boto retorn a inici
MENÚ

CONTROL DE MALES HERBES EN ROSTOLLS  DE CONREUS EXTENSIUS

Dijous, 29 de juny 2023

Les pluges tardanes d’aquesta campanya 2023, juntament amb uns cultius d’hivern que a causa de la sequera han estat poc competitius, ha propiciat l’emergència excepcional de nombroses males herbes d’estiu, inclús abans de la sega dels cereals. Això, en alguns casos, ha dificultat de forma important les tasques de collita i ha depreciat, encara més, el gra recol·lectat, amb augments en el seu contingut d’humitat i  d’impureses.

Un cop segat el cereal, el repte que es planteja és la gestió de les infestacions de males herbes dels rostolls. Algunes d’elles de molt difícil control com és el cas de les botges (Kochia scoparia, Salsola kali), de Conyza sp., Heliotropium europaeum, Corretjoles (Convolvulus arvensis) o de blets (Amaranthus sp.,  Chenopodium album), entre d’altres.

Alguns dels requisits de la nova condicionalitat reforçada poden dificultar la gestió d’aquestes infestacions excepcionals de males herbes dels rostolls en alguns tipus de maneig tradicional. En concret per tal de mantenir una coberta mínima del terra per a evitar sòls nus en els períodes més sensibles, la BCAM 6 estableix que en les parcel·les agrícoles sembrades amb cultius herbacis d’hivern no es pot llaurar ni amb volteig ni amb llaurat vertical entre la data de recol·lecció i l’1 de setembre. El sòl s’ha de mantenir cobert permanentment, excepte el temps imprescindible entre l’aixecament del rostoll i la sembra.

Malgrat tot, d’acord amb l’Ordre ACC/165/2023, de 21 de juny, per la qual es flexibilitzen determinats requisits, condicions de subvencionabilitat i compromisos dels ajuts de la Política agrària comuna per a la campanya 2023 davant la situació de sequera a Catalunya, es permet llaurar a partir de la data de recol·lecció en els recintes SIGPAC de cultius herbacis d’hivern en què el pendent mitjà sigui inferior al 2%, o en aquells que siguin adjacents a terreny forestal.

La gestió dels rostolls en la resta de casos, passa a ser la mateixa que en les explotacions que fan sembra directa del cereal. Les eines més utilitzades en aquesta situació són les picadores de martells i els herbicides. Atesa la capacitat de rebrot d’algunes males herbes i la dificultat del seu control amb herbicides, és possible que aquestes pràctiques s’hagin de repetir diverses vegades al llarg de l’estiu i més si aquest és plujós.

Aplicació d’herbicides

En quant a l’aplicació d’herbicides cal tenir en compte les consideracions següents:

Llistat dels herbicides autoritzats disponibles per a la gestió de les males herbes dels rostolls

Nota: En els productes autoritzats en rostollades i guarets no es considera el moment d’aplicació

Informació extreta de les fitxes del registre de productes fitosanitaris del MAPA (22/06/2023). https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb#

En cada cas cal consultar la fitxa de registre o l’etiqueta de cada producte per  la resta de requisits i per si s’han produït modificacions

Aquest llistat no es pot considerar tancat atès que el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari que gestiona el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) està sotmès a contínues revisions i modificacions que poden afectar el seu contingut.


AUTORS

  • SANITAT VEGETAL

    Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram