Cada cop més s’utilitza en el desherbatge del cereal la matèria activa prosulfocarb, pel seu bon control de margall (Loliumsp.) resistent a altres herbidides. En alguns països d’Europa i algunes comunitats d’Espanya s’estan aprovant normatives per evitar alguns problemes originats per la seva aplicació.

El prosulfocarb pot provocar problemes en altres cultius, principalment deguts a la deriva durant la seva aplicació. Això pot comportar la presència de residus en alguns cultius d’hortalisses, fruits (pomes, olives, etc.) o altres que el període de recol·lecció sigui pròxim al d’aplicació del producte.

Per evitar aquests problemes i potenciar la bona eficàcia d’aquest producte us recomanem les següents accions:

Quan s’ha d’aplicar el producte?

  • Amb humitats altes al sòl i períodes de pluja abans o després del tractament.
  • Amb una velocitat del vent inferior a 6 km/h o 2 m/s
  • Amb humitats relatives de l’aire superiors al 70%
  • Amb temperatures inferiors a 20ºC
  • No tractar quan els cultius veïns estan propers a la recol·lecció, en particular els fruiters, les oliveres o algunes hortalisses. Es recomanable no realitzar l’aplicació a menys de 100 – 500 m en aquestes situacions. Aquesta separació pot disminuir depenent de les mesures antideriva que s’utilitzin.

Com s’ha d’aplicar el producte?

Reduir el risc de deriva:

•No aplicar amb broquets de gota fina. 

•Utilitzar broquets antideriva, que resulten igualment eficaços i redueixen fins el 90% de la deriva. 

•Respectar l’altura òptima de la barra de tractament (<50 cm). 

•Aplicar amb velocitat menor de 16 km/h, essent de 6 a 8 km/h la velocitat òptima. 

•No es necessària una gran quantitat de brou (<150 l/ha).

Preparació del terreny:

•La presència de rostoll o palla en disminueix l’eficàcia.

•S’ha de deixar el sòl correctament anivellat i sense massa terrossos. 

Altres recomanacions:

•Respectar les bandes de seguretat de l’etiqueta de cada producte per cultius veïns i cursos d’aigua.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin