boto retorn a inici
MENÚ

LA SEMBRA DE LA COLZA A LÍNIES

Dilluns, 30 d'agost 2021

La sembra de la colza a línies es una pràctica cada cop més estesa al nostre país. Aquest tipus de sembra ofereix una sèrie d’avantatges respecte el sistema tradicional amb sembradores de cereal. No obstant, cal tenir en compte certes consideracions per no patir una reducció del rendiment.

LA SEMBRA A LÍNIES

Quan parlem de sembra a línies ens referim al fet de sembrar un cultiu amb una sembradora monogrà de manera que la separació entre les línies sigui d’entre 35 i 75 cm depenent del cultiu i les condicions pedoclimàtiques (Figura 1).

Figura 1. Sembradora monogrà amb els cossos de sembra separats 37,5 cm per sembrar un camp de colza.

Aquest tipus de sembra s’adapta molt bé al cultiu de la colza i presenta diferents avantatges respecte la sembra feta amb sembradores de cereal d’hivern on les línies de colza queden separades entre 12 i 15 cm.

AVANTATGES

Els principals avantatges que ofereix aquest sistema són els següents:

– Sembra més regular, emergència del cultiu més ràpida i uniforme. El fet d’emprar una sembradora monogrà permet dipositar la llavor al sòl amb molta més precisió que amb les sembradores de cereal d’hivern. Això garanteix unes millors condicions per a l’emergència de la llavor en el conjunt de la parcel·la (Figura 2), fet important tant per la lluita contra el saltiró (Psylliodes chrysocephala) com per les males herbes.

Figura 2. Naixença d’un camp de colza sembrada a 37,5 cm.

– Optimització de la capacitat de cobertura del sòl de la colza. La colza és un cultiu amb gran capacitat de cobertura del sòl, de manera que sembrant-lo a línies se li dona més espai a cada planta i es pot aprofitar millor aquest caràcter.

– Permet el treball del sòl entre les línies de cultiu. El fet de separar les línies més de 35 cm ofereix la possibilitat de passar amb una binadora sense malmetre el cultiu. D’aquesta manera tenim una eina extra per al control de les males herbes (Figura 3).

Cal destacar també, que la colza és un cultiu que es veu afavorit quan es treballa entre línies.

Figura 3. Binadora desherbant en un camp de colza sembrada a 75 cm.

– Permet un estalvi de la llavor. Augmentar la separació entre les línies de sembra redueix el nombre de línies sembrades i això es tradueix en una reducció de la dosi de sembra (kg llavor/ha). Sembrant a 15 cm entre línies emprem una densitat de sembra de 3 kg/ha, que pot disminuir quan es separen més les línies 75 (Taula 1).

Taula 1. Dosi de sembra, densitat de sembra i densitat de plantes dels tractaments de l’assaig de marc de sembra en colza realitzat a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), la campanya 2020-2021.

CONSIDERACIONS

La sembra a línies de la colza té molts avantatges però cal tenir en compte certes consideracions per a que el rendiment no es vegi compromès.

Separació entre línies de sembra

Les sembradores monogrà ofereixen un rang ampli de separació entre línies, normalment des de 30 fins a 80 cm. Depenent de les condicions pedoclimàtiques (fertilitat del sòl i pluviometria) podrem separar més o menys les línies. No obstant, com a norma general, es recomana no superar els 50 cm entre línies de sembra.

Quan les condicions són favorables (camps fèrtils amb bona pluviometria), es pot arribar a augmentar la separació entre línies fins a 75 cm (Figura 4) sense que el rendiment es vegi compromès per la disminució de plantes/m2, ja que les plantes de colza són capaces de cobrir tot l’espai que hi ha entre línies.

Figura 4. Camp de colza sembrada a 75 cm en un camp molt fèrtil.

Ara bé, en condicions no tan favorables, en que el potencial de cobertura del sòl de la colza queda limitat, una separació de 75 cm pot comportar una disminució del rendiment ja que les plantes no són capaces de cobrir correctament l’espai que se’ls hi dona.

Com es pot veure a la Taula 2, la colza sembrada a 75 cm entre línies presenta un major nombre de síliqües per planta en comparació a la colza sembrada a 15 cm, reforçant la idea de la gran capacitat de cobertura del sòl que té la colza. No obstant, aquesta diferència resulta insuficient per tal de compensar el menor nombre de plantes/m2 que té aquest tractament. Aquest menor nombre de síliqües/m2 es tradueix en un menor rendiment respecte la sembra a 15 cm (Taula 3).

Taula 2. Ramificacions primàries, secundàries i nombre de síliqües dels tractaments de l’assaig de marc de sembra en colza realitzat a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), la campanya 2020-2021.

Taula 3. Rendiment i índex productiu respecte del testimoni dels tractaments de l’assaig de marc de sembra en colza realitzat a la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), la campanya 2020-2021.

Separació entre plantes dins la línia de sembra

El fet d’augmentar la distància entre les línies de sembra, redueix el nombre de línies sembrades i, en conseqüència, s’incrementa el nombre de plantes dins la línia de sembra. Tot i així, es recomana no superar les 15 llavors per metre lineal per tal de no generar una competència excessiva entre plantes dins la línia de sembra.

AUTORS

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram