boto retorn a inici
MENÚ

MICOTOXINES: QUALITAT DEL BLAT DE MORO DE LA COLLITA D’ENGUANY

Dilluns, 27 de desembre 2021

Es presenten els resultats de qualitat del blat de moro obtinguts fins ara, en relació a les micotoxines de la collita d’enguany. Es disposa d’un total de 390 mostres, un 17,95 % d’aquestes mostres provenen de les comarques de Lleida i el 82,05 % restant de les comarques de Girona.

Existeix un Reglament de la Unió Europea (1126/2007) que marca uns valors màxims de micotoxines en blat de moro destinat a l’alimentació humana. En el cas del blat de moro destinat a pinso, només existeixen unes recomanacions.

Tot i així, algunes empreses han establert uns llindars per separar les partides en funció del grau de contaminació per així poder evitar problemes futurs en el bestiar. En el següent gràfic es poden veure les dues classificacions en funció del nivell de micotoxines que presenta:

Figura 1. Classificació en funció del contingut en micotoxines dels camions de blat de moro rebuts. Font: ESPORC

El número de camions de la Figura 1, fa referència a totes les entrades (390 mostres).

– Contingut baix: fumonisines per sota els 1.000 ppb i DON per sota els 500 ppb.
– Contingut alt: fumonisines per sobre 1.000 ppb i/o DON per sobre els 500 ppb.
Com es pot observar en el gràfic, només el 37,95 % dels camions entrats han donat valors de micotoxines per sota els llindars establerts.

Gràcies a aquesta classificació, la fàbrica de pinsos aconsegueix reduir els problemes sorgits en granja degut a aquesta problemàtica. De manera que es limita l’aportació de blat de moro en funció del nivell de micotoxines que presenta i en funció de les diferents formulacions.

En el cas de l’aflatoxina, si els nivells es troben entre 5 i 20 ppb es classifiquen en el grup «alt«, i si els nivells són superiors a 20 ppb es rebutja la partida i no s’accepta per a la fabricació de pinso.

Dins els camions que s’han classificat com a “mico”, tenim aquesta distribució segons els nivells de micotoxina:

Figura 2. Classificació en funció del contingut i tipus de micotoxines dels camions de blat de moro rebuts. Font:ESPORC

Dels 242 camions classificats com a “mico” el 59% d’aquests presentaven valors superiors a les 2.000 ppb de fumonisina, un 28 % de camions presentava uns valors superiors als 500 ppb de DON, i un 13% presentava valors superiors a 2.000 ppb de Fumonisines i a 500 ppb de DON.

Fumonisines i DON

Els resultats d’aquesta campanya, mostren uns continguts en fumonisines (Figura 3) lleugerament inferiors els de l’any passat, però per contra, presenta uns valors força més elevats de DON.

Figura 3. Contingut en fumonisines (ppb) i DON (ppb) durant les últimes nou campanyes. Font: ESPORC

El contingut mig en fumonisines d’aquesta campanya, en aquests moments se situa a 1.233 ppb, mentre que l’any passat teníem uns valors mitjos de 1.341 ppb (reducció del 8% respecte l’any passat).

En el cas de la DON, els valors mitjos d’aquesta campanya se situen a 408 ppb, mentre que el valor mig de l’any passat era de 210 ppb (augment del 94,28% respecte l’any passat).

Si ho comparem amb la mitja dels últims 9 anys, el valor mig de fumonisina és de 1.352 ppb,  i el valor mig de DON és de 574 ppb. Aquesta mitja plurianual augmenta molt degut els valors problemàtics de les campanyes del 2013, 2014 i 2015.

Si comparem el contingut mig de micotoxines en funció de l’origen (Girona/Lleida):

Figura 4. Contingut mig micotoxines en funció de l’origen. Font: ESPORC

Com es pot observar en l’anterior gràfic, tant el nivell mig de Fumonisines com el nivell mig de DON és superior al blat de moro d’origen Lleida respecte al de Girona, S’ha de tenir en compte que el nº de mostres de Girona és molt superior i representatiu (un 82,05% del total).

Aflatoxines

Les aflatoxines són un grup de micotoxines molt problemàtic produït per fongs del gènere Aspergilus. La seva presència en pinsos i en matèries primeres esta regulada pel reglament 574/2011. Aquestes micotoxines es poden produir a camp, però sobretot es desenvolupen durant l’emmagatzematge.

El promig de resultats del total de camions és de 2,91 ppb, amb valors màxims de 14,9 ppb i valors mínims de 0. El promig de Lleida és de 3,07 ppb i el de Girona de 2,88 ppb.

AUTORS

  • Xavier Solanes

  • Josep Ges

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram