boto retorn a inici
MENÚ

PASSARIES LA INSPECCIÓ DEL TEU EQUIP DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS ?

Dilluns, 20 de gener 2020

Una eina important per garantir el correcte manteniment dels equips són els programes d’inspeccions d’equips en ús. La inspecció, realitzada sempre per personal acreditat, visualitza l’estat general dels equips amb comprovacions o mesures en alguns dels seus components. Els resultats obtinguts d’aquesta inspecció serviran tant per diagnosticar l’estat de la màquina, com per donar la suficient informació per tal d’aconseguir el seu correcte funcionalment.

L’objectiu del següent article és tenir coneixença de les principals mesures que es realitzen; així com quins són els elements avaluats visualment durant la inspecció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

1- Principals mesures en les inspeccions de l’equip de tractaments

MANÒMETRE

Es comprovarà que les divisions de l’escala del manòmetre analògic s’ajustin, com a mínim, al rang de pressions de treball de la màquina:

L’error en la precisió del manòmetre serà com a màxim de ± 0,2 bar per a pressions de treball entre 1 i 2 bar i, com màxim, d’un 10% del valor mesurat per a pressions superiors a 2 bar. La mesura es realitzarà en la mateixa màquina o en un banc de contrastació i pot fer-se tant manual com automàticament.

DISTRIBUCIÓ DE LA POLVORITZACIÓ

Es determinarà mesurant el cabal de cada un dels broquets de la màquina.

La mesura del cabal dels broquets es pot fer amb els broquets muntats sobre la mateixa màquina o bé, un cop desmuntats, en un banc de mesura. El criteri d’acceptació està en una variació inferior al 10% del valor del cabal nominal.

EQUILIBRI DE PRESSIONS

Es mesurarà la pèrdua de pressions entre el lloc de lectura de pressió de la màquina i cada un dels sectors de la barra de broquets. La diferència de pressions no ha de superar més d’un 10% de la lectura del manòmetre.

 

2- Comprovacions visuals més destacades que es porten a terme en les inspeccions de l’equip de tractament

PROTECCIÓ I SEGURETAT

BOMBA

AGITACIÓ

DIPÒSIT

MANÒMETRE

REGULADOR I DISTRIBUCIÓ

CONDUCCIONS

FILTRES

BROQUETS

BARRA

3- Conclusions

La necessitat de realitzar inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació està justificada per la constatació de l’existència d’un percentatge elevat d’equips que presenten problemes tècnics i disfuncions. A més, el funcionament defectuós dels equips suposa un increment dels costos de l’aplicació i un major risc de contaminació ambiental.

Foto portada: Unitat mòbil d’inspecció (foto: Àngel Bustos)

Els equips d’aplicació amb defectes detectats durant la inspecció s’aproximen al 40% del total inspeccionat. Els defectes més habituals en els polvoritzadors per als conreus extensius tenen relació amb les proteccions de seguretat, l’estat del manòmetre i els filtres. Per tant, la realització de les inspeccions és important per l’efecte positiu que tenen en la millora de l’estat de les màquines.

AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram