boto retorn a inici
MENÚ

PRINCIPALS CANVIS EN LA NOVA NORMATIVA EUROPEA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Dimecres, 29 de juny 2022

Des de l’1 de gener de 2022 s’aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell en aplicació des del 2009. Es tracta d’un Reglament de base que es completa amb varis reglaments secundaris delegats i d’execució dins l’àmbit de la producció, els controls i el comerç de productes ecològics.

Podeu consultar el R(UE) 2028/848 i la resta de reglaments que el complementen clicant a pae.gencat.cat.

A banda, a Catalunya també s’han actualitzat ja els Criteris d’interpretació de la normativa de producció ecològica d’acord amb el nou marc normatiu europeu.

A nivell de producció vegetal i, especialment en el cas dels conreus herbacis extensius, els principals objectius i canvis del nou marc normatiu són:

GESTIÓ DEL SÒL

Un dels objectius de la producció ecològica és mantenir la fertilitat dels sòls a llarg termini. En aquest sentit, per tal de mantenir o incrementar la fertilitat i l’activitat biològica del sòl:

CONVERSIÓ DE LES PARCEL·LES

Per tal de que les plantes i els productes vegetals es puguin considerar ecològics, les normes de producció ecològiques s’hauran d’haver aplicat a les parcel·les durant un període de conversió d’almenys dos anys abans de la sembra o, en el cas de prats o farratges perennes, durant un període d’almenys dos anys abans del seu ús com a aliment per al bestiar ecològic.

Tanmateix, i de forma excepcional, aquest període de conversió es podria considerar passat en aquelles parcel·les on el titular pugui demostrar que es troben en espais naturals o, en el cas de parcel·les agrícoles, durant un període no inferior a tres anys aquestes terres no havien estat tractades amb productes o substàncies no autoritzades en producció ecològica. En aquest cas, el titular, en el moment de sol·licitar la inscripció d’aquestes parcel·les al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), podrà sol·licitar el reconeixement d’inici del període de conversió a través de l’annex 8 de la pròpia sol·licitud d’inscripció. Per tal d’informar aquesta sol·licitud, el CCPAE estudiarà els antecedents de les parcel·les, realitzarà una inspecció física per verificar que les parcel·les compleixen els requisits i, si cal, també podrà realitzar una pressa de mostres de terra o vegetals de cadascuna de les parcel·les, tot per poder verificar si aquestes podrien estar contaminades amb productes i substàncies no autoritzades per al seu ús en la producció ecològica. Un cop s’han realitzat aquests controls, el CCPAE realitza un informe que envia al DACC, que resol aquesta sol·licitud.

MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL

Segons els principis de la producció ecològica, s’ha de promoure l’ús de material de reproducció vegetal amb una elevada diversitat genètica i adaptat a les condicions de producció ecològica.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, els agricultors ecològics poden produir i comercialitzar material heterogeni ecològic, entenent-se com un conjunt de plantes amb una elevada diversitat genètica i fenotípica, que no és considerada com una varietat.

Per altra banda, la normativa preveu la utilització de materials de reproducció vegetal ecològic o en procés de conversió a la producció ecològica (llavors i materials de reproducció vegetativa). En aquest sentit, el nou reglament estableix les normes de producció per obtenir el material de reproducció vegetal en conversió.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació facilita una base de dades estatal per tal de que els proveïdors de material vegetal indiquin la disponibilitat dels materials vegetals per a la producció ecològica i facilitar el seu ús agricultors ecològics. En cas de que no hi hagi suficient disponibilitat de material vegetal ecològic a l’esmentada base de dades, els agricultors podran sol·licitar, abans de la sembra, una autorització al CCPAE per a l’ús de material vegetal no ecològic.

FERTITILIZANTS i ACONDICIONADORS DEL SÒ

Per satisfer les necessitats nutricionals de les plantes només es podran utilitzar els fertilitzants i condicionadors del sòl que compleixin la normativa general i, a més, que estiguin autoritzats en la producció ecològica, inclosos en l’Annex II del Reglament (UE) 2021/1165.

MITJANS DE LLUITA FITOSANITAR

Pel que fa a la prevenció de danys causats per plagues i malalties, aquesta es basarà fonamentalment en la protecció contra els enemics naturals, amb l’elecció d’espècies i varietats apropiades, i en el seguiment d’una rotació de conreus i la utilització d’unes tècniques de cultiu adequades. En cas que es constati l’existència d’una amenaça sanitària per a un conreu, només es podran utilitzar els mitjans de lluita fitosanitària que s’hagin autoritzat expressament per a la seva utilització en producció ecològica, llistats a l’Annex I del Reglament (UE) 2021/1165.

PRODUCTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ PER A LA PRODUCCIÓ VEGETAL

La nova normativa de producció ecològica preveu que s’establirà un llistat de productes per a la neteja i desinfecció de les instal·lacions de producció vegetal. Mentre no es publiqui aquesta llista, que estarà a l’annex IV part B del Reglament (UE) 2021/1165, es poden seguir utilitzant els següents productes, autoritzats pel Quadern de normes Tècniques de la producció ecològica en base a l’anterior normativa del Reglament (CE) 834/2007:

Per a més informació, consulteu la pàgina web de producció ecològica del DACC.

AUTORS

  • UNITAT DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL.

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram