boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA

Dilluns, 27 de febrer 2023

Els híbrids que, amb els resultats de tres i quatre campanyes, han mostrat un millor comportament productiu tant a les comarques litorals de Girona com als regadius de Lleida, han estat el P1570Y, P1524, P1921Y, DKC6351YG, DKC6729YG. Les varietats més tardanes a floració han estat LG30685, LG31710YG, P1524, SY LAVAREDO i P1921; mentre que les que han presentat una humitat del gra més elevada han estat DKC6989 i ZAPOTEK. Pel contrari, les mes precoces a floració han estat P1049Y, P0937Y i PORTBOU; mentre que les que han presentat una humitat del gra més baixa P0937Y, LG31545 i KWS KEFIEROS YG.

Girona litoral

Al litoral de Girona, no s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades durant 4, 3 i dues campanyes (Figura 1). Tot i així, amb quatre anys de dades els híbrids P1570Y, P1524, P1524Y, P1921Y, DKC6729YG i DKC6351YG han mostrat un rendiment lleugerament per sobre del testimoni P1921. Amb tres anys de dades, també han destacat PORTBOU YG i ZAPOTEK.

Observació: *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 , varietats de cicle 600,  varietats de cicle 700. Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons el test de Tukey (α=0,05).
Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona.

Regadius de Lleida

A la zona dels regadius de Lleida tampoc s’han observat diferències significatives en producció entre els híbrids assajats (Figura 2). En aquesta zona, les varietats que han mostrat un rendiment lleugerament superior al testimoni P1921 han estat P1921Y, P1570, 69YG, DKC6729YG, P1570Y i P1524, amb 4 anys de dades. Amb tres anys, també cal fer menció de  DKC6351YG i LG30685.

Observació: *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 , varietats de cicle 600,  varietats de cicle 700. Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons el test de Tukey (α=0,05).
Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni P1921, de les varietats assajades als regadius de Lleida.

En general, les varietats que han presentat una humitat del gra més elevada han estat les que tenen un cicle més llarg i han presentat una data de floració més tardana (Figura 3). En aquest sentit, destaca la varietat KWS KEFIEROS YG, que tot i ser un cicle 700, presenta una humitat del gra molt baixa.

Figura 3. Humitat del gra en funció de la precocitat a floració de les varietats de blat de moro assajades les campanyes 2020, 2021 i 2022 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.

Les varietats de cicle llarg més tardanes a floració i amb humitats altes han estat LG30685, LG31677 i LG31710YG. Les que han presentat una alçada de la planta més elevada han estat KWS POSEIDO, LG30685, P1570, P1772, P1921 i P1921Y. S’han observat diferències entre varietats pel que fa a la infecció de Fusarium verticillioides a la panotxa, essent les més sensibles DKC6980, IXABEL, LG31677, P1524, IRRIDEOS i KWS KERUBINO. Els híbrids DKC6980, ZAPOTEK i P0937Y han presentat el nombre de files per panotxa més elevat. El pes del gra més elevat s’ha observat en KWS KEFIEROS YG, seguida de KWS POSEIDO, LG31677 i P1524 (Taula 1).

Taula 1. Taula de característiques de les varietats de blat de moro de cicle llarg per a gra assajades a Girona litoral i als regadius de Lleida (en cursiva les que només s’han assajat durant dos anys). * Varietats transgèniques

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Elisa del Blanco

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram