boto retorn a inici
MENÚ

DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN

Dimarts, 28 de novembre 2023

El desherbatge en postemergència permet raonar millor els tractaments amb herbicida i adaptar-los a la flora i al nivell d’infestació dels camps. Les condicions d’aquesta campanya poden haver afectat les eficàcies dels tractaments en preemergència i dificultar la presa de decisions en els tractaments en postemergència precoç.

Les condicions seques del període de sembra d’aquesta campanya, poden haver tingut una influència negativa en l’eficàcia dels principals herbicides aplicats en preemergència del cultiu. Es tracta d’herbicides que per a què puguin actuar bé i estar disponibles per a ser absorbits per les males herbes necessiten un mínim d’humitat que en moltes zones de Catalunya no s’ha donat.

Per tant, si s’han dut a terme aplicacions en preemergència en condicions seques cal fer un seguiment de les parcel·les a partir de que es donin les pluges que permetin un correcte desenvolupament del cultiu i les males herbes per tal d’avaluar les eficàcies d’aquestes aplicacions.

El moment de tractament en postemergència precoç té una sèrie d’avantatges per al control de males herbes. El més important és que es pot avaluar la infestació de males herbes present a la parcel·la, tant en densitat com en composició d’espècies, la qual cosa facilita la selecció dels herbicides més apropiats. El què facilita el seu control. Per aconseguir-ho, s’ha d’avaluar amb precisió l’estadi fenològic que presenten les diferents espècies de males herbes per triar correctament les matèries actives a utilitzar segons la seva manera d’absorció i el seu mode d’acció.

Aquesta campanya la presa de decisió per a la realització d’un tractament en postemergència es pot veure dificultada per les naixences irregulars tant del cultiu com de les males herbes, el que pot fer que en algunes zones de les parcel·les el cultiu i les males herbes estiguin completament desenvolupats i en d’altres encara es trobin emergint.


En aquestes condicions cal tenir en compte que el moment en què el cultiu és més sensible als herbicides es dona des que el coleòptil traspassa la superfície del sòl fins que té la primera fulla desplegada.

Si en el moment del tractament, les males herbes tenen fins a dos fulles desenvolupades, seran més eficients els herbicides d’absorció radicular si hi ha humitat suficient al sòl per assegurar l’eficàcia.

Quan les males herbes sobrepassen les dues fulles desenvolupades, és recomanable l’utilitzar herbicides d’absorció principalment foliar ja que aquests són més eficients a partir d’aquest moment. S’engloben dins d’aquest grup tots els herbicides inhibidors de la ACCasa, com poden ser Diclofop, clodinafop o pinoxaden i també els herbicides inhibidors de l’ALS com, entre d’altres, iodosulfuron, piroxsulam, florasulam, tribenurón o metsulfuron. En el cas del margall, hi ha àmplies zones de Catalunya on aquest tipus d’herbicides ja no resulten molt eficaços a causa de la proliferació de resistències.

És important conèixer quin tipus de margall hi ha a les nostres parcel·les per poder adoptar les millors estratègies. El moment ideal d’aplicació d’aquest tipus d’herbicides, per a controlar gramínies, és fins a les 4-5 fulles, d’aquí que el més convenient és seguir les indicacions de l’etiqueta de cada un d’aquests formulats.
Quan s’utilitzen aquestes matèries actives la tendència és a realitzar tractaments excessivament tardans. Això és així perquè es té falsa creença que fins que no hagin germinat totes les plàntules de males herbes no s’han d’aplicar i no es té en compte que les infestacions de males herbes que més comprometen el rendiment són les precoces. A més, com més gran és l’estat de desenvolupament de les males herbes, menor és l’eficàcia que s’obtindrà.


Finalment, i per facilitar la feina a agricultors i tècnics, al mercat també s’ofereixen formulats amb matèries actives d’ambdós grups. Així s’aconsegueix una finestra d’aplicació més àmplia.

Condicions d’aplicació de l’herbicida

Depenent de la matèria activa a aplicar, no solen ser necessaris grans volums d’aigua, n’hi ha prou amb entre 100 i 200 l/ha. Tampoc és necessari generalment utilitzar broquets que generin gota fina per tenir un gran recobriment, n’hi ha prou amb broquets que proporcionin gota de mida mitjana.


És per això que una bona opció de tractament és utilitzar baixes pressions, entre 1,5 i 2,5 bar amb broquets de ventall pla ja que així es redueix el risc de deriva. Si que hem de tenir en compte que hi ha herbicides d’absorció foliar que poden baixar la seva eficàcia si s’apliquen amb broquets d’injecció d’aire per la qual cosa hem de consultar al fabricant.

El control integrat de males herbes

Recordeu que l’ús dels herbicides sempre s’ha de fer en combinació amb altres mesures de control. És la manera de fer sostenible el control de les males herbes al disminuir la pressió de selecció que aquests fan sobre les poblacions a controlar.

Ús de sistemes experts d’ajuda a la decisió

Es tracta d’eines  que en aquest moment d’aplicació poden resultar molt útils per a l’optimització de l’ús dels herbicides en el marc d’una gestió integrada de les males herbes i que ens poden ajudar a prendre la decisió més raonada en les condicions anòmales actuals.

Els herbicides autoritzats en postemergència dels cereals són els següents:


AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Malherbologia Servei de Sanitat Vegetal. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

  • Josep Mª Montull

    Grup de Recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal. Universitat de Lleida

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram