boto retorn a inici
MENÚ

MESCLES DE PRODUCTES FITOSANITARIS EN CAMP

Dimecres, 25 de març 2020

Les mescles de productes fitosanitaris estan fins al moment permeses, sempre i quan l’autorització del producte fitosanitari a utilitzar no especifiqui que aquell producte fitosanitari no es pot barrejar amb cap altre. Les mescles que es realitzin han de seguir les recomanacions de la Guia de Bones Pràctiques de mescles al camp de productes fitosanitaris, publicada al web del MAPA https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiabuenaspracticasmezclasfinalcorregido_tcm30-57931.pdf També cal tenir sempre en compte les obligacions establertes en el Real Decret 1311/2012, que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris. 

La realització de mescles de productes fitosanitaris és una pràctica àmpliament utilitzada entre els agricultors de la major part dels sectors productius de Catalunya. En aquest sentit, les mescles en el camp permeten: 

 

Tot i que, de moment, les mescles de productes fitosanitaris poden estar permeses, cal respectar un seguit de bones pràctiques a l’hora de realitzar-les. Entre elles, cal: 

 

Taula 1. Ordre d’incorporació dels productes a la mescla segons criteris de solubilitat de les formulacions. 

Taula 2. Frases de risc d’acord amb el Real Decret 255/2003 (en castellà). 

Taula 3. Frases de risc d’acord amb el Reglament (CE) 1272/2008 (en castellà). 

Taula 4. Frases de risc d’acord amb l’Ordre PRE/3297/2004 (en castellà). 

Taula 5:  Frases de prudència (en castellà) 

P100 – Consells de prudència de caràcter GENERAL  

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños 

P103 Leer la etiqueta antes del uso 

P200 – Consells de prudència PREVENCIÓ 

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso 

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad 

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar 

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición 

P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/…/materiales combustibles 

P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles… 

P222 No dejar que entre en contacto con el aire 

P223 Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada 

P230 Mantener humedecido con… 

P231 Manipular en gas inerte 

P232 Proteger de la humedad 

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado 

P234 Conservar únicamente en el recipiente original 

P235 Mantener en lugar fresco 

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa 

P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia 

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación 

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización 

P271 Utiliza únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado 

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente  

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio 

… 

En general s’han de tenir en compte també les recomanacions següents: 

 

Cal tenir present que el producte resultant d’una mescla de diversos productes fitosanitaris no ha estat avaluat oficialment i no es pot assegurar que tingui el mateix nivell de toxicitat i d’exposició que els productes per separat. En aquest sentit, la realització de la mescla és responsabilitat de l’aplicador professional i s’han de prendre les màximes precaucions a l’hora de realitzar aquestes pràctiques agronòmiques, ja que poden haver problemes de fitotoxicitat, d’obturament de broquets, etc. 

LLUÍS VILA

DARP

MARINA JULIÀ

DARP

MARINA JULIÀ

DARP

AUTORS

  • Joan Serra

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram