boto retorn a inici
MENÚ

TENS DUBTES AMB ELS EQUIPS D’APLICACIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES ?

Dimarts, 28 de novembre 2023

Els equips d’aplicació de dejeccions ramaderes han de complir dos requisits fonamentals: disposar d’un sistema que permeti una elevada uniformitat de distribució i un bon ajustament de la dosi aplicada i, en cas de dejeccions ramaderes líquides, disposar d’un conductímetre o altre mètode de precisió equivalent que permeti estimar la concentració de nitrogen.

Ja veiem que els requisits són diferents segons es tracti de dejeccions líquides o sòlides. Per tal d’evitar confusions, en aquest article es resumeixen quins requisits hi ha per a cada tipus de sistema d’aplicació i, a més a més, es donaran consells pràctics per fer-ne un bon ús i manteniment.

Sistemes d’aplicació localitzada de dejeccions ramaderes líquides

Aquests sistemes d’aplicació han de disposar de sistemes que permetin una elevada distribució (mànegues o injectors) i un bon ajustament de la dosi (regulador de cabal), així com sistemes de mesura de la concentració de nutrients (conductímetre o NIR).

Si és un sistema de distribució amb mànegues:

Si és un sistema de distribució amb injectors:

Pel que fa al conductímetre, com tota eina és molt important, per a què s’obtinguin valors representatius, que es faci servir bé per tal que de la lectura obtinguda se’n pugui estimar el valor més real de concentració de nutrients. Cal tenir en compte que en el cas d’una lectura inferior a la real es pot produir una sobrefertilització i per contra, en el supòsit d’una lectura superior, no s’assoliria la dosi de nutrients desitjada.

Els aspectes claus per a un bon ús del conductímetre són:

Pel que fa a la ubicació el conductímetre, s’aconsella instal·lar-lo a mitja alçada de la cisterna (Figura 3 i 7).  D’aquesta manera s’aconsegueix que:

El conductímetre de cisterna normalment realitza una única mesura de la CE del purí. Per tant, interessa que aquesta lectura es faci en el moment que el purí o la FL estan ben homogeneïtzats. El moment per fer la mesura de la CE és just desprès d’omplir la cisterna o just quan s’arriba a la parcel·la on es vol aplicar. No s’ha de realitzar la lectura quan la cisterna porta un temps aturada.

Respecte a les rectes a utilitzar per la lectura de la CE, han de ser les adequades. Es poden utilitzar les rectes que proporciona l’equip per defecte, crear-ne unes de personals a partir de mostres de la pròpia explotació o bé utilitzar les que facilita l’Oficina de Fertilització a la seva web, a l’apartat de Mesura ràpida de nutrients (Figura 9). En aquest darrer cas, les rectes s’han elaborat per a cada tipus de purí i/o FL i es basen en les lectures de CE a la temperatura estàndard de 25ºC. En els casos que el conductímetre no disposi de sensor de temperatura, existeixen taules que permeten transformar el valor de les lectures fetes a qualsevol temperatura en el valor que correspon a la temperatura de 25ªC.

Figura 9. Rectes actualment disponibles al web de Ruralcat de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes.

Per altra banda, a l’hora d’adquirir un equip nou, és important saber de quines taulesdisposa el conductímetre i si és possible canviar-les o introduir-ne de noves. S’aconsella utilitzar les rectes obtingudes a Catalunya. També existeix la possibilitat d’elaborar les taules a partir de mostres de la pròpia explotació (Fitxa tècnica núm. 43).

El principal manteniment que necessiten els conductímetres que s’instal·len en les cisternes d’aplicació o en el punt de sortida de la bassa és la neteja periòdica. Si l’aparell no està net, s’estarà mesurant la CE d’un material que no seria el purí o FL que s’ha carregat en la cisterna. Cal comprovar periòdicament que l’aparell, especialment el sensor, no està brut ni té incrustacions (Figura 10). Es recomana fer-ho almenys un cop a l’any,  i/o quan s’observi que els valors de contingut en nutrients obtinguts no s’ajusten als valors esperats per la tipologia de purí o FL amb el qual s’està treballant.

Figura 10. Neteja del sensor del conductímetre a la bassa 

Com tots els aparells, els conductímetres necessiten ser calibrats i rebre un manteniment cada cert temps per assegurar que les mesures que es realitzen són el màxim de precises possible. Es recomana calibrar el conductímetre cada campanya, al menys un cop a l’any. Per exemple, es pot aprofitar el moment de neteja de l’aparell per fer-ho. Si l’aparell no disposa d’un sistema automàtic de calibratge, caldrà contactar amb l’empresa subministradora per tal que assessori i recolzi en la posada a punt de l’aparell.

Si en algun moment, durant la utilització del conductímetre, s’obtenen valors anormals de concentració de nutrients respecte als valors esperats, caldrà, d’una banda, netejar el sensor de conductivitat elèctrica i, de l’altra, comprovar que està correctament instal·lada en el sistema la recta pel tipus de purí/FL que es mesura. Si tot i així, es continuen obtenint valors anormals, es recomana recalibrar el conductímetre.

Què no està permès

Miniplats al final de les mànegues

Figura 11. Diferents tipus de miniplats no permesos 

Què no és recomanable

Sistemes d’aplicació localitzada de dejeccions ramaderes sòlides

Aquests equips han de ser capaços d’aplicar uniformement segons necessitats del cultiu i tipus de fertilitzant orgànic sòlid.

Figura 17. Aplicacions d’orgànics sòlids uniformes

I cal evitar aquest tipus d’aplicació (Figura 18).

Figura 18. Aplicació d’orgànic sòlid no uniforme i que cal evitar

NOVETAT en equips d’aplicació de productes líquids i sòlids

En el marc del projecte LIFE AGRICLOSE, coordinat pel DACC, s’ha treballat per adaptar la maquinària d’aplicació de dejeccions ramaderes a les diferents plantacions de cultius llenyosos, tant per a productes líquids com per a sòlids.

Les millores introduïdes a la maquinària han permès:

Figura 19. NOVETATS EN MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ DE LÍQUIDS PER A CULTIUS LLENYOSOS 
Figura 20. NOVETATS EN MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ DE SÒLIDS PER A CULTIUS LLENYOSOS

En aquest vídeo podeu veure com funcionen aquests nous equips.

Informació complementària

Fitxa tècnica núm. 44 Bon ús del conductímetre. Aspectes clau per a un correcte funcionament.

Fitxa tècnica núm. 43 El conductímetre: com elaborar la teva pròpia recta d’estimació de nutrients.

Fitxa tècnica núm. 20 Conductímetre a la cisterna.

Fitxa tècnica núm. 16 El conductímetre: eina per a conèixer els nutrients del purí.

Mesura ràpida de nutrients Taules de correlació entre CE i nutrients per diferents tipus de purí.

Taula orientativa del contingut de nutrients en dejeccions ramaderes

Taula orientativa del contingut de nutrients en dejeccions ramaderes tractades


AUTORS

  • Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram