boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS PRELIMINARS D’EXPERIMENTACIÓ EN VARIETATS D’ALFALS

Dimarts, 26 de març 2024

Resultats de les comarques del Segrià i Urgell de la Campanya 2022 i 2023. Després dels 2 primers any d’assaig hi ha un conjunt ampli de varietats que han mostrat bon comportament productiu, encapçalades per les varietats RADIA, GEA, PR58N57, CAMPERA PR57Q53, LZ MX 01, AVIA, EMILIANA, ALFAMED, TEQULA  entre d’altres. Hem de tenir en compte que els resultats de 2 anys d’assaig no són suficients per mostrar el comportament d’una varietat en una zona concreta, però especialment en alfals, on la persistència del cultiu és un factor clau, el tercer i un possible 4art any d’explotació determinaran el comportament productiu final de cada varietat.

INTRODUCCIÓ

La realització d’aquets assaigs ha estat possible gràcies al Grup operatiu GO ALfalsCAT. Millora de la viabilitat agronòmica de la producció d’alfals (Medicago sativa L.) per a farratge a Catalunya. Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

En un cultiu com l’alfals amb 6 o 7 dalls per campanya i amb una durada mínima de 3 o 4 anys en explotació, l’experimentació és complexa degut a la multituds d’accidents que poden concórrer durant els 4 anys d’assaig.

Taula 1. Material vegetal establert als assaigs d’avaluació de veritats d’alfals. Sembra Campanya 2022. Localitats de Sucs (el Segrià) i el Tarròs (Tornabous).

FACTORS A TENIR EN COMPTE PER L’ELECCIÓ DE LA VARIETAT EN ALFALS

CLASSIFICACIÓ DE LES VARIETATS

Segons les seves característiques dins les varietats d’alfals podríem fer diverses classificacions. El paràmetre més important que ens pot donar informació inicial sobre l’adaptació d’una varietat a les nostres zones productives és  la dormància o repòs hivernal, segons una escala del 1 al 11 (Fall Dormancy Rating) FD, les varietats amb un 1 en aquesta escala, serien les que tindrien un repòs hivernal més llarg.

D’aquesta forma les varietats les classificaríem en 3 grans grups:

Alfals africà-californià: No presenten parada hivernal, 10-12 dalls/any. Sensibles al fred.

Alfals flamencs: Llarga parada hivernal, 3-4 dalls/any. Resistents al fred.

Alfals intermedis. Parada hivernal curta, 5-7 dalls/any. Son les més adaptades a les nostres zones de cultiu.

La informació dels materials d’origen o parentals de cada varietat també ens pot donar informació preliminar sobre la possible adaptació d’una varietat a una zona concreta.

En la Taula 1 es pot veure la dormàcia i origen de cada varietat assajada en les dues localitat d’assaig.

PRODUCCIÓ EN REG PER ASPERSSIÓ (el Segrià)

A la taula 2 es mostren els resultats de l’assaig de Sucs (el Segrià) del primer any d’explotació (campanya 2022) i amb sembra a la primavera de la mateixa campanya. En els anàlisis estadístics d’aquesta campanya no s’han tingut en compte els resultats del segon i tercer dall degut a problemes amb el reg de l’assaig, assenyalats a la figura 1 en vermell.

Taula 2. Anàlisi de la producció. Rendiments mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer, quart i  cinquè dall. Sucs campanya 2022.
Figura 1. Rendiments mitjans per dall. Primer, segon, tercer, quart i  cinquè dall. Sucs campanya 2022.

En la taula 3 es mostren els resultats de l’assaig de Sucs (el Segrià) del segon any d’explotació (campanya 2023).

Taula 3. Anàlisi de la producció. Rendiments mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè dall. Sucs campanya 2023.
Figura 2. Rendiments mitjans per dall. Primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè dall. Sucs campanya 2023.
Taula 4. Anàlisi de la producció. Rendiments mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. 3 dalls Campanya 2022 i 7 dalls campanya 2023. Sucs
Figura 3. Rendiments mitjans per any. Variació segons es compti o no el 2n i 3r dall del 2022. Sucs campanya 2022 i 2023.

A la taula 4 es presenten els resultats de la suma dels 2 anys d’assaig a la localitat de Sucs, 2022 i 2023. En la figura 3 es pot veure la producció per campanyes segons si es compten els 2 dalls anul·lats per problemes de reg el primer any o no. Hem de tenir en compte que n sembres de primavera, la producció del primer any serà menor per la implantació inicial de l’alfals, si fem una sembra de tardor el primer any serà d’explotació complerta amb produccions més altes.

QUALITAT DEL FARRATGE EN REG PER ASPERSSIÓ (el Segrià)

A la taula 5 es mostren els resultats de qualitat del gra de les varietats assajades la campanya 2022. La mitjana de l’assaig pel que fa al contingut de proteïna del farratge ha estat del 19,9%.

Taula 5. Anàlisi del contingut de proteïna del farratge (% s.s.s.). Continguts de proteïna mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer, quart i  cinquè dall. Sucs campanya 2022.
Taula 6. Anàlisi del contingut de proteïna del farratge (% s.s.s.). Continguts de proteïna mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè dall. Sucs campanya 2023.

A la taula 6 es mostra el contingut de proteïna del farratge durant els dalls del segon any d’explotació (2023), podem veure que el primer dall va presentar un contingut de proteïna del 22,1% superior a la resta de dalls, amb una mitjana durant tota la campanya del 17,5%.

PRODUCCIÓ EN REG PER INUNDACIÓ (l’Urgell)

A la taula 7 es mostra la producció de farratge en matèria seca en aquesta localitat durant el primer any d’explotació.

Taula 7. Anàlisi de la producció. Rendiments mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer, segon i tercer dall. El Tarròs campanya 2022.

En la figura 4 es pot veure la mitjana de la producció de cada dall en el conjunt de varietats de l’assaig durant la campanya 2022. La implantació inicial de l’assaig en reg per inundació va ser més lenta que en el cas de l’assaig en reg per aspersió.

Figura 4. Rendiments mitjans per dall. Primer, segon i tercer dall. El Tarròs campanya 2022.
Taula 8. Anàlisi de la producció. Rendiments mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer dall. El Tarròs campanya 2023.
Figura 5. Rendiments mitjans per dall. Primer, segon i tercer dall. El Tarròs campanya 2023.

Durant el segon any d’explotació de l’assaig del Tarròs no es va poder aplicar cap reg a l’assaig degut a les restriccions de reg al Canal d’Urgell degudes a la sequera de la campanya 2023. Només es va poder realitzar un primer dall i dos dalls més de neteja assenyalats en vermell a la Figura 5.

QUALITAT DEL FARRATGE EN REG PER INUNDACIÓ (l’Urgell)

Taula 9. Anàlisi del contingut de proteïna del farratge (% s.s.s.). Continguts de proteïna mitjans per tractament, índex sobre tractament testimonio (T) y test de separació de mitjanes. Primer, segon i tercer dall. El tarròs campanya 2022.

La mitjana del contingut de proteïna a l’assaig del Tarròs durant la campanya 2022 va ser del 18,1%.


AUTORS

  • Josep Anton Betbesé

  • Aitor Melero

  • Ezequiel Arqué

  • Teresa Font

  • Jordi Santolino

  • Andrea López

  • Galotta Maria Florencia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram