boto retorn a inici
MENÚ

ASSOCIACIÓ DE CULTIUS DE CEREALS I LLEGUMINOSES EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Dilluns, 18 de novembre 2019

Les associacions de cultius consisteixen en la sembra de dues o més espècies diferents en un mateix camp i moment, de forma que coincideixen durant un període significatiu del seu cicle de creixement. L’elecció de les espècies que configuren l’associació de cultius vindrà determinada per l’objectiu productiu que es persegueix: farratge, gra, adob verd o coberta temporal d’una espècie sobre l’altra.

La major part de les associacions practicades tradicionalment en conreus extensius ecològics de secà busquen l’obtenció de productes destinats a l’alimentació animal o bé per adob verd, com per exemple les barreges de veça i civada o de veça, pèsol i ordi, etc.

En funció de les condicions climàtiques i també del destí de les produccions, la sembra de les diferents espècies es pot realitzar de forma simultània o bé en fases diferents.

Les associacions més frequents combinen una o dues especies de cereals amb una o més lleguminoses, de manera que entre elles s’estableixen interaccions de complementarietat i competitivitat a l’hora d’explotar els recursos disponibles (aigua, llum, nutrients). Aquest tipus d’associació de cultius comporta un augment del rendiment del cereal, en comparació amb el seu cultiu pur, ja que les lleguminoses estableixen relacions simbiòtiques amb els microorganismes del sòl de la família dels rizobis, que són capaços de fixar el nitrogen atmosfèric a través dels nòduls radiculars, proporcionant al cereal una bona part dels seus requeriments de nitrogen. Aquest aspecte resulta especialment interessant en producció ecològica o de baixos insums, on la disponibilitat de nitrogen pot ser un factor limitant, junt amb una correcte gestió de plagues, malalties i males herbes.

  Font: El cultiu ecològic d’herbacis de secà. Fitxa tècnica PAE núm 16 (DARP).Pep Tusón

Des de fa uns anys, a França s’estan portant a terme diferents assaigs en producció ecològica sobre l’implantació d’associacions de blat, o altres cereals destinats a l’alimentació humana, amb lleguminoses, que són força prometedors.

En un viatge tècnic de conreus extensius ecològics a la Provença, organitzat l’any 2018 pel DARP, es van poder visitar uns assaigs realitzats per AGRIBIO 04 sobre associacions de blat tou ecològic amb favó o erb. En aquests assaigs s’han estat provant diferents dosis de sembra de blat i de la lleguminosa utilitzada, i també l’efecte de sembrar de forma intercalada una línia de favó o erbs cada dues o tres línies de blat, mesurant l’aport de nitrogen al conreu i el contingut de proteïnes del blat.

En aquests assaigs també s’estudiava el desherbatge mecàcnic dels cultius, així com la destrució dels favons i els erbs a la primavera, abans de la formació de la tavella, mitjançant l’ús d’una binadora guiada amb càmera i GPS. D’aquesta manera, es volia limitar la possible competència entre les dues espècies, principalment per l’aigua, i millorar, mitjançant la destrucció de la lleguminosa, la nutrició de nitrogen del cereal, assegurant el seu contingut proteic.

En producció ecològica, el desherbatge d’aquestes cobertes s’ha de gestionar per mitjans mecànics i, per tant, resulta especialment important el disseny de l’associació, així com les eines per al seu control.

Els resultats obtinguts en les associacions de blat d’hivern dur i favó han demostrat que el seus rendiments depenen, en gran mesura, de les densitats de les dues espècies en la barreja. En termes de rendiment, s’obté una millora de la qualitat del blat (més contingut de proteïnes), un augment del rendiment global del gra i la disminució de les males herbes, en comparació amb el cultiu pur de blat.

En resum, els possibles efectes de les associacions de cultius són:

Els cultius associats en producció ecològica sembla que pot ser una pràctica més atractiva i beneficiosa que els cultius purs. Tanmateix, també es tracta d’una tècnica complexa que caldrà acabar de posar a punt i desenvolupar.

ISIDRE MARTÍNEZ

Unitat de Producció Agrària Ecològica

DARP

NÚRIA ARMENGOL

Unitat de Producció Agrària Ecològica

DARP

AUTORS

  • Joan Serra

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram