boto retorn a inici
MENÚ

LA IMPORTÀNCIA DE PRESERVAR EL SÒL AGRÍCOLA

Diumenge, 20 d'octubre 2019

El sòl és bàsic i essencial per la producció agrícola. I, a més, és un recurs limitat i no renovable. Protegir els sòls agrícoles, especialment aquells més adequats per la producció d’aliments, és necessari per alimentar una població mundial cada cop més abundant. Això passa per conscienciar tots els sectors de la societat involucrats en la gestió del sòl. 

Per preservar els millors sòls agrícoles cal planificar l’ocupació humana del territori de forma integral, considerant els diferents usos que se’n poden fer, no només l’agrari. La instal·lació d’infraestructures (carreteres, línies ferroviàries, polígons industrials,…) i habitatges provoquen un segellament permanent del sòl i, per tant, la seva pèrdua permanent. Planificar la implantació d’aquestes infraestructures on es minimitzi l’afectació als sòls agrícolament més productius hauria de ser una prioritat. De la mateixa manera, ho hauria de ser protegir els sòls front de contaminacions (hidrocarburs, metalls pesants,…) que en limitin el seu ús en la producció d’aliments. En un àmbit més agrari, però no només, és important evitar els processos que poden comportar la pèrdua (erosió del sòl) o la degradació del sòl (salinització, disminució del contingut en matèria orgànica,…) i que en limiten el seu ús agrícola. 

El sòl: un medi fràgil que cal preservar per assolir una producció sostenible d’aliments.

Protegir els sòls més aptes per a un ús agrícola i de producció d’aliments requereix que socialment es reconegui aquesta necessitat. Per potenciar aquest reconeixement, s’ha fet una re-edició del còmic “Viure al sòl“. Inicialment el van editar diverses entitats (encapçalades per la SECS-Sociedad Española de la Ciencia del Suelo i amb la participació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Diputació de Lleida) amb motiu de l’Any Mundial del Sòl (2015).

Aquesta nova edició, emmarcada en l’activitat demostrativa “QUALISÒL: Millora de la qualitat del sòl amb l’aplicació de dejeccions ramaderes”, commemora la Dècada Internacional dels Sòls (2015-2024). Es pretén contribuir a explicar, a la societat en general, la importància d’un adequat maneig del sòl en el conjunt de les activitats humanes i, també, en l’agricultura.

Aquest article divulgatiu s’ha elaborat en el marc de l’activitat demostrativa QUALISÒL: Millora de la qualitat del sòl amb l’aplicació de dejeccions ramaderes, activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

AUTORS

  • Francesc Domingo

    IRTA Mas Badia

  • Elena González

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram