al territori.

Quins cultius OMG es poden fer a Catalunya?

Actualment, l’únic organisme modificat genèticament (OMG) autoritzat pel seu cultiu a la Unió Europea és el blat de moro modificat genèticament que conté la  modificació genètica MON810, la qual li confereix resistència a certs lepidòpters (“taladres” o barrinadors Sesamia nonagrioides Lef. i Ostrinia nubilalis), també conegut com a blat de moro Bt.

A Catalunya es permet el cultiu de les diferents varietats comercials de llavor del blat de moro amb aquesta modificació concreta, que comercialitzen les empreses productores i distribuïdores, un cop inscrites als Registres oficials de llavor.

Existeixen restriccions en el cultiu d’OMG?

En general, les varietats de blat de moro modificat genèticament que continguin únicament la modificació MON810, ja autoritzada, es poden cultivar en les mateixes condicions que el blat de moro convencional.

No obstant això, existeixen les següents restriccions:

Quines són les obligacions administratives a complir quan es cultiva blat de moro modificat genèticament?

Els titulars de les explotacions que produeixen blat de moro modificat genèticament autoritzat per al cultiu a Catalunya tenen les següents obligacions:

Bones Pràctiques del cultiu del blat de moro modificat genèticament

Al respecte del cultiu de blat de moro modificat genèticament (MG) es recomana l’aplicació de les bones pràctiques presentades per l’Associació Nacional d’Obtentors Vegetals (ANOVE) en la guia de bones pràctiques per al cultiu del blat de moro modificat genèticament (MG) que ha elaborat i difós entre el sector, en forma de tríptic, per beneficiar el manteniment sostenible del medi i respectar la convivència dels cultius al territori. En referència a aquestes bones pràctiques, podem destacar:

Controls de l’Administració

L’administració de la Generalitat de Catalunya vetlla per garantir el compliment de les obligacions relacionades amb el cultiu d’OMG en el territori. Més concretament, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha establert i executa els següents plans de vigilància i control:

Conseqüències dels incompliments de les obligacions

Els incompliments de les obligacions establertes per normativa pel cultiu d’OMG poden incórrer en infraccions. Els diferents tipus d’actuacions que es poden posar en marxa com a conseqüència de la detecció d’un incompliment són:

Sancions: en aquells casos tipificats com a infracció en la legislació d’OMG

Normativa relacionada

Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament (DOGC Núm. 6862 – pàg. 1 – 30.4.2015).

Ordre APA/1083/2018, de 8 d’octubre, per la qual es dicten mesures per evitar la contaminació transfronterera derivada del cultiu de blat de moro modificat genèticament vers els estats membres veïns en els quals estigui prohibit el cultiu d’aquests organismes modificats genèticament (BOE Núm. 252 – Sec I Pàg. 100868 – 18.10.2018).

Reglament CE 1830/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’OMG, i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, i pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE (DOUE L268/24 – 18.10.2003).

Per mes informació

Web amb informació sobre organismes modificats genèticament del DARP

Full informatiu del cultiu comercial d’organismes modificats genèticament, número 1/2018,

ANOVE: Guia Técnica i de bones pràctiques per al cultiu del blat de moro Bt

SONIA GÓMEZ GALERA

Servei d’Ordenació Agrícola

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram