boto retorn a inici
MENÚ

INCREMENT DEL CONTINGUT DE PROTEÏNA DEL GRA EN SOJA AMB APORTACIONS TARDANES DE NITROGEN. CAMPANYA 2022.

Dilluns, 29 de maig 2023

En el cultiu de la soja és bàsic assegurar una bona simbiosi amb els bacteris (Bradyrhizobium japonicum) que capturen el nitrogen atmosfèric i el fiquen a disposició de la planta. És important inocular la llavor abans de la sembra, com a norma general. En les nostres condicions de cultiu i com a norma general, no hauria de ser necessari l’aportació de Nitrogen al cultiu llevat de casos excepcionals.

INTRODUCCIÓ

Gràcies al recolzament del DAAC, es duu a terme diferents activitats experimentals en soja de les que forma part aquest assaig. A continuació es presenten els resultats de l’assaig de fertilització nitrogenada en soja, és un únic assaig en una campanya concreta, cal confirmar els resultats amb altres experiències.
En el cultiu de la soja és bàsic assegurar una bona simbiosi amb els bacteris (Bradyrhizobium japonicum) que capturen el nitrogen atmosfèric i el fiquen a disposició de la planta. En les nostres zones de cultiu no és habitual trobar aquest bacteri al sòl, al contrari que ens passa amb altres bacteris similars que estableixen simbiosi amb l’alfals, pèsol o altres lleguminoses pròpies de les nostres contrades. Per tant és important inocular la llavor abans de la sembra, com a norma general.
Hem de tenir en comte que el cultiu de la soja és un cultiu amb unes extraccions molt elevades de nitrogen del sòl. Aportar tot el nitrogen que necessita representaria una despesa, deixant de banda altres consideracions, que penalitzaria seriosament la rendibilitat del cultiu. Les extraccions orientatives de la soja son de 75 kg N per tona de gra. Per tant les aportacions d’aquest nutrient necessàries per un rendiment de 4000 kg/ha o 5000 kg/ha de gra podem veure que serien molt elevades i més tenint en compte que l’eficiència de les aplicacions no és mai de 100%.
Per tant, en les nostres condicions de cultiu i com a norma general, no hauria de ser necessari l’aportació de Nitrogen al cultiu llevat de casos excepcionals.
Nivells alts de nitrogen al sòl o aportacions d’aquest element en el moment de la sembra dificultarà la instal·lació del nòduls i per tant una simbiosi poc efectiva.

Els inòculs són productes que contenen bacteris vius, que requereixen algunes precaucions:

Un dels factors limitants per poder comercialitzar la soja per alimentació humana pot ser que no aconseguim el mínim d’un 40% de contingut de proteïna en el gra requerit. Es per aquesta raó que ens podríem arribar a plantejar aplicacions tardanes de N per intentar afavorir un major percentatge d’aquest paràmetre de la qualitat del gra.

PRODUCCIÓ

A la taula 1 es mostren els resultats productius de l’assaig amb 4 tractaments un testimoni sense aportació de nitrogen, dues cobertores de 50 kg/N/ha, una a inici de floració i un altra a finals de floració i l’aplicació d’un adob foliar ric en nitrogen a inici de floració. L’assaig es fa implantar en segona data de sembra la segona quinzena de juny.
Segons mostren els resultats no s’han observat diferències significatives en producció entre els diferents tractaments efectuats. En tot cas els resultats d’aquest assaig no indiquen que les aportacions de N afavoreixin la producció en soja.

Taula 1. Assaig d’aportació tardana de N en soja. Anàlisi de la producció. Rendiments mitjans per varietat, índex sobre tractament testimoni (T) i test de separació de mitjanes. Segona data de sembra. Sucs (el Segrià). Campanya 2022.

QUALITAT DEL GRA

A la taula 2 es mostren els resultats de qualitat del gra dels diferents tractaments assajats la campanya 2022. Segons els resultats obtinguts en els diferents paràmetres no s’observen diferències estadísticament significatives en cap d’ells. De tota manera en el cas de la proteïna s’observa una tendència favorable a un major valor d’aquest paràmetre en el cas de les dues aportacions tardanes de N. Caldrà confirmar-ho amb altres experiències.

Taula 3. Assaig d’aportació tardana de N en soja. Anàlisi de la qualitat del gra. Valors del diferents paràmetres
mitjans per tractament, índex sobre tractament testimoni (T) i test de separació de mitjanes. Segona data de
sembra. Sucs (el Segrià). Campanya 2022.

AUTORS

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Santolino Jordi

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Galotta Maria Florencia

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram