boto retorn a inici
MENÚ

REGISTRE ELECTRÒNIC DE TRANSACCIONS I OPERACIONS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS (RETO): ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Dimecres, 28 de desembre 2022

El Registre Electrònic de Transaccions i Operacions (RETO) és una aplicació informàtica que permet gravar a les empreses del sector subministrador i a les empreses del sector tractaments totes les operacions que facin amb productes fitosanitaris: comercialització, importació, exportació, aplicacions, entre d’altres. A Catalunya, les empreses subministradores i les empreses de tractaments tenen un mes de termini per gravar a l’aplicació les diferents operacions que realitzin, i ho poden fer de forma manual, a través de serveis webs o bé fent càrregues massives amb arxius d’extensió csv.

Què és el Registre Electrònic de Transaccions i Operacions?

Des del 10 de novembre de 2021 és vigent el Reial Decret 285/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris. D’acord amb l’article 15 d’aquest Reial Decret, tots els operadors inscrits en els sectors subministrador i de tractaments fitosanitaris del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) han de portar un registre electrònic actualitzat de totes les operacions de comercialització, importació o exportació que facin. La finalitat d’aquest registre és garantir la traçabilitat de la cadena de subministrament dels productes fitosanitaris i, a fi que els operadors esmentats anteriorment puguin remetre les transaccions i operacions dutes a terme, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha creat una aplicació informàtica anomenada Registre Electrònic de Transaccions i Operacions (RETO).

Com registrar-se a l’aplicació

Les empreses que pertanyin al sector subministrador (fabricants, comerciants, distribuïdors, operadors logístics, importadors i exportadors) i al sector dels tractaments fitosanitaris, cal que es registrin

 a l’aplicació a través de l’enllaç següent: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/reto/.

Per donar-se d’alta a l’aplicació és imprescindible disposar de certificat digital vigent a nom de l’empresa a registrar, que ha d’estar prèviament donada d’alta al ROPO —les empreses inscrites en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPCAT) s’inscriuen automàticament al ROPO—. Cal tenir en compte que els certificats digitals personals no són vàlids.

Un cop s’ha registrat l’empresa, es podrà accedir a l’aplicació utilitzant el certificat digital o bé emprar un sistema d’usuari i contrasenya.

Les empreses poden donar d’alta a altres usuaris diferents als del certificat digital per gravar les transaccions a l’aplicació. Per fer-ho, han de clicar la casella Distinto usuario de entrada en RETO en el moment de registrar-se. D’aquesta manera, s’obrirà una nova pantalla en què caldrà introduir les dades del nou usuari.

A l’hora de registrar-se és important comprovar que el navegador estigui configurat correctament. Per aquest motiu, és recomanable consultar el manual que hi ha a la pàgina d’inici del registre a RETO.

Transaccions que han de gravar les empreses subministradores

Les empreses subministradores han de gravar tant les compres com les vendes de productes fitosanitaris a altres empreses subministradores, així com les devolucions i els moviments de productes fitosanitaris entre magatzems o establiments de la mateixa empresa.

Se seleccionarà l’opció Compra en España ENTRADA quan l’empresa subministradora rep productes fitosanitaris d’un establiment o magatzem de la pròpia empresa o bé d’una altra empresa subministradora. Aquesta opció també s’ha d’utilitzar en cas que una empresa subministradora rebi una devolució d’una altra empresa subministradora o hi hagi un desquadrament d’estoc positiu.

Se seleccionarà l’opció Compra en España SALIDA quan l’empresa subministradora retira producte fitosanitari per enviar-lo a un altre magatzem o establiment de la pròpia empresa o bé a una altra empresa subministradora. Aquesta operació també s’utilitzarà quan l’empresa subministradora hagi de tornar els productes fitosanitaris o hi hagi un desquadrament d’estoc negatiu.

En cas que l’empresa subministradora faci una venda de productes fitosanitaris a una empresa de tractaments o a un usuari final, la transacció s’haurà de gravar com a Venta en España. En aquesta operació s’ha habilitat l’opció Devolución perquè l’empresa subministradora notifiqui les devolucions de productes fitosanitaris per part d’una empresa de tractaments o un usuari final.

L’opció de Retirada por gestor de residuos s’haurà de fer servir quan es portin els productes fitosanitaris a un gestor de residus o s’hagi patit un robatori a l’establiment. En aquest últim cas, caldrà adjuntar la denúncia del robatori.

L’operació Importación no UE permet gravar les importacions de productes fitosanitaris procedents d’un tercer país fora de la Unió Europea, ja sigui per a vendre a Espanya o destinats a la investigació. També s’han de gravar les importacions a dins de la UE i les exportacions, a més de les importacions paral·leles.

L’operació Investigación es farà servir quan l’empresa subministradora entregui productes fitosanitaris a una empresa EOR.

Tipus d’operacions de les empreses subministradores a RETO en funció de l’acció que facin

Si l’empresa de subministraments disposa de diversos establiments, cadascun d’ells tindrà un codi ROPO, que serà el mateix que el codi ROPO associat a l’empresa, però amb un sufix: XXXXXXXXSS/XX. Per tant, sempre que hi hagi un canvi d’ubicació del producte fitosanitari caldrà registrar-ho a l’aplicació. Tot i així, si l’empresa únicament transporta la mercaderia d’un punt a un altre, sense emmagatzemar-la, no haurà de gravar aquesta operació a l’aplicació.

Les empreses subministradores que també siguin empreses de tractaments hauran de gravar a RETO les operacions que facin entre ambdues empreses. D’altra banda, les empreses que exporten o importen productes fitosanitaris hauran d’estar registrades a ROPO per a l’activitat d’importació/exportació a fi de poder realitzar aquesta activitat.

Transaccions que han de gravar les empreses de tractaments

Les empreses de tractaments són aquelles entitats o persones que fan tractaments fitosanitaris a tercers, ja sigui en l’àmbit agrari, jardineria o qualsevol altre sector. També es considera empresa de tractaments qui fa aplicacions fitosanitàries mitjançant equips o instal·lacions fixes.

Quan una empresa de tractaments compra productes fitosanitaris a una empresa subministradora, haurà de gravar aquesta transacció a l’aplicació com a Adquisición. En aquesta operació s’ha habilitat l’opció Devolución perquè l’empresa de tractaments notifiqui la devolució de productes fitosanitaris a una empresa subministradora.

Les aplicacions d’un producte es gravaran com a Aplicación, ja siguin fitosanitaris comprats per l’empresa de tractaments o els entregats pel propi client. A l’apartat en què s’indiquen les dades del producte fitosanitari aplicat, s’ha d’especificar la quantitat aplicada, no la quantitat total del producte adquirit.

Si l’empresa de tractaments ha d’entregar producte fitosanitari a un gestor de residus o bé ha patit un robatori, haurà de gravar la transacció com a Retirada por gestor de residuos.

Tipus d’operacions de les empreses de tractaments a RETO en funció de l’acció que facin

Modalitats de càrrega de dades a RETO

Els usuaris de l’aplicació tenen tres modalitats de càrrega de dades a RETO: manualment, mitjançant serveis web o a través d’arxius amb l’extensió csv. Aquesta última modalitat permet fer càrregues massives de transaccions, però cada arxiu que es generi conté les operacions efectuades d’un únic operador; és a dir, una empresa de subministraments que ha venut fitosanitaris a deu clients en un mateix dia, haurà de generar deu arxius diferents, un per cada client. A més, aquests arxius han de complir una sèrie de requisits a fi de poder carregar-los correctament a l’aplicació. En cas que es vulgui utilitzar aquesta modalitat de càrrega de dades, es recomana consultar el manual de disseny de registres que hi ha a l’apartat Documentación de l’aplicació. En aquest apartat també es poden consultar altres manuals amb instruccions sobre el funcionament de RETO.

Altres aspectes a tenir en compte

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, només les empreses del sector subministrador i del sector tractaments han de gravar a RETO les operacions que facin amb productes fitosanitaris; els usuaris finals no han d’utilitzar aquesta aplicació.

Totes les transaccions s’han de gravar el mateix dia que s’efectuen. Tot i així, les Comunitats Autònomes poden donar un termini d’un mes perquè les empreses introdueixin les operacions a l’aplicació, com és el cas de Catalunya. Les empreses també disposen d’un mes per a modificar o eliminar una determinada transacció.

A RETO només s’han de registrar les operacions que es facin amb productes fitosanitaris; en queden exemptes les que es facin amb determinats mitjans de defensa fitosanitària (DMDF). Sí que s’han de registrar a l’aplicació les operacions que es facin amb trampes que contenen productes fitosanitaris.

Cal destacar que hi ha productes fitosanitaris que tenen denominacions comunes, això significa que el producte té un nom oficial i un altre nom amb una segona marca autoritzada. En aquests casos cal indicar a RETO que el producte fitosanitari és una denominació comuna, i introduir el número de registre i el nom.


AUTORS

  • SERVEI DE SANITAT VEGETAL A GIRONA

    Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram