El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. Malgrat ser encara minoritari, ja comença a tenir importància en algunes zones de regadiu. A més a més, cada campanya hi ha més herbicides autoritzats que s’han d’utilitzar de forma raonada.

Les males herbes tenen una incidència molt important en els cultius d’estiu, com ara la soja, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi. En un cultiu com la soja, també hem de tenir en compte que es tracta d’un conreu poc competitiu amb les males herbes, per això, es més important que en altres el control a realitzar per evitar pèrdues de rendiment.

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides tot el que sigui possible. Combinant diversos mètodes entre els quals:ç

  • Cultivar en el marc d’una rotació que ajudi a disminuir la quantitat de males herbes presents al camp. Especialment, les espècies dicotiledònies, que son mésdifícils de controlar en un cultiu de fulla ampla. Com a avantatge, aquest cultiu ens permet utilitzar herbicides inhibidors de la ACCasa per controlar males herbes de fulla estreta.
  • Sembrar en una data en la qual el període entre la sembra i l’emergència sigui el més curta possible.
  • Control mecànic quan sigui possible

En quant als herbicides cal tenir en compte que:

  • Molts dels herbicides utilitzats en preemergència s’absorbeixen per l’arrel de la mala herba que germina. Per a què això passi, l’herbicida ha d’estar disponible en la solució del sòl. Per tant aplicacions en sòls secs faran que l’herbicida no estigui disponible i les eficàcies es redueixin. És important que el sòl estigui humit o es realitzi un lleuger reg per aspersió després de l’aplicació.
  • Sòls pesats i amb molta matèria orgànica adsorbiran més herbicida el que farà que n’hi hagi menys de disponible per aconseguir un bon control de les males herbes i per tant les eficàcies es redueixin.Una bona part d’aquestos també es poden utilitzar en post-emergència molt precoç i això permet fer una millor elecció de les formulacions a utilitzar.
  • Els herbicides que es poden aplicar en postemergència tenen eficàcies relativament baixes sobre algunes especies de males herbes. L’estratègia herbicida s’ha de planificar des d’abans de la sembra del conreu segons les especies presents a la parcel.la.
  • Per facilitar la labor dels tècnics que treballen en el cultiu de la soja i tenint en compte les dificultats per a controlar espècies com Abutilon, Datura o Solanum, desde la campanya pasada s’ha inclòs el cultiu de la soja a l’eina d’ajuda a la decisió IPMWise. Així, de forma prèvia a la implantació es poden definir millor les estratègies herbicides a utilitzar.

Els herbicides autoritzats en el cultiu de la soja són els següents:

Taula 1: Herbicides autoritzats en el cultiu de la soja, març de 2021.

JOSEP Mª MONTULL

Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

UdL

JOSEP Mª LLENES

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

ANDREU TABERNER

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin