boto retorn a inici
MENÚ

L’AGRICULTURA DEL CARBONI. INICIATIVA PER AUGMENTAR ELS ESTOCS DE CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS

Dimecres, 28 de febrer 2024

L’agricultura del carboni fa referència a totes aquelles pràctiques agrícoles destinades a augmentar els estocs de carboni al sòl i a mitigar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que poden produir les explotacions agrícoles.

Tota forma de vida a la Terra està composada de carboni (C). Així doncs, tots els éssers vius tenen C, però trobem aquest element a l’atmosfera, en forma de gasos com el CO2, als oceans, en forma de plàncton o altres formes de vida, però també als sòls. Malgrat que el C no és un problema en sí mateix, es tracta d’una qüestió de balanços, de tal manera que s’ha trencat l’equilibri  amb l’extracció de C fòssil i la seua emissió a l’atmosfera. Per restablir l’equilibri, caldrà treballar per reduir les emissions i emmagatzemar, és a dir, segrestar, el màxim C possible, per exemple als sòls agrícoles.

En aquest sentit, hi ha diverses opcions que ajudarien a complir aquests objectius:

Cal tenir en compte que disposar de sòls agrícoles amb un elevat contingut de matèria orgànica (és a dir C orgànic) té avantatges agronòmics que ajuden a millorar la seua fertilitat.

Per tot això, la mesura del C orgànic dels sòls agrícoles és una eina clau per saber on estem i cap a on volem anar.

Tot i que la gestió del sòl és generalment realitzada a nivell de finca de manera puntual, els seus efectes col·laterals van més enllà i s’estenen a àmplies zones degut a l’estret lligam existent entre sòl, aigua, aire i biota. Així doncs, les bones pràctiques agràries lligades al maneig del sòl han d’anar encaminades a reduir fenòmens com l’erosió, l’escolament i la lixiviació, afavorir la vida de flora, fauna i microorganismes i mantenir o augmentar el reservori de carboni, sempre mantenint la seva fertilitat i productivitat. En aquest sentit, l’agricultura del carboni té una doble vessant: millorar la salut dels sòls i capturar  carboni orgànic al sòl contribuint així en la mitigació del canvi climàtic.

Reflexions finals


AUTORS

  • Juanjo Ramon Quixal

    Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DARP

  • Núria Canut

    Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DARP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram