boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT TOU EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Dimarts, 28 de novembre 2023

El material vegetal de blat tou s’ha assajat en producció ecològica a la zona de l’interior de Girona. En quatre anys d’assaig, destaquen el rendiments dels blats ARTUR NICK, RGT TOCAYO, NOGAL, VALBONA i BASILIO. En tres anys destaca el bon comportament d’RGT QUIRIKO i en dos LG ANCIA. Les varietats que han presentat una major capacitat per competir amb la flora adventícia gràcies a una elevada alçada i capacitat de cobrir el sòl durant l’afillament han estat FLORENCE AURORA, MONTJUIC i XEIXA. FLORENCE AUORA és el genotip que ha presentat una data d’espigat més precoç i un pes de mil grans més elevat. MONTJUIC i XEIXA han mostrat el major contingut en proteïna. MONTJUIC també ha estat el blat que ha presentat una major sensibilitat a l’ajagut.

En quatre anys d’assaigs, no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats a l’interior de Girona (Figura 1). No obstant això, han destacat amb els rendiments més elevats ARTUR NICK, RGT TOCAYO, NOGAL, VALBONA i BASILIO.
En tres anys s’han obtingut diferències significatives de producció entre els blats assajats, destacant també l’elevat rendiment d’RGT QUIRIKO. En dos anys, s’han observat diferències significatives entre els rendiments, destacant LG ANCIA, LG MERCURIUS, SANTAELLA, MONTEMAYOR, RGT STYVAR i LG RUFO, amb valors per sobre de la mitjana dels testimonis.
A la Figura 1 no es mostren les produccions de les varietats FILON, CHAMBO i RGT MIMATEO degut a que en la campanya 2022-2023 s’han hagut d’anular per una gran afectació de danys de senglar. Cal remarcar que aquestes 3 varietats presenten una espiga sense arestes. Per altra banda, tampoc no es mostren els resultats de XEIXA, degut a que en la campanya 2021-2022 es van anular per l’elevada infestació de carbó (Tilletia caries), fet que va provocar una disminució notable del seu rendiment.

Figura 1. Producció de les varietats de blat tou assajades en producció ecològica a la zona de Girona interior les darreres campanyes

En producció ecològica de cereal d’hivern tenen una major importància l’altura de la planta i la capacitat de cobrir el sòl als primers estadis, ja que  condicionen la capacitat del cultiu per competir amb les plantes adventícies. A la Figura 2 es mostren el resultat d’aquests dos paràmetres juntament amb el grau d’infestació per flora adventícia de les varietats assajades les darreres dues campanyes. Han destacat per presentar tant una elevada alçada com una elevada capacitat de cobrir el sòl els blats FLORENCE AURORA, MONTJUIC i XEIXA, mentre que FILON, BASILIO i CHAMBO han estat entre els que han presentat uns valors inferiors per aquests dos paràmetres.

Figura 2. Alçada i cobertura vegetal de les varietats de blat tou assajades a la zona de Girona Interior les campanyes 2021-2022 i 2022-2023.

Tal com es pot observar a la figura 3, els genotips que han presentat una data d’espigat més precoç han estat FLORENCE AURORA, ARTUR NICK, RGT TOCAYO i VALBONA mentre que el que l’ha mostrat més tardana ha estat XEIXA. S’observa que en general les varietats que presenten una data d’espigat més precoç són de tipus primavera mentre que les més tardanes són més hivernals.

Figura 3. Data d’espigat respecte els testimonis NOGAL i REBELDE de les varietats de blat tou assajades a la zona de Girona interior les campanyes 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023. En coloració groc s’indiquen les varietats de primavera i en color marró les d’hivern.

La varietat que ha presentat un pes de mil grans més elevat ha estat FLORENCE AURORA, mentre que REBELDE és la que l’ha presentat més baix en les tres darreres campanyes.

Figura 4. Pes de mil grans de les varietats de blat tou assajades a la zona de Girona interior les campanyes 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

Els blats que han presentat un contingut més elevat de proteïna han estat MONTJUIC, XEIXA, REBELDE, FLORENCE AURORA i VALBONA, mentre que FILON i RGT TOCAYO són els que han presentat un contingut menor.  

Figura 5. Contingut en proteïna de les varietats de blat tou assajades a la zona de Girona interior les campanyes 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

Els genotips que han presentat una major incidència d’ajagut han estat MONTJUIC, FLORENCE AURORA i ARTUR NICK. Per contra FILON i RGT QUIRIKO han estat els que han mostrat una menor sensibilitat a aquest accident.

Figura 6. Ajagut de les varietats de blat tou assajades a la zona de Girona interior les campanyes 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha Borrell

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram