boto retorn a inici
MENÚ

APROVAT EL NOU DECRET DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DEJECCIONS RAMADERES. QUÈ HAS DE SABER ? 

Dilluns, 15 de juliol 2019

Nou DECRET 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats de fonts agràries.

El 05/07/2019 es va aprovar el nou decret 153/2019 sobre la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, amb importants canvis que afecten tant a ramaders com a agricultors. Aquest decret entra en vigor 20 dies després de la seva aprovació (25/07/2019).

En el següent article el que es pretén és fer una breu pinzellada dels punts que s’han considerat més rellevants, principalment des de la perspectiva de l’agricultor.

OBILGATORIETAT DE L’ÚS DE GPS

És obligatori l’ús  de GPS per a tots els equips d’aplicació de dejeccions (cisternes i escampa fems) en els supòsits següents:

Els equips de transport de dejeccions (fems, purins, gallinassa…) han d’anar equipats amb un GPS, que permeti transmetre les dades  telemàticament i en temps real al departament competent. A la taula es detallen els diferents supòsits i períodes d’entrada en vigor.

Son exemptes :

EQUIPS D’APLICACIÓ DE PURINS

Canvis destacables en els equips d’aplicació de purins

A continuació es detallen l’entrada en vigor de la prohibició del vano i l’obligació de l’ús del conductímetre.  

 
LLIBRE DE GESTIÓ DE FERTILITZANTS NITROGENATS PER EXPLOTACIONS RAMADERES I AGRÍCOLES

El llibre de gestió de fertilitzants nitrogenats consisteix en el recull de les actuacions que es realitzen en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la resta de fertilitzants nitrogenats. Aquest ha d’estar a disposició de l’administració i actualitzat dins els 7 dies següents a les aplicacions.

La novetat en el nou decret efecte sobretot als agricultors, ja que és redueix el nombre mínim d’hectàrees a partir de les quals s’està obligat a portar el llibre de fertilitzants nitrogenats.

Obligació de portar el llibre:

Entrada en vigor : A partir de 1 de Setembre de 2019, totes aquelles explotacions que no ho havíem de fer fins ara, hauran de començar a anotar les aplicacions de fertilitzants en el llibre de gestió.

DECLARACIÓ ANUAL

Una novetat important del decret es que tothom qui esta obligat a portar el llibre de fertilitzants  haurà de presentar l’últim trimestre de l’any, una declaració on hi constin totes les aplicacions de fertilitzants (orgànics i minerals) que s’han realitzat.

La declaració ha de contenir les dades referents a les aplicacions dins el període entre 1 de setembre de l’any anterior a 31 d’Agost de l’any vigent.

L’últim trimestre de l’any 2019 l’han de presentar els ramaders i/o agricultors que segons l’antic decret, estaven obligats a portar llibre de dejeccions i/o fertilitzants nitrogenats.

A partir de l’últim trimestre de 2020, també l’hauran de presentar tots aquells qui amb el nou decret tenen l’obligació d’anotar les aplicacions en un llibre de gestió, això és titulars d’explotacions agrícoles amb més de 4 ha en secà o 3 ha en regadiu, etc.

Aquesta declaració s’haurà de fer cada any de forma telemàtica.

PERÍODES D’APLICACIÓ D’ADOB

En el decret, es defineixen uns períodes de l’any en què NO es poden fer aplicacions de fertilitzants de cap tipus en zones vulnerables i com a novetat també afectaran a les zones NO vulnerables. Aquests períodes, varien en funció del tipus d’adob (fem, purí, adob inorgànic…) que s’aplica i del cultiu implantat o que s’hi vol implantar.

En el quadres següents es posen alguns exemples dels períodes en que no es poden aplicar fertilitzants:

 
PER SABER-NE MÉS

> Preguntes més freqüents

> DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

GERARD GUMMÀ

Glumaagro Assessorament Agrícola

CARLES MALLOL

Glumaagro Assessorament Agrícola

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram