El blat de moro modificat genèticament es cultiva a Catalunya des del 1998 i actualment ocupa una superfície de més del 50% del total. Cal conèixer les condicions i les obligacions normatives que s’han de complir per produir-lo i les bones pràctiques que s’han de seguir per tal de conservar l’efectivitat d’aquesta tecnologia i permetre una bona convivència d’aquest cultiu al territori.

Quins cultius OMG es poden fer a Catalunya?

Actualment, l’únic organisme modificat genèticament (OMG) autoritzat pel seu cultiu a la Unió Europea és el blat de moro modificat genèticament que conté la  modificació genètica MON810, la qual li confereix resistència a certs lepidòpters (“taladres” o barrinadors Sesamia nonagrioides Lef. i Ostrinia nubilalis), també conegut com a blat de moro Bt.

A Catalunya es permet el cultiu de les diferents varietats comercials de llavor del blat de moro amb aquesta modificació concreta, que comercialitzen les empreses productores i distribuïdores, un cop inscrites als Registres oficials de llavor.

Existeixen restriccions en el cultiu d’OMG?

En general, les varietats de blat de moro modificat genèticament que continguin únicament la modificació MON810, ja autoritzada, es poden cultivar en les mateixes condicions que el blat de moro convencional.

No obstant això, existeixen les següents restriccions:

 • Frontera amb França: s’ha d’establir una distància d’aïllament de 20 metres respecte a la frontera amb França on no es pot sembrar OMG, incloent les possibles zones refugi o barrera que poguessin establir-se a la mateixa parcel·la que el blat de moro modificat genèticament.
 • Assajos de camp amb nous OMG: s’ha de sol·licitar una autorització a l’administració per poder fer assajos de camp amb nous OMG de qualsevol espècie o varietat diferent de l’autoritzat per al cultiu.
Quines són les obligacions administratives a complir quan es cultiva blat de moro modificat genèticament?

Els titulars de les explotacions que produeixen blat de moro modificat genèticament autoritzat per al cultiu a Catalunya tenen les següents obligacions:

 • Declaració del cultiu en la DUN: s’ha de fer la Declaració Única Agrària i s’hi han de declarar la totalitat de recintes destinats al cultiu de blat de moro modificat genèticament tant de primera com de segona collita.

 

 • Compliment de traçabilitat:
  • Conservar documents, durant 5 anys, de qualsevol transacció amb aquest tipus de material vegetal (compra, venda o qualsevol tipus d’entrega o intercanvi). En aquesta documentació hi ha de constar específicament la següent informació:
   • el nom de l’operador anterior (origen de la llavor) o posterior (destí del material recol·lectat)
   • que el producte és modificat genèticament
   • l’identificador únic: per al blat de moro MON810 és: MON-ØØ81Ø-6
 • Informar el següent operador a qui se li lliuri el material recol·lectat de que aquest és OMG: per tal de que pugui aplicar correctament les mesures de traçabilitat i etiquetatge que li corresponguin. Aquesta transmissió d’informació ha quedar reflectida a la documentació de la transacció que s’haurà conservar com a justificant.
Bones Pràctiques del cultiu del blat de moro modificat genèticament

Al respecte del cultiu de blat de moro modificat genèticament (MG) es recomana l’aplicació de les bones pràctiques presentades per l’Associació Nacional d’Obtentors Vegetals (ANOVE) en la guia de bones pràctiques per al cultiu del blat de moro modificat genèticament (MG) que ha elaborat i difós entre el sector, en forma de tríptic, per beneficiar el manteniment sostenible del medi i respectar la convivència dels cultius al territori. En referència a aquestes bones pràctiques, podem destacar:

 • Zones Refugis: l’aplicació de zones refugi permet la prevenció en l’aparició de resistències en plagues de barrinador derivada de l’ús continuat d’aquest cultiu i el manteniment de l’efectivitat de les varietats OMG en camp.
 • Mesures de Coexistència: l’aplicació de mesures per garantir la coexistència permet evitar el creuament pol·línic i la barreja de llavor o gra entre varietats modificades genèticament, convencionals o ecològiques i garantir les produccions dels diferents productes d’una forma correcta i efectiva.
Controls de l’Administració

L’administració de la Generalitat de Catalunya vetlla per garantir el compliment de les obligacions relacionades amb el cultiu d’OMG en el territori. Més concretament, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha establert i executa els següents plans de vigilància i control:

 • Pla de Vigilància i Control dels organismes modificats genèticament (OMG) en lots de llavor comercial: per tal de controlar el compliment de les obligacions les empreses productores i comercialitzadores de llavor de blat de moro, colza, soja i cotó a Catalunya.
 • Pla de Vigilància i Control dels alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercial d’organismes vegetals modificats genèticament a Catalunya: per tal de controlar assajos de camp amb nous OMG no comercials.

 • Pla de Vigilància i Control del cultiu comercial d’OMG a Catalunya: per tal de controlar el compliment de les obligacions dels titulars d’explotacions que produeixin blat de moro modificat genèticament comercial.
Conseqüències dels incompliments de les obligacions

Els incompliments de les obligacions establertes per normativa pel cultiu d’OMG poden incórrer en infraccions. Els diferents tipus d’actuacions que es poden posar en marxa com a conseqüència de la detecció d’un incompliment són:

 • Acció informativa: posar a disposició de l’agricultor tota la informació necessària perquè aquest conegui totes les obligacions que ha de complir en l’àmbit del cultiu d’OMG.
 • Mesures correctores i seguiment: instar el titular de l’explotació a esmenar els defectes detectats en un termini de temps raonable, havent d’aportar a l’autoritat competent la documentació que ho justifiqui de seguiment del compliment detectat.
 • Penalitzacions per condicionalitat lligats als ajuts: quan en el marc dels controls es detecti un incompliment que afecti a la condicionalitat.

Sancions: en aquells casos tipificats com a infracció en la legislació d’OMG

Normativa relacionada

Decret 62/2015, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen mesures per a l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament (DOGC Núm. 6862 – pàg. 1 – 30.4.2015).

Ordre APA/1083/2018, de 8 d’octubre, per la qual es dicten mesures per evitar la contaminació transfronterera derivada del cultiu de blat de moro modificat genèticament vers els estats membres veïns en els quals estigui prohibit el cultiu d’aquests organismes modificats genèticament (BOE Núm. 252 – Sec I Pàg. 100868 – 18.10.2018).

Reglament CE 1830/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’OMG, i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, i pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE (DOUE L268/24 – 18.10.2003).

Per mes informació

Sonia Gómez Galera

Servei d’Ordenació Agrícola

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin