L’any 2012 es va publicar el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix un marc d’actuació per aconseguir l’ús sostenible dels Productes Fitosanitaris. Des de llavors, tots els agricultors han d’aplicar la Gestió Integrada de Plagues en tots els conreus i garantir que es fa un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Per comprovar-ho, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitza cada any un Pla de Control Oficial d’Higiene i Productes Fitosanitaris en la Producció Primària.

En aquest article es fa un repàs de les obligacions que tenen tots els agricultors en aquesta matèria.

QUADERN D’EXPLOTACIÓ, REGISTRE DE TRACTAMENTS I ÚS DELS PRODUCTES FITOSANITARI

 • Disposar del quadern d’explotació degudament complert i actualitzat
 • Identificar correctament les masses d’aigua superficial al quadern d’explotació
 • Detallar els punts de captació d’aigua per a consum humà al quadern d’explotació.
 • Identificar correctament les parcel•les en el quadern d’explotació.
 • Disposar del registre de tractaments degudament complert i actualitzat.
 • Disposar de factures o altres documents justificatius que donin validesa al registre de tractaments.
 • Disposar dels corresponents carnets d’aplicador de productes fitosanitaris o dels documents justificatius del servei d’una empresa de tractaments degudament inscrita al ROPCAT.
 • Complir les instruccions de l’etiqueta dels Productes Fitosanitaris .
 • Complir els terminis de seguretat dels Productes Fitosanitaris.
 • Fer una gestió adequada dels residus d’aplicació i disposar de documents d’entrega de residus d’envasos buits de Productes Fitosanitaris a gestor autoritzat.
 • Disposar d’Equips de Protecció Individual (EPI).
 • Disposar d’un Registre sobre Comercialització de productes vegetals.
 • Disposar de factures o altres documents justificatius que donin validesa al Registre de Comercialització de productes vegetals.

ASSESSORAMENT EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

 • En el cas que l’explotació necessiti assessor en Gestió Integrada de Plagues, disposar del contracte de l’assessor i del document d’assessorament degudament complert i actualitzat.

 

EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES FITOSANITARIS

 • Disposar d’un lloc d’emmagatzematge de Productes Fitosanitaris que permeti que els productes fitosanitaris quedin tancats a tercers.
 • Disposar d’un magatzem amb obertures a l’exterior o amb sistemes d’extracció d’aire.
 • Disposar de mitjans per la recollida de vessaments accidentals.
 • Disposar d’un magatzem allunyat de masses d’aigües superficials o pous.
 • Assegurar-se que els Productes Fitosanitaris sempre es troben separats d’aliments per a consum humà o animal.
 • Disposar d’un contenidor per a envasos de Productes Fitosanitaris buits.
 • Disposar d’informació a la vista dels consells de seguretat i telèfons d’emergència.
 • Emmagatzemar els Productes Fitosanitaris en posició vertical.
 • Disposar només de Productes Fitosanitaris amb l’etiqueta original, íntegra i llegible.
 • Mantenir sempre els Productes Fitosanitaris oberts en els seus envasos originals.
 • Disposar només de Productes fitosanitaris inscrits al “Registro de Productos Fitosanitarios”.

EQUIPS D’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

 • Els equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) han d’estar degudament inscrits al ROMA.
 • Disposar d’un certificat d’inspecció favorable d’una ITEAF autoritzada per a cadascun dels EAPF inscrits.

Els incompliments que es detecten en el marc del Control Oficial d’Higiene i Productes Fitosanitaris en la producció primària poden comportar l’aplicació de mesures correctores i/o la incoació d’expedients sancionadors d’acord amb el que preveu la Llei 43/2002, de 20 de novembre de sanitat vegetal i la llei 17/2011 de seguretat alimentària i nutrició.


 

Lluís Vila Camps – Unitat de Sanitat Vegetal del DARP a Girona

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin