Les mescles de productes fitosanitaris estan fins al moment permeses, sempre i quan l’autorització del producte fitosanitari a utilitzar no especifiqui que aquell producte fitosanitari no es pot barrejar amb cap altre. Les mescles que es realitzin han de seguir les recomanacions de la Guia de Bones Pràctiques de mescles al camp de productes fitosanitaris, publicada al web del MAPA https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiabuenaspracticasmezclasfinalcorregido_tcm30-57931.pdf També cal tenir sempre en compte les obligacions establertes en el Real Decret 1311/2012, que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris. 

 

La realització de mescles de productes fitosanitaris és una pràctica àmpliament utilitzada entre els agricultors de la major part dels sectors productius de Catalunya. En aquest sentit, les mescles en el camp permeten: 

 • Millorar l’eficàcia i aprofitar els efectes comentaris del tractament sobre la plaga. 
 • Agrupar en una única aplicació el control de més d’una plaga, malaltia o mala herba. 
 • Reduir el nombre d’intervencions, cosa que permet reduir la petjada hídrica i de carboni, reduir la compactació, estalviar combustible, aigua i mà d’obra, un ús més eficient de l’energia i evitar la reentrada en zones tractades. 
 • Tractar més superfície agrícola amb menys temps. 

Tot i que, de moment, les mescles de productes fitosanitaris poden estar permeses, cal respectar un seguit de bones pràctiques a l’hora de realitzar-les. Entre elles, cal: 

 • Comprovar que en les autoritzacions dels productes fitosanitaris que es volen barrejar no s’especifica que aquests productes no es poden barrejar amb altres (també comprovar les frases de risc). Així mateix, cal comprovar en l’etiqueta del producte si es descriuen mescles admeses, recomanades o incompatibilitats físicoquímiques identificades pel fabricant. Davant del dubte, sempre cal posar-se en contacte amb el fabricant o distribuïdor. 
 • Adoptar mesures específiques de prevenció i protecció per tal de minimitzar l’exposició als productes fitosanitaris i a la mescla final. 
 • Assegurar que l’equip d’aplicació es troba en bones condicions, està perfectament calibrat i ha passat les inspeccions obligatòries corresponents. 
 • Garantir que l’ordre d’incorporació dels productes a la cisterna es fa seguint un criteri de solubilitat de les formulacions (veure taula 1). 

Taula 1. Ordre d’incorporació dels productes a la mescla segons criteris de solubilitat de les formulacions. 

  • Realitzar una prova de compatibilitat fisicoquímica prèviament a la realització de mescles noves, per tal de comprovar que no es formen precipitats o hi ha problemes de dissolució. 
  • Tenir en compte la classificació toxicològica dels productes que es volen mesclar. En aquest sentit, no s’haurien de realitzar mescles quan els productes siguin incompatibles, siguin considerats tòxics o molt tòxics o tinguin alguna de les frases de risc que consten a les taules 2, 3 i 4. 

  Taula 2. Frases de risc d’acord amb el Real Decret 255/2003 (en castellà). 

  Taula 3. Frases de risc d’acord amb el Reglament (CE) 1272/2008 (en castellà). 

  Taula 4. Frases de risc d’acord amb l’Ordre PRE/3297/2004 (en castellà). 

  Taula 5:  Frases de prudència (en castellà) 

  P100 – Consells de prudència de caràcter GENERAL  

  P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

  P102 Mantener fuera del alcance de los niños 

  P103 Leer la etiqueta antes del uso 

  P200 – Consells de prudència PREVENCIÓ 

  P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso 

  P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad 

  P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar 

  P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición 

  P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/…/materiales combustibles 

  P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles… 

  P222 No dejar que entre en contacto con el aire 

  P223 Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada 

  P230 Mantener humedecido con… 

  P231 Manipular en gas inerte 

  P232 Proteger de la humedad 

  P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado 

  P234 Conservar únicamente en el recipiente original 

  P235 Mantener en lugar fresco 

  P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 

  P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 

  P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa 

  P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia 

  P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación 

  P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización 

  P271 Utiliza únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado 

  P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo 

  P273 Evitar su liberación al medio ambiente  

  P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

  P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio 

  … 

  En general s’han de tenir en compte també les recomanacions següents: 

  • Prendre mesures de precaució en base a la classificació ecotoxicològica dels productes per tal d’evitar danys en els organismes no objectiu (aus, mamífers, organismes aquàtics, abelles, etc.). 
  • Supervisar regularment la salut dels aplicadors professionals que treballen amb aquestes mescles. 
  • Seguir les directius establertes en la Guia de Bones Pràctiques de mescles al camp de productes fitosanitaris, editada pel Ministeri d’Agricultura  
  • Complir amb totes les obligacions establertes en la normativa de l’ús sostenible de productes fitosanitaris i amb la gestió integrada de plagues. En aquest últim cas, cal aplicar totes les alternatives possibles abans de tractar amb un producte fitosanitari o amb una mescla de productes. 

  Cal tenir present que el producte resultant d’una mescla de diversos productes fitosanitaris no ha estat avaluat oficialment i no es pot assegurar que tingui el mateix nivell de toxicitat i d’exposició que els productes per separat. En aquest sentit, la realització de la mescla és responsabilitat de l’aplicador professional i s’han de prendre les màximes precaucions a l’hora de realitzar aquestes pràctiques agronòmiques, ja que poden haver problemes de fitotoxicitat, d’obturament de broquets, etc. 

  Lluís Vila

  DARP

  Marina Julià

  DARP

  Jordi Giné

  DARP

  TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

  logotipo RuralCat
  facebook twitter insatgram
  IRTA
  facebook twitter youtube linkedin