boto retorn a inici
MENÚ

ASPECTES NORMATIUS DE LA FERTILITZACIÓ DE CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS

Dimecres, 27 de gener 2021

En producció agrària ecològica la fertilitat i activitat biològica del sòl s’han de mantenir o incrementar mitjançant la rotació plurianual de cultius que comprengui les lleguminoses i altres cultius d’adobs verds i l’aplicació de dejeccions ramaderes o matèria orgànica preferentment compostats. Tanmateix, en cas de necessitat es poden utilitzar determinats fertilitzants i condicionadors del sòl que venen regulats per la normativa de producció ecològica.

La producció agrària ecològica es basa en la utilització de tècniques de treball del sòl i culturals per tal preservar i incrementar la vida i la fertilitat natural del sòl a llarg termini, reforçar la seva estabilitat i biodiversitat i prevenir la compactació i erosió del sòl. La fertilitat i l’activitat biològica del sòl en producció ecològica s’han de mantenir o incrementar mitjançant la rotació plurianual de cultius que comprengui el cultiu regular de lleguminoses i altres cultius d’adobs verds i l’aplicació de dejeccions ramaderes o matèria orgànica preferentment compostats.

Els principis de producció ecològica també preveuen que cal minimitzar l’ús de recursos no renovables i insums no agrícoles, reciclant al màxim els subproductes d’origen vegetal o animal procedents de la pròpia explotació.

En aquest sentit les rotacions de cultius tenen un paper clau en el conreu d’herbacis extensius, ja que mitjançant l’alternança de cultius de famílies diferents amb necessitats minerals i nivells d’arrelaments diferents s’afavoreix l’aeració i la vida dels microorganismes del sòl, així com un millor control de plagues, malalties i de les herbes adventícies. De forma idònia s’han d’implementar unes rotacions llargues i equilibrades, on s’ha d’incloure algun cultiu de lleguminoses,  ja sigui com a cultiu sol o bé en associació amb altres cultius, com a cultiu principal o bé entre cultius.

A Catalunya, d’acord amb els criteris d’interpretació de la normativa de producció ecològica els operadors han d’establir i seguir un programa plurianual de conreus que inclogui el conreu d’alguna espècie lleguminosa i/o adob en verd cada tres anys de conreu dins de la rotació, com a mínim. Dins del còmput dels tres anys del programa plurianual de conreus, no es comptabilitza el temps en què una parcel·la romangui en guaret. Per altra banda, també cal tenir en compte que el conreu d’un adob en verd haurà de tenir una durada mínima de 70 dies.

Malgrat tot, si mitjançant les tècniques culturals no n’hi ha prou per satisfer les necessitats nutricionals de les plantes, es pot fer alguna aportació limitada dels fertilitzants i esmenes del sòls no sintètics que s’indiquen a l’annex I del Reglament (CE) 889/2008 amb uns requisits i condicions d’utilització determinades.

Dins d’aquest llistat s’inclouen els següents productes d’origen animal que poden procedir de granges ecològiques o convencionals sempre que no procedeixin de ramaderia intensiva:

• Fems frescs, fems dessecats, gallinassa deshidratada, fems compostats,..
• Humus d’excrements sòlids
• Purins (Cal fer una fermentació controlada o dilució adequada)
• Digerit de biogàs, amb subproductes animals codigerits amb material vegetal o animal

S’entén per ramaderia intensiva, en l’àmbit de les normes de producció agroalimentària ecològica, aquella producció ramadera en la qual es compleix almenys una de les següents condicions:

– Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu.

– Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu.

Cal recordar que la quantitat total de dejeccions ramaderes que es poden aplicar als camps no pot excedir els 170 Kg de nitrogen, hectàrea i any. Es pot superar aquesta dosi amb altres fertilitzants orgànics autoritzats fins al límit de nitrogen establert per la normativa general (DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes).

Per altra banda els productes  fertilitzants indicats en el llistat restringit només es poden utilitzar si compleixen també la normativa horitzontal, a més dels requisits establerts per la normativa de producció ecològica. En aquest sentit abans d’utilitzar qualsevol producte comercial, cal disposar de suficient informació tècnica, de la composició i origen del producte.

Les aportacions de fertilitzants s’hauran de gestionar correctament, per tal d’evitar conseqüències adverses sobre la salut i la qualitat de les collites, així com sobre el medi ambient.

AUTORS

  • UNITAT DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram