boto retorn a inici
MENÚ

COM INTERPRETAR LA NORMATIVA PEL QUE FA A LA FERTILITZACIÓ EN DOBLE COLLITA EN UN MATEIX ANY

Dimecres, 29 de juny 2022

En algunes zones de Catalunya és habitual realitzar doble cultiu en el mateix any com a estratègia per a maximitzar el rendiment d’una parcel·la. Aquesta pràctica requereix determinades condicions per poder dur-la a terme, com ara la disponibilitat d’aigua o unes condicions agroclimàtiques que ho permetin, entre altres, però també requereix planificar la seva fertilització en base a la normativa vigent.

Un dels principis a seguir, especialment a les zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats, és la fertilització equilibrada, en el sentit que la quantitat de nitrogen aplicat no superi les necessitats del cultiu i que aquest pugui absorbir. El nitrogen procedent de dejeccions ramaderes i d’altres fertilitzants orgànics, generalment no està tan ràpidament disponible per a les arrels dels cultius com sí que ho està normalment el dels fertilitzants minerals. El nitrogen orgànic ha de ser prèviament mineralitzat, i aquest lapse temporal incrementa el risc de pèrdues cap a les aigües. És per aquest motiu que la Directiva Nitrats (Directiva 91/676/CEE) limita les aportacions de dejeccions ramaderes en zones vulnerables a 170 kg N/ha i any.

Davant del fet que les rotacions de cultius a Catalunya no s’ajusten sempre exactament a un període de 12 mesos, i en base a les consideracions anteriors, a nivell operatiu es pot considerar que poden existir dues aplicacions de fertilitzants orgànics (incloent dejeccions ramaderes) de 170 kg N/ha distanciades menys de 12 mesos si es compleixen simultàniament tots els tres condicionants següents:

– Les dues aplicacions estan espaiades almenys 10 mesos.
– Les dues aplicacions es realitzen a cicles de cultiu diferents.
– Si es consideren 3 anys naturals consecutius qualssevol, la dosi total de fertilitzants orgànics no supera la mitjana de 170 kg N/ha i any. És a dir, dins de qualsevol període de 36 mesos consecutius, la dosi acumulada no supera 510 kg N/ha.

PER EXEMPLE…

En aquest calendari es poden veure diferents maneres de repartir la dosi de 170 kg N/ha i any en forma de fertilitzants orgànics per a una doble collita dins d’un mateix any:

Figura 1. Calendari de repartiment dels fertilitzants orgànics en diferents casuístiques de cultius i campanyes. (Elaboració pròpia)

1. Correcte perquè entre totes les aplicacions hi ha un espaiament mínim de 10 mesos i en cap any es supera els 170 kg N/ha, per tant, el còmput total dels 36 mesos tampoc supera els 510 kg N/ha.

2. Incorrecte perquè l’any 2022 supera els 170 kg N/ha i any i, per tant, el còmput total dels 36 mesos supera els 510 kg N/ha; i entre totes les aplicacions realitzades no hi ha l’espaiament mínim de 10 mesos.

RECORDA!
Pel que fa a les dosis de fertilitzants orgànics repartits en dos cultius, cal prioritzar sempre la major aportació al cultiu que es més productiu i que, per tant, tindrà unes majors necessitats en nutrients.

En el cas de produccions elevades, possiblement la dosi de 170 kg N/ha i any no serà suficient per a cobrir les necessitats de dos cultius en un mateix any, per tant, serà necessari complementar l’aportació de fertilitzants orgànics amb adob mineral. Sempre caldrà tenir en compte les extraccions dels cultius basades en la producció objectiu de la parcel·la i el millor moment d’aplicació en funció de l’adob aportat (en adobs amb un elevat contingut de nitrogen mineral l’aportació s’haurà de prioritzar, sempre que sigui possible, al moment de cobertora), per tal que l’aplicació sigui el màxim eficient possible.

Recordar que per dur a terme una fertilització raonada de qualsevol cultiu és molt recomanable establir un bon pla d’adobatge, ajustat a les necessitats del cultiu, de la parcel·la i de la campanya en curs. S’aconsella acompanyar aquest pla d’adobatge amb anàlisis de sòl i dels productes orgànics que s’apliquin.

Els productes orgànics, tant els sòlids com els líquids, a més a més de nitrogen també aporten fòsfor i potassi, entre altres nutrients essencials per als cultius. Cal tenir en compte la resta de nutrients a l’hora de dur a terme la fertilització d’una parcel·la.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Fitxa tècnica núm. 24. Quantitats màximes de nitrogen aplicables en zones vulnerables.
Fitxa tècnica núm. 25. Quantitats màximes de nitrogen aplicables en zones NO vulnerables
Fitxa tècnica núm. 22. Períodes d’aplicació de fertilitzants nitrogenats en Zones Vulnerables
Fitxa tècnica núm. 23. Períodes d’aplicació de fertilitzants nitrogenats en Zones NO Vulnerables

AUTORS

  • Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram