boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA

Dijous, 28 de juliol 2022

La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Les dues darreres campanyes s’ha avaluat a l’interior de Girona la varietat alt oleica V 316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament inferior a moltes colzes convencionals, un cicle precoç a mitjà, una altura de la planta baixa a mitjana i un contingut en oli alt.

Les colzes alt oleiques permeten obtenir un oli amb un perfil d’àcids grassos que destaca pel seu major contingut en àcid oleic, proper al 77%, en contraposició al 61% dels híbrids d’aquesta espècie convencionals. Pel contrari, mostren un menor contingut en els àcids grassos linoleic, linolènic i saturats. Aquesta característica les fa més aptes per a determinats usos (fregir, etc.).

Durant les campanyes 2020-2021 i 2021-2022 s’ha avaluat l’adaptació de la varietat alt oleica VH 316 OL a les comarques interiors de Girona. A la Taula 1 es mostren els índexs productius plurianuals mitjans, respecte el testimoni ES IMPERIO, dels híbrids convencionals ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI i l’alt oleic V316 OL. Malgrat que les diferències de producció no han estat significatives entre varietats, els resultats suggereixen que la colza alt oleica VH 316 OL ha mostrat un potencial de producció lleugerament menor que els híbrids convencionals de referència.

Taula 1. Índexs productius plurianuals, respecte el testimoni ES IMPERIO, dels híbrids de colza convencionals (ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleic V 316 OL de varietats de colza d’hivern assajades a l’Interior de Girona, les campanyes 2021 i 2022.

La varietat alt oleica V 316 OL ha presentat un cicle més aviat precoç, amb una data d’inici de la floració uns dies abans del testimoni de referència ES IMPERIO (Figura 1).

El contingut en greix del gra de la varietat alt oleica V 316 OL ha estat alt, similar a HILLICO, que ha estat l’híbrid convencional que ha donat els valors més elevats (Figura 2).

V 316 OL ha presentat una altura de la planta més aviat baixa (Taula 2), inferior a les varietats de colza convencionals amb les que s’ha comparat.

La varietat alt oleica V 316 OL ha presentat un cicle més aviat precoç, amb una data d’inici de la floració uns dies abans del testimoni de referència ES IMPERIO (Figura 1).

El contingut en greix del gra de la varietat alt oleica V 316 OL ha estat alt, similar a HILLICO, que ha estat l’híbrid convencional que ha donat els valors més elevats (Figura 2).

V 316 OL ha presentat una altura de la planta més aviat baixa (Taula 2), inferior a les varietats de colza convencionals amb les que s’ha comparat.

Figura 1. Inici de la floració respecte el testimoni ES IMPERIO de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleica V 316 OL, assajades a l’Interior de Girona, durant les campanyes 2021 i 2022.
Figura 2. Contingut en greix de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleica V 316 OL, assajades a l’Interior de Girona, durant les campanyes 2021 i 2022.
Taula 2. Classificació de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleica V 316 OL.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram